Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης 477/29-03-2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής»

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σιντικής έχει εκδώσει τα αποτελέσματα και τους πίνακες κατάταξης της Ανακοίνωσης 477/29-03-2018 για τη σύναψη σύμβασης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2017-2018.

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Επανάληψη δημοπρασίας για το κυλικείο του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου.

Έπειτα από το άγονο αποτέλεσμα της πρώτης δημοπρασίας, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.» αποφασίζει την επανάληψη της διαδικασίας την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 09.00 π.μ., την οποία θα διέπουν οι όροι της Διακήρυξης.

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη – όροι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου χώρου (κυλικείου) του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του ισόγειο χώρου (κυλικείου), του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου, εμβαδού είκοσι πέντε  τετραγωνικών μέτρων (25 τ.μ.), με τον περιβάλλοντα χώρο συνολικού εμβαδού 12 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Δέκου 4.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ ετησίως (240,00 €/έτος), ήτοι είκοσι ευρώ μηνιαίως (20,00 € / μήνα)   και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι τεσσάρων ευρώ (24,00) €.

  Διακήρυξη-όροι-κλειστό γυμναστήριο

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των γεωθερμικών θερμοκηπίων της Δημοσυνεταιριστικής Γεωργικής Επιχείρησης Θερμοκηπίων Σιδηροκάστρου Α.Ε.

Η Δημοσυνεταιριστική Γεωργική Επιχείρηση Θερμοκηπίων Σιδηροκάστρου Α.Ε. εκθέτει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό την εκμίσθωση των δύο γεωθερμικών θερμοκηπίων που διαθέτει, εκτάσεως 4.000 τ.μ και 6.000 τ.μ και των δικαιωμάτων χρήσης της γεωθερμίας, τα οποία βρίσκονται στη Θερμοπηγή Σιντικής, για συνολική διάρκεια 12 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή στη γραμματεία της επιχείρησης από την Τρίτη 10/04/2018 έως την Παρασκευή 27/04/2018, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Δείτε εδώ: Διακήρυξη δημοπρασίας, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’’ συνολικού προϋπολογισμού 186.992,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 29/4/2018, ημέρα Κυριακή  και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 56097).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Η διακήρυξη  (αριθμ.πρωτ.:  3341/2018) έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ανάρτησης 18PROC002885632

3. ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων_2015_vol2_signed, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, τευδ  

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου έτους 2018-2019 συνολικού ποσού 7.434,80€ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Μ.Τρίτη 03/04/2018 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου έχοντας υπόψη τα εξής:

Α.  Τα οχήματα με ημερομηνία λήξης υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων στις 28-04-2018 το χρονικό διάστημα του ενός(1) έτους θα ισχύει από την λήξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Β.  Για τα δυο νέα οχήματα διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης συν το διάστημα που θα προκύψει  έτσι ώστε  η ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να είναι όμοια με όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής .

      Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

      Με την οικονομική σας προσφορά σας, θα πρέπει να μας υποβάλετε συνημμένα τα κάτωθι:

1.Φορολογική ενημερότητα

2.Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας

3.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

4.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους-ποινικά μητρώα του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων, γενικό πιστοποιητικό  ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό εξουσιοδότησης ΓΕΜΗ

6.Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρωτογενές αίτημα (1-4)

  Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ -ΑΔΑΜ, TEXNIKH PERIGRAFH ASFALEIES 2018-2019

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για το έτος 2018.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών’’ για το έτος 2018  συνολικού προϋπολογισμού 44.744,78 € με  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης. Σχετική είναι υπ’ αριθ.24/2018 απόφαση της Ο.Ε. Η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002823918

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 02-04-2018,  ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247.

  2.ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών_Apr2017, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΤΕΥΔ

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 21.016,05 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 474 τεμάχιο του αγροκτήματος Βαμβακόφυτου.

  Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 21.016,05 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 474 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Βαμβακοφύτου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00′ π.μ., με τους παρακάτω όρους: Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 21,02 στρέμματα = 315,30 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριάντα ενός ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (315,30  Χ 10% = 31,53 €). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Διακήρυξη – όροι 2971

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 5.000 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 838 τεμάχιο του αγροκτήματος Προμαχώνα.

  Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 5.000,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 838 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Προμαχώνα, για ίδρυση σταυλικής εγκατάστασης.  (σχετ. 56/2017 απόφαση του Δ.Σ.) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00′ μ.μ., με τους παρακάτω όρους: Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 5,00 στρέμματα = 75,00 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (75,00 €  Χ 10% = 7,50 €). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Διακήρυξη – όροι 2972    

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 4.773 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 239ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 4.773,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.  (σχετ. 255/2017 απόφαση του Δ.Σ.)»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00′ π.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 4,773 στρέμματα = 71,60 € ετησίως).

 Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους επτά ευρώ και δέκα έξι λεπτών (71,60 €  Χ 10% = 7,16 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Διακήρυξη – όροι 2970

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 12.237,39 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 239ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 12.237,39 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου, για ίδρυση σταυλικής εγκατάστασης.  (σχετ. 113/2017 απόφαση του Δ.Σ.) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00′ το μεσημέρι, με τους παρακάτω όρους: Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 12,237 στρέμματα = 183,56 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους δέκα οκτώ  ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (183,56  Χ 10% = 18,36 € ).   Διακήρυξη – όροι 2969    

Διακήρυξη διαγωνισμού για «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, αδρανών υλικών, εκσκαφών και μπαζοαπορριμμάτων και πλύσιμο-απολύμανση κάδων του Δήμου Σιντικής.»

Ο Δήμος Σιντικής λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.23/2018 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσει ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, αδρανών υλικών, εκσκαφών και μπαζοαπορριμμάτων, και πλύσιμο-απολύμανση κάδων του Δήμου Σιντικής» προϋπολογισμού 2.284.700€(διάρκειας 24 μηνών με Προαίρεση 25% και Φ.Π.Α. 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός, με αρ.πρωτ.Διακήρυξης 2716/12-03-2018, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 22/04/2018 και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 55404), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ. (Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247).

  Δείτε εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΑΔΑΜ, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 2ETH_2017_V02_signed

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης από το υπ’ αριθ. 394 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Σχιστολίθου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  εμβαδού τεσσάρων  χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ  τετραγωνικών μέτρων και σαράντα έξι  τετραγωνικών εκατοστών (4.908,46 τ.μ.) από το υπ’ αριθμ. 394 κοινόχρηστο αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σχιστολίθου για καλλιέργεια ελαιοδένδρων, ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 27η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00’ π.μ. έως 11.00’ π.μ.  στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

 Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 73,62 € ετησίως  (Εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα δύο λεπτά  ετησίως  επιβαρυνόμενο με χαρτόσημο 3,6%).

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους οκτώ  (8,00) €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φυσικών φτερών Αντιπτέρισης.

 

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια φυσικών φτερών Αντιπτέρισης για τις ανάγκες διοργάνωσης των διεθνών τουρνουά Αντιπτέρισης που θα διοργανωθούν στο ΔΑΚ Σιδηροκάστρου.

Η ποσότητα των φτερών ανέρχεται στις 291 συσκευασίες σωλήνα των  12 τεμ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7000 € (με το ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή  16/3/2018 µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια των παρακάτω υλικών επισκευής και συντήρησης αθλητικών κτιριακών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό υλικό) συνολικής αξίας 5000 € (με το ΦΠΑ) και σας καλεί, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, να αποστείλετε την προσφορά σας άμεσα µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr), μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Διαβάστε εδώ: Πρόσκληση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού υλικού.

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή».

 

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.31/21-02-2018 απόφαση της Ο.Ε. ,προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ∆ήμου Σιντικής και του Ν.Π.∆.∆. «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ»’’ διάρκειας δύο (2) ετών ,συνολικού προϋπολογισμού 157.330,81€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 25/03/2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 53946), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350234 .

Συνημμένα έγγραφα: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ, 2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΤΗΣ 1_signed, 3. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 5. ΤΕΥΔ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Σχολικού Κλήρου Άνω Ποροΐων.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του  σχολικού κλήρου Άνω Ποροϊων:
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Τ.Μ ΠΕΡΙΟΧΗ
1 3113 5.200 ΔΕΔΑ
2 432 4.190 ΑΜΠΑΡΙ
3 3924 2.600 ΛΑΚΟΣ
4 3971 2.000 ΛΑΚΟΣ
5 4004 2.480 ΔΕΔΑ
6 1441 1.080 ΤΣΑΛΙ
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 17.550 τ.μ.
 

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30′ μ.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 17,55 στρέμματα = 263,25 € ετησίως).  Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (263,25  Χ 10% = 26,33 € ).

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη – όροι.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Σχολικού Κλήρου Καπνοφύτου.

 Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του  σχολικού κλήρου Καπνοφύτου:

Αριθ. τεμαχίου Έκταση Αγρόκτημα
448 16.250 τ.μ Καπνοφύτου
456 3.628  τ.μ Καπνοφύτου

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30′ μ.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 19,88 στρέμματα = 298,20 € ετησίως).

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών ( 298,20 €  Χ 10% = 29,82 €).

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη – όροι

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση Υποδομών Εκπαίδευσης στο Νέο Πετρίτσι».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 36.000,00 € με Φ.Π.Α. (Προς δημοπράτηση 29.032,26 €)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: Άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν. 4412/16.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ/ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Τρίτη, 23/01/2018 – Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σιντικής – Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Επανάληψη έως και 2 φορές με κοινοποίηση με fax τουλάχιστον 5 μέρες πριν

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 100,00%

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις τάξης Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τους περιορισμούς που ισχύουν ή αντίστοιχα Νομαρχιακά πτυχία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: —

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΘΗΣΕΑΣ (20.000,00 €) + ΣΑΤΑ (16.000,00 €)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ: Έως 17-01-2018 από τα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Σιντικής

Διαβάστε εδώ: ΤΕΥΔ_v1.0_υποδομές εκπαίδευσης Πετρίτσι, Διακήρυξη_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ_σχολεία Πετρίτσι ΚΗΜΔΗΣ.doc, Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης στο Νέο Πετρίτσι.

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση Υποδομών Πρόσβασης στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.200,00 € με Φ.Π.Α. (Προς δημοπράτηση 59.838,71 €)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: Άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν. 4412/16.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ/ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Τρίτη, 16/01/2018 – Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σιντικής – Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Επανάληψη έως και 2 φορές με κοινοποίηση με fax τουλάχιστον 5 μέρες πριν ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ 100,00% ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις τάξης Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τους περιορισμούς που ισχύουν ή αντίστοιχα Νομαρχιακά πτυχία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: —

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΘΗΣΕΑΣ (25.000,00 €) + ΣΑΤΑ (49.200,00 €)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ: Έως 10-01-2018 από τα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Σιντικής

Διαβάστε εδώ: ΤΕΥΔ_v1.0_ΚΥ Ροδόπολης,  Διακήρυξη_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ_ΚΥ Ροδόπολης ΚΗΜΔΗΣ.doc, Βελτίωση πρόσβασης στο ΚΥ Ροδόπολης