Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Σχολικού Κλήρου Άνω Ποροΐων.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του  σχολικού κλήρου Άνω Ποροϊων:
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Τ.Μ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 3113 5.200 ΔΕΔΑ
2 432 4.190 ΑΜΠΑΡΙ
3 3924 2.600 ΛΑΚΟΣ
4 3971 2.000 ΛΑΚΟΣ
5 4004 2.480 ΔΕΔΑ
6 1441 1.080 ΤΣΑΛΙ
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 17.550 τ.μ.
 

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30′ μ.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 17,55 στρέμματα = 263,25 € ετησίως).  Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (263,25  Χ 10% = 26,33 € ).

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη – όροι.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Σχολικού Κλήρου Καπνοφύτου.

 Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του  σχολικού κλήρου Καπνοφύτου:

Αριθ. τεμαχίου Έκταση Αγρόκτημα
448 16.250 τ.μ Καπνοφύτου
456 3.628  τ.μ Καπνοφύτου

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30′ μ.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 19,88 στρέμματα = 298,20 € ετησίως).

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών ( 298,20 €  Χ 10% = 29,82 €).

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη – όροι

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση Υποδομών Εκπαίδευσης στο Νέο Πετρίτσι».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 36.000,00 € με Φ.Π.Α. (Προς δημοπράτηση 29.032,26 €)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: Άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν. 4412/16.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ/ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Τρίτη, 23/01/2018 – Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σιντικής – Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Επανάληψη έως και 2 φορές με κοινοποίηση με fax τουλάχιστον 5 μέρες πριν

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 100,00%

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις τάξης Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τους περιορισμούς που ισχύουν ή αντίστοιχα Νομαρχιακά πτυχία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: —

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΘΗΣΕΑΣ (20.000,00 €) + ΣΑΤΑ (16.000,00 €)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ: Έως 17-01-2018 από τα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Σιντικής

Διαβάστε εδώ: ΤΕΥΔ_v1.0_υποδομές εκπαίδευσης Πετρίτσι, Διακήρυξη_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ_σχολεία Πετρίτσι ΚΗΜΔΗΣ.doc, Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης στο Νέο Πετρίτσι.

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση Υποδομών Πρόσβασης στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.200,00 € με Φ.Π.Α. (Προς δημοπράτηση 59.838,71 €)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: Άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν. 4412/16.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ/ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Τρίτη, 16/01/2018 – Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σιντικής – Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Επανάληψη έως και 2 φορές με κοινοποίηση με fax τουλάχιστον 5 μέρες πριν ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ 100,00% ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις τάξης Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τους περιορισμούς που ισχύουν ή αντίστοιχα Νομαρχιακά πτυχία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: —

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΘΗΣΕΑΣ (25.000,00 €) + ΣΑΤΑ (49.200,00 €)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ: Έως 10-01-2018 από τα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Σιντικής

Διαβάστε εδώ: ΤΕΥΔ_v1.0_ΚΥ Ροδόπολης,  Διακήρυξη_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ_ΚΥ Ροδόπολης ΚΗΜΔΗΣ.doc, Βελτίωση πρόσβασης στο ΚΥ Ροδόπολης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Συντήρηση – Επισκευή των Οχημάτων – Μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής».

Λαμβάνοντας  υπόψη την υπ’ αριθ…198/2017 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσεται συνοπτικός  διαγωνισμός για την ‘‘Συντήρηση-επισκευή των οχημάτων – Μηχανημάτων έργου του Δημου Σιντικής’’, συνολικού προϋπολογισμού 51.998,66€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 15-01-2018,  ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Διαβάστε εδώ: 1. ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5. ΤΕΥΔ (Υπεύθυνη Δήλωση)1

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για τις Παιδικές Χαρές του Δήμου Σιντικής».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.202/2017 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Σιντικής, προκηρύσσεται  ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ’’ συνολικού προϋπολογισμού 223.893,50€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 02/02/2018 και ώρα 15:00. (α/α συστήματος 51359), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των  4.477,87 €.

Διαβάστε: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ , ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2018._signed

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας των δημοτικών κτιρίων που βρίσκονται εντός του υπ’ αριθ. 1617 τεμαχίου του αγροκτήματος Γονίμου.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των  κάτωθι δημοτικών κτιρίων, που βρίσκονται εντός του υπ’ αριθμ. 1617 τεμαχίου του αγροκτήματος Γονίμου:

  • Ισόγειο αναψυκτήριο εμβαδού 104,92 τ.μ.
  • Ισόγειο υπόστεγο εμβαδού 430,26 τ.μ.
  • Ισόγειο υπόστεγο εμβαδού 29,25 τ.μ.
  • Ισόγειες τουαλέτες εμβαδού 17,2 τ.μ.

αποκλειστικά και μόνο για ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των  εννιακοσίων εξήντα ευρώ ετησίως (960,00 €/ έτος), ήτοι ογδόντα ευρώ μηνιαίως (80,00 € / μήνα)   και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους ενενήντα έξι ευρώ (96,00 €).

Διαβάστε : Διακήρυξη Γονίμου – όροι

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του αγροκτήματος Ακριτοχωρίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση η εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης: α) 989,55 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 7 τεμάχιο, και β) 98,74 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 762 τεμάχιο του αγροκτήματος Ακριτοχωρίου, για κτηνοτροφική χρήση. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30′ μ.μ. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (1.088,29 τ.μ. = 1,09 στρέμματα Χ 15,00 € = 16,35 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους ενος ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών  (1,64  €),  (16,35 €  Χ 10% = 1,64 €).

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη – όροι

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για τη «Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων».

Ο Δήμος Σιντικής, σύμφωνα με  την υπ’ αριθ. 185/2017 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για τη  ‘‘Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Σιντικής.’’, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 13-12-2017,  ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350242-247 .

Δείτε εδώ: 2. ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ (Υπεύθυνη Δήλωση)v1  

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων.

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 165/2017  απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια κάδων απορριμμάτων’’ συνολικού προϋπολογισμού 32.200,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34,   ημέρα Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002253118..gr . Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247 . 1. ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων_2015_vol2_signed , 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ , 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ , 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ , 5. ΤΕΥΔ (Υπεύθυνη Δήλωση)  

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης από το αγροτεμάχιο Παραπόταμου.

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση:

 Α.          Έκτασης έξι χιλιάδων ,εβδομήντα οκτώ  τετραγωνικών μέτρων και έξι τετραγωνικών εκατοστών (6.078,06 τ.μ.) από το υπ’ αριθμ. 662 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Παραποτάμου και

Β.         Έκτασης τριών χιλιάδων, τετρακοσίων ενός τετραγωνικών μέτρων  και ενός τετραγωνικού εκατοστού (3.401,01 τ.μ.) από το με αριθμ. 662 κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Παραποτάμου, ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την  13η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00’ μ.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου. Πρώτη προσφορά μισθώματος  ορίζεται το ποσόν των Δεκαπέντε (15) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15 €/στρέμμα/έτος) δηλαδή:

  Α. 15 € Χ 6.078,06 τ.μ. =  91 € ετησίως  (Ενενήντα Ένα ευρώ ετησίως)

  Β. 15 € Χ 3.401,01 τ.μ. =  51 € ετησίως   (Πενήντα Ένα  ευρώ ετησίως)

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους

Α.  Εννέα  Ευρώ (9 €)   για το Α τεμάχιο  έκτασης 6.078,06 τ.μ.,

Β.  Πέντε  Ευρώ (5€) για το Β τεμάχιο έκτασης 3.401,01 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαβάστε εδώ: Όροι Διακήρυξης δημοπρασίας για το αγρόκτημα Παραπόταμου

Διακήρυξη για τη διεξαγωγή δημοπρασίας του Σχολικού Κλήρου Σχιστόλιθου.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των σχολικών κλήρων του οικισμού Σχιστολίθου:
Αριθ. τεμαχίου Έκταση Αγρόκτημα
52 11.825 τ.μ Σχιστολίθου
248 7.625   τ.μ Σχιστολίθου
249 2.500   τ.μ Σχιστολίθου
290 8.688   τ.μ Σχιστολίθου
ΣΥΝΟΛΟ 30.638 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30′ π.μ. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ  30,638 στρέμματα = 459,57 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών  (45,96 €),  (459,57 €  Χ 10% = 45,96 €). Διαβάστε εδώ: Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας Σχολικού Κλήρου Σχιστόλιθου.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Σχολικού Κλήρου Ομαλού.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των σχολικών κλήρων οικισμού Ομαλού και συγκεκριμένα για τα τεμάχια: 1) 7 (συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ.), 2) 71 (συνολικής έκτασης 10.188 τ.μ.), 3) 425 (συνολικής έκτασης 5.500 τ.μ.) και 4) 537 (συνολικής έκτασης 2.812 τ.μ.). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30′ μ.μ. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ  22,00 στρέμματα = 330,00 € ετησίως).  Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριάντα τριών ευρώ (33,00 €),  (330,00 €  Χ 10% = 33,00 €).

Διαβάστε εδώ: Όροι Διακήρυξης Δημοπρασίας.  

Διαγωνισμός για κάλυψη ήχου και φωτισμού (Α.Πο.Δρα.Σι.)

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 9000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350250) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Τετάρτη 18/10/2017. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να προσκομίσουν Ποινικό Μητρώο, Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή αν είναι εταιρεία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία. Πρόσκληση υπηρεσιών ηχου και φωτισμού – 6-9-2017

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των σχολικών κλήρων του αγροκτήματος Οδηγήτριας.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των Σχολικών κλήρων Ροδόπολης στο αγρόκτημα Οδηγήτριας και συγκεκριμένα για τα τεμάχια 110β και 233δ έκτασης 10.619 τ.μ. και 3.375 τ.μ. αντίστοιχα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30′ μ.μ. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 13,994 στρέμματα = 209,91 € ετησίως).  Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (20,99 €) (209,91 € Χ 10% = 20,99 € ). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ

Διακήρυξη για δημοπρασία του Σχολικού Κλήρου Ροδόπολης.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του Σχολικού κλήρου Ροδόπολης και συγκεκριμένα για το τεμάχιο 182 έκτασης 14.955 τ.μ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30′ π.μ. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 14,955 στρέμματα = 224,33 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (22,43 €) (224,33 € Χ 10% = 22,43 € ). Διαβάστε εδώ: ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη για δημοπρασία των σχολικών κλήρων της Τ.Κ. Καμαρωτού.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των Σχολικών κλήρων Καμαρωτού και συγκεκριμένα για τα τεμάχια 317 και 436 έκτασης 8.112 τ.μ. και 8.625 τ.μ. αντίστοιχα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30′ μ.μ. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 16,737 στρέμματα = 251,06 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι πέντε ευρώ και ένδεκα λεπτών (251,06 € Χ 10% = 25,11 €). Διαβάστε εδώ: ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του σχολικού κλήρου Αχλαδοχωρίου.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των Σχολικών κλήρων Αχλαδοχωρίου και συγκεκριμένα για τα τεμάχια: 1) 154 (13.426 τ.μ.), 2) 2265 (14.000 τ.μ.), 3) 2268 (4.250 τ.μ.) και 4020 (3.990 τ.μ.) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 35,67 στρέμματα = 535,05 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους πενήντα τριών ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (53,51 €). Διαβάστε εδώ: ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή του Δήμου Σιντικής».

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή του Δήμου Σιντικής» ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με τις εξής ειδικότητες: Ένα (1) άτομο ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ένα (1) άτομο ΤΕ Λογιστικού. Διαβάστε: Παράρτημα Ανακοινώσεων ,  Ανακοίνωση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.

Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων στη Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών των εξής ειδικοτήτων: 1) Δύο (2) Τεχνίτες Υδραυλικούς Δ.Ε., 2) ένα (1) Χειριστή Μηχανήματος Έργου (JCB) Δ.Ε. και 3) έναν (1) Εργάτη Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε. Διαβάστε : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ – ΔΕΥΑΣΙ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2323025750 και 2327350140.