Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης από το υπ’ αριθ. 656 τεμάχιο του αγροκτήματος Καπνόφυτου για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης δημοτικής έκτασης 500,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 656 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Καπνοφύτου (θέση: Οχυρό Κονδύλη) του Δήμου Σιντικής, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 1η Νοεμβρίου 2018 την ίδια ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ  ετησίως στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Το μίσθωμα πρόκειται να αναπροσαρμοστεί μετά τη συμπλήρωση της πρώτης διετίας και ανά έτος, το δε ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής ορίζεται σε μία και μισή ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επιπλέον του ήδη καταβαλλομένου. Ακόμη και μετά από συμβατική ή εκ του νόμου παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Η μίσθωση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης κατά την οποία θα καταβληθεί και το μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους. Τα επόμενα θα καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριακοσίων ευρώ (3.000,00 € Χ 10% = 300,00 €).

  Δείτε εδώ τους όρους της δημοπρασίας.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης από το υπ’ αριθ. 5865 τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης 500,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 5865 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου (θέση: Ύψωμα Αγίου Κωνσταντίνου),  για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 1η Νοεμβρίου 2018 την ίδια ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ  ετησίως στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Το μίσθωμα πρόκειται να αναπροσαρμοστεί μετά τη συμπλήρωση της πρώτης διετίας και ανά έτος, το δε ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής ορίζεται σε μία και μισή ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επιπλέον του ήδη καταβαλλομένου. Ακόμη και μετά από συμβατική ή εκ του νόμου παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Η μίσθωση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης κατά την οποία θα καταβληθεί και το μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους. Τα επόμενα θα καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριακοσίων ευρώ (3.000,00 € Χ 10% = 300,00 €).

  Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.  

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Καπνόφυτου για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης δημοτικής έκτασης 500,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 656 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Καπνοφύτου (θέση: Οχυρό Κονδύλη) του Δήμου Σιντικής, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30′ π.μ.,  με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ  ετησίως στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Το μίσθωμα πρόκειται να αναπροσαρμοστεί μετά τη συμπλήρωση της πρώτης διετίας και ανά έτος, το δε ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής ορίζεται σε μία και μισή ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επιπλέον του ήδη καταβαλλομένου. Ακόμη και μετά από συμβατική ή εκ του νόμου παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Η μίσθωση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης κατά την οποία θα καταβληθεί και το μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους. Τα επόμενα θα καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριακοσίων ευρώ (3.000,00 € Χ 10% = 300,00 €).

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης 500,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 5865 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου (θέση: Ύψωμα Αγίου Κωνσταντίνου),  για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00′ π.μ.,  με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ  ετησίως, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Το μίσθωμα πρόκειται να αναπροσαρμοστεί μετά τη συμπλήρωση της πρώτης διετίας και ανά έτος, το δε ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής ορίζεται σε μία και μισή ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επιπλέον του ήδη καταβαλλομένου. Ακόμη και μετά από συμβατική ή εκ του νόμου παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Η μίσθωση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης κατά την οποία θα καταβληθεί και το μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους. Τα επόμενα θα καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριακοσίων ευρώ (3.000,00 € Χ 10% = 300,00 €).

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 678.953,74  € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 15/10/2018 και ώρα 23:59πμ.(α/α συστήματος 63461).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  1%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 247 fax: 2323350250).

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

 

Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση 1.479 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 3505 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης Χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (1.479 τ.μ.) από το υπ’ αριθμ. 3505 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00’ π.μ. έως 11.00’ π.μ. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη  στις 4.10.2018 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των Δεκαπέντε (15) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως:

15 € Χ 1.479 τ.μ. = 22,18 € ετησίως  (Είκοσι Δύο  ευρώ και Δεκαοκτώ λεπτά ετησίως)

Το μίσθωμα επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6 %.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριών (3) Ευρώ

Δείτε εδώ το κείμενο της διακήρυξης.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στις 12/09/2018, ημέρα Τετάρτη και έως τις 11:30 π.μ. στην επιτροπή διαγωνισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σιδηροκάστρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2323028405. Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για το αναψυκτήριο «Πλάτανος» της Τ.Κ. Μανδρακίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Μανδρακίου «ΠΛΑΤΑΝΟΣ», εμβαδού εκατόν οκτώ τετραγωνικών μέτρων και είκοσι τετραγωνικών εκατοστών (108,20 τ.μ.), με τον περιβάλλοντα χώρο συνολικού εμβαδού 646,79 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 843 κοινόχρηστο τεμάχιο Μανδρακίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την 13η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00′ π.μ.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων σαράντα ευρώ ετησίως (2.040,00 €/ έτος), ήτοι εκατόν εβδομήντα ευρώ μηνιαίως (170,00 € / μήνα)   και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους διακοσίων τεσσάρων (204,00) €.

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη -όροι

Διακήρυξη δημοπρασίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στο πλαίσιο την ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης.

Εκτίθεται σε  πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτοί εμφανίζονται επί του χάρτου των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις  7 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00′ π.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 10 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00′ π.μ.,  με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη δημοπρασίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «ΒΥΖΑΝΤΙΟ» στην Οδηγήτρια.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «ΒΥΖΑΝΤΙΟ» στον οικισμό Οδηγήτριας του Δήμου Σιντικής  (σχετ. 131/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των εβδομήντα ευρώ (70,00 €) μηνιαίο μίσθωμα.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς ολοκλήρου του μισθώματος ενός έτους, ήτοι, ποσό 84,00 € (70,00 Χ 12 = 840,00 € Χ 10% = 84,00 €).

Διαβάστε τη διακήρυξη: Διακήρυξη-όροι

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του σχολικού κλήρου του αγροκτήματος Λιβαδιάς.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του σχολικού κλήρου Λιβαδιάς, έκτασης 7.850 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 472 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Λιβαδιάς (σχετ. 36/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00’ π.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 7,850 στρέμματα = 117,75 € ετησίως).

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους ένδεκα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (117,75 € Χ 10% = 11,78 €).

Διαβάστε τη διακήρυξη: Διακήρυξη-όροι

Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση 4.608 τ.μ. του αγροκτήματος Μεγαλοχωρίου.

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 4.608 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 17082 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Μεγαλοχωρίου, για ανέγερση σταυλικής εγκατάστασης  (σχετ.  54/2017 απόφαση του Δ.Σ.)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’ π.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 4,608 στρέμματα = 69,12 € ετησίως).

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

 Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών   (69,12  €  Χ 10% = 6,91 € ).

Διαβάστε τη διακήρυξη: Διακήρυξη-όροι 4608 τ.μ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».

Λαμβάνοντας υπόψη υπ’ αριθμ.83/2018 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 394.987,32 πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 10/8/2018 και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 61228), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 7.900,00€. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003345200.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονική στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού. Αριθμ.πρωτ. διακ.:6137 (Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247).

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου του Δήμου Σιντικής.

Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την «ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  74.213,40 €», με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο  βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34,ημέρα Δευτέρα 02-07-2018 με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα για την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται παρακάτω.

  Διευκρινήσεις Οικονομικής Επιτροπής: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 109 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   Έγγραφα διαγωνισμού: 1. ΜΕΛΕΤΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_2018_ΟΕ, 2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών συντήρησης πρασίνου του γηπέδου Σιδηροκάστρου.

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα του Γηπέδου Σιδηροκάστρου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.

Καλούμε, λοιπόν, όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» , µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω email (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Δευτέρα 11/6/2018.

Λεπτομέρειες των εργασιών ανάθεσης περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση συντήρησης γηπέδου, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

2η πρόσκληση για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπών υλικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ συνολικού ποσού 2.465,79€  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Τρίτη 12/06/2018 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου έχοντας υπόψη τα εξής:

      Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

      Με την οικονομική και τεχνική σας προσφορά, θα πρέπει να μας υποβάλετε συνημμένα τα κάτωθι:

1.Φορολογική ενημερότητα

2.Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας

3.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

4.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων

φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.

5.Ποινικό μητρώο. Σε περίπτωση Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε  του Διευθύνοντα Συμβούλου-Διαχειριστή, και σε περίπτωση Α.Ε. του Διευθύνοντα Συμβούλου-Διαχειριστή καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.φεκ σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων, γενικό πιστοποιητικό  ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ

7.Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για την άσκηση της δραστηριότητας.

Παρακαλούμε από το πρωτογενές αίτημα που επισυνάπτεται να μη ληφθεί υπόψη η ομάδα Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΔΑΜ

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

 

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘Μίσθωση μηχανημάτων έργου’’ για τα έτη 2018-2019  συνολικού προϋπολογισμού 205.940,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 14/06/2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 57915).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.  (αριθμ.πρωτ.διακήρυξης 5124/22-05-2018)

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350234.

  3. ΜΕΛΕΤΗ_βαρεα_διόρθωση90HP_signed, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.»

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 17.000 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Παρασκευή 25/5/2018.

  Προδιαγραφές υπηρεσιών ηχου και φωτισμού_2018