Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής  προτίθεται να προβεί στην επισκευή των κάτωθι υπηρεσιακών οχημάτων λόγο βλάβης και ακινησίας τους.  
Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ.
1 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ < 3Τ ΚΗΙ-9507
2 DUCATO ΦΟΡΤΗΓΟ < 3Τ ΚΗΗ-4565
3 DUCATO ΦΟΡΤΗΓΟ < 3Τ ΚΗΗ-4538
4 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ < 3Τ ΚΗΗ-4588
5 OPEL COMBO ΦΟΡΤΗΓΟ < 3Τ ΚΗΗ-8511
6 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ > 12Τ ΚΗΥ-5284
7 CATERPILLAR ΜΕ Εκσαφέας-Φορτωτής ΜΕ-88176
 

Για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής αναζητά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής.

Τα στοιχεία των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Σιντικής που ζητά να επισκευασθούν, τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που απαιτούνται, παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη φόρμα οικονομικής προσφοράς.

Στη Φόρμα Οικονομικής Προσφοράς συμπληρώνετε τιμές για ανταλλακτικά και για εργασίες (δίπλα στο κάθε είδος) καθώς και τελική τιμή (όλες οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση), ανά περίπτωση βλαβών οχήματος και ανά κατηγορία όπου χρειάζεται.

Ο προσφέρων μπορεί να κάνει προσφορά ανά όχημα, ή στο σύνολο των οχημάτων.

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται στην επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Σιντικής πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

α) τα ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των ζητούμενων επισκευών πρέπει να είναι καινούργια και όχι μεταχειρισμένα, γνήσια, αποκλειστικά προδιαγραφών των κατασκευαστικών οίκων των οχημάτων που αναφέρονται στους πίνακες της παρούσας πρόσκλησης, με την έννοια της μητρικής και μονοσήμαντης ύπαρξης τους ανά πλαίσιο, χωρίς να κατέχουν αναλώσιμο και πολυχρηστικό χαρακτήρα.

β) οι εργασίες, όπου απαιτούνται, πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία του εκάστοτε οχήματος.

Για τυχόν διευκρινίσεις επί τεχνικών ζητημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στη:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Δ/νση : Βενιζέλου 34-Σιδηρόκαστρο, Ταχ. Κώδικας : 62.300, Πληροφορίες : Αθελόγου Κων/νος, email athelog@sidiki.gr, Τηλέφωνο : 23237-50126 , 23237-50133 Fax : 23233-50250

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρετε, παρακαλούμε συμπληρώσετε την φόρμα Οικονομικής Προσφοράς, και στείλτε την, υπογεγραμμένη, Δ/νση : Βενιζέλου 34-Σιδηρόκαστρο, Ταχ. Κώδικας : 62.300, Πληροφορίες : Αθελόγου Κων/νος, email athelog@sidiki.gr, Τηλέφωνο : 23273-50126 , 23273-50133 Fax : 23233-50250

  Δείτε εδώ το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Μίσθωση μηχανημάτων ΜΕ για τις ανάγκες πυροπροστασίας».

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση μηχανημάτων ΜΕ για τις ανάγκες πυροπροστασίας», μέχρι του συνολικού ποσού των 24.800,00€, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Μ.Τετάρτη 24-04-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Το σχετικό 19REQ004768169 2019-04-10 αίτημα και το 4/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών , υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο υπ΄αριθμ. 4/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.
  2. Ποινικό μητρώο με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες μέρες , του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , ή του φυσικού προσώπου. (στην περίπτωση Α.Ε. ,ποινικά μητρώα όλων των μελών του ΔΣ). Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).
  3. Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων σε ισχύ (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.
  1. Αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση εταιρείας με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες μέρες ,
  2. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου, με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες μέρες από το οποίο να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
  3. Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των προσφερόμενων μηχανημάτων
  4. Αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των μηχανημάτων συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους με ημερομηνία υπογραφής έως και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
  5. Αντίγραφο της άδειας του χειριστή σε ισχύ
  6. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών χρήσης σε ισχύ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234

Δείτε εδώ τη μελέτη.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2019-2020.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2019-2020» που θα περιλαμβάνει όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής που βρίσκονται στα δημοτικά του διαμερίσματα ,μέχρι του συνολικού ποσού των 7.803,00€, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Πέμπτη 18-04-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ. Για την τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση καινούριας κλιματιστικής μονάδας 18.000 BTU»

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 18.000BTU» για τις ανάγκες γραφείου της Τεχνικής Υπηρεσίας  , μέχρι του συνολικού ποσού των 1.000,00€, σας καλεί να καταθέσετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 08-04-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 74.915 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 303 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Στρυμονοχωρίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 74.915 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 303 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Στρυμονοχωρίου, για πολυετή καλλιέργεια  (σχετ.  207/2018 απόφαση του Δ.Σ.) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 16η Απριλίου 2019, την ίδια ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους: Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως  (15,00 € Χ 74,915 στρέμματα = 1.123,73 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εκατόν δώδεκα ευρώ και τριάντα επτά  λεπτών (1.123,73 €  Χ 10% = 112,37 € ). Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων από το υπ’ αριθ. 510 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Βαμβακοφύτου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  των υπ’ αριθμ. 5, 6, 7 και 8 τεμαχίων από το υπ’ αριθμ. 510 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Βαμβακοφύτου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 9η Απριλίου 2019,  την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης 4.726 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 1708α κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Μεγαλοχωρίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 4.726 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 1708α κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Μεγαλοχωρίου, για καλλιέργεια  (σχετ.  300/2018 απόφαση του Δ.Σ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00′ π.μ., και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 3η Απριλίου 2019, την ίδια ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 4,726 στρέμματα = 70,89 € ετησίως).

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους επτά ευρώ και εννέα λεπτών (70,89 €  Χ 10% = 7,09 € ).

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κλήρου Καπνοφύτου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του  σχολικού κλήρου Καπνοφύτου:  
Αριθ. τεμαχίου Έκταση Αγρόκτημα
448 16.250 τ.μ Καπνοφύτου
456 3.628  τ.μ Καπνοφύτου
 

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00′ π.μ., και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 22η Μαρτίου 2019, με τους παρακάτω όρους:

    Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα (10,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (10,00 € Χ 19,878 στρέμματα = 198,78 € ετησίως).

     Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

     Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (19,88 €).

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή».

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.35/26-02-2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ»’’ για διάστημα 18 μηνών ,συνολικού προϋπολογισμού 14.656,00€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε ομάδα της σύμβασης .(αριθμ.πρωτ. διακ:1902/2019).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 12-03-2019,  ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. (Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350234).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι. 1. ΜΕΛΕΤΗ, 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ,  3. ΤΕΥΔ, 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 5. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη ήχου και φωτισμού για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στον Δήμο Σιντικής από το Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.»

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής, κος Αριστείδης Παπαδόπουλος, αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 24000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Τετάρτη 27/2/2019 (13.00 μμ).

Δείτε εδώ τις προδιαγραφές υπηρεσιών ήχου και φωτισμού.

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 15η του μηνός  Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ». (CPV 45233141-9 : Εργασίες συντήρησης οδών).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.): ΟΔΟΠΟΙΙΑ (404.665,54 € / 100%) και ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 404.665,54 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 501.801,64 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση από την έδρα του Δήμου Σιντικής (Ελ. Βενιζέλου 34, Σιδηρόκαστρο Σερρών), μέχρι τις 7-3-201.

Δείτε εδώ ολόκληρη την περίληψη διακήρυξης.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικού υλικού» για το έτος 2019.

Λαμβάνοντας  υπόψη την υπ’ αριθ.16/2019 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσεται  συνοπτικός  διαγωνισμός για την ‘‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών’’ για το έτος 2019  συνολικού προϋπολογισμού 71.452,21€ με  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.(αριθμ.πρωτ. διακ. 1600/2019)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 05-03-2019,  ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η διακήρυξη έχει δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:19PROC004484689

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 2.ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια οικο_signed ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΘΟ ΤΕΥΔ    

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕ Σιδηροκάστρου και πρώην κοινοτήτων του Δήμου Σιντικής και των Νομικών Προσώπων αυτού για το 2019.

Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  Ν.Π. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019. ,συνολικού προϋπολογισμού 118.865,20 πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 07/03/2019 και ώρα 23:59πμ.(α/α συστήματος (70201).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ:1444/14-02-2019 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  1%  του   προϋπολογισμού  του συνόλου των ειδών (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 247 fax: 2323350239 & 250).

Δείτε εδώ όλη τη μελέτη. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 12 δημτικού καταστήματος που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 14 Ο.Π. επί της οδού Μητροπολίτου Παρθενίου 37 στο Σιδηρόκαστρο.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  του υπ’ αριθμ. 12 δημοτικού καταστήματος, εμβαδού 16,85 τ.μ., που βρίσκεται στο 14 Ο.Π επί της οδού Μητροπολίτου Παρθενίου 37, στο Σιδηρόκαστρο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 26η Φεβρουαρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των ορίζεται σε σαράντα ευρώ  (40,00 €) μηνιαίως, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μισθωτικού μηνός και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους σαράντα οκτώ ευρώ (48,00 €) (40,00 Χ 12 = 480,00 € Χ 10% = 48,00 €).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης 4.000 τ.μ. του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 4.000 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου, για δημιουργία σταβλικής εγκατάστασης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 18η Φεβρουαρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 4 στρέμματα = 60,00 € ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους έξι (6,00) ευρώ 60,00   Χ 10% = 6,00 €  (έξι ευρώ). Δείτε εδώ τους όρους της Διακήρυξης.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Νέου Πετριτσίου.

    Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση της αρδευτικής γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 12η Φεβρουαρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των των τριακοσίων ευρώ ετησίως (300,00 € / ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 30,00 €  (τριάντα ευρώ) 300,00 €  Χ 10% = 30,00 €

  Δείτε εδώ τους όρους της Διακήρυξης.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης 755.607 τ.μ. του αγροκτήματος Βαμβακοφύτου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης 755.607 τ.μ. του αγροκτήματος Βαμβακοφύτου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 21η Ιανουαρίου 2019, την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους.

 Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

ΕΜΒΑΔΟΝ σε m² ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 10%
α/α ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 218 4.532 67,98 6,80
2 223 13.762 206,43 20,64
3 224 18.847 282,71 28,27
4 225 5.621 84,32 8,43
5 226 5.682 85,23 8,52
6 474 18 6.443 96,65 9,67
7 474 19 9.005 135,08 13,51
8 474 20 10.762 161,43 16,14
9 474 21 10.852 162,78 16,28
10 474 22 14.979 224,69 22,47
11 474 23 10.088 151,32 15,13
12 474 24 10.295 154,43 15,44
13 474 25 9.518 142,77 14,28
14 474 26 10.479 157,19 15,72
15 474 27 10.786 161,79 16,18
16 509 1 11.575 173,63 17,36
17 509 2 11.575 173,63 17,36
18 509 3 11.036 165,54 16,55
19 509 4 10.676 160,14 16,01
20 509 9 8.198 122,97 12,30
21 509 10 9.782 146,73 14,67
22 509 11 10.969 164,54 16,45
23 509 12 7.631 114,47 11,45
24 509 13 10.218 153,27 15,33
25 510 14 10.253 153,8 15,38
26 510 17 10.304 154,56 15,46
27 702 28 9.172 137,58 13,76
28 702 29 10.610 159,15 15,92
29 702 30 9.030 135,45 13,55
30 702 31 10.436 156,54 15,65
31 703 32 10.368 155,52 15,55
32 703 33 11.243 168,65 16,87
33 704 34 9.679 145,19 14,52
34 704 35 8.667 130,01 13,00
35 704 36 9.394 140,91 14,09
36 704 37 11.143 167,15 16,72
37 704 38 11.249 168,74 16,87
38 704 39 11.367 170,51 17,05
39 704 40 11.574 173,61 17,36
40 704 41 12.051 180,77 18,08
41 704 42 9.764 146,46 14,65
42 704 43 10.070 151,05 15,11
43 704 44 10.361 155,42 15,54
44 704 45 10.632 159,48 15,95
45 704 46 10.831 162,47 16,25
46 704 47 11.147 167,21 16,72
47 736 48 4.007 60,11 6,01
48 24 49 5.110 76,65 7,67
49 708 55 10.954 164,31 16,43
50 708 56 10.969 164,54 16,45
51 708 57 9.454 141,81 14,18
52 708 58 11.470 172,05 17,21
53 708 59 11.470 172,05 17,21
54 708 60 12.217 183,26 18,33
55 717 1b 10.408 156,12 15,61
56 717 2b 10.408 156,12 15,61
57 717 3b 10.408 156,12 15,61
58 717 4b 10.408 156,12 15,61
59 717 5b 11.688 175,32 17,53
60 707 6b 9.005 135,08 13,51
61 707 7b 9.446 141,69 14,17
62 707 8b 9.446 141,69 14,17
63 707 9b 8.536 128,04 12,80
64 707 10b 8.536 128,04 12,80
65 707 11b 8.559 128,39 12,84
66 707 12b 9.913 148,70 14,87
67 707 13b 9.951 149,27 14,93
68 707 14b 9.939 149,09 14,91
69 707 15b 9.910 148,65 14,87
70 707 16b 9.927 148,91 14,89
71 716 716 7.234 108,51 10,85
72 748 748 2.998 44,97 4,50

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια παιχνιδιών, αστικού εξοπλισμού & εξοπλισμού άθλησης Χαρωπού ΔΕ Σιδηροκάστρου».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.202/2017 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Σιντικής, προκηρύσσεται  ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΧΑΡΩΠΟΥ, ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ’’ συνολικού προϋπολογισμού 140.566,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 22/01/2019 και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 68255), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των  2.811.32 €.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18PROC004171558

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση 1.880 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 239ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 1.880 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00′ π.μ., και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 1.880 στρέμματα = 28,20 € ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 3 € (τρία ευρώ) 28,20 € Χ 10%.

Για να δείτε τους όρους της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση 7.012,08 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 3758 τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ποροίων.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 7.012,08 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 3758 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ποροίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00′ π.μ., και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 7.012,08 στρέμματα = 105,18 € ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 11 € (έντεκα ευρώ) 105,18 € Χ 10%.

Για τους όρους της διακήρυξης πατήστε εδώ.