Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), στο Δήμο Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για: Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) για χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, έως του συνολικού ποσού 11.904,00€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τρίτη  16-06-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο « Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου “Promote tourism and Culture through the water /To Culter, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014- 2020»

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο « Υλοποίηση  παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου  “Promote tourism and Culture through the water /To Culter,  στα πλαίσια του  προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia  2014- 2020», συνολικού προϋπολογισμού 60.045,00€ με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:4065/05-06-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 17-06-2020,  ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.(Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ).

1. 4065-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ INTERREG-ΑΔΑ 3. 7-2020ΜΕΛΕΤΗ 4. ENTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5. ΤΕΥΔ  

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων στο Κέντρο Κοινότητας Σιντικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τη λήξη του προγράμματος

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις (Δομές παροχής βασικών αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές αστέγων) με σήμανση 02-12-2019 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ5 πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας (για όποιον τη χρειάζεται) πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο e-mail: prosopiko@sidiki.gr ή στο misthodosia@sidiki.gr.     

 Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 30/05/2020 και λήγει στις  09/06/2020.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212

 

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Πρασίνου Δήμου Σιντικής για 12 μήνες.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ» ,συνολικού προϋπολογισμού 220.376,62€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 14/06/2020 και ώρα 23:59μμ.(α/α συστήματος (92467).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ:3654/22-05-2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό 2% του  προϋπολογισμού  της σύμβασης (προ ΦΠΑ). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 255 fax: 2323350242).

 

   

  Σιδηρόκαστρο, 22/05/2020

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

   

    ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ -ΟΕ-ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΑΔΑΜ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας (Ε.Ξ.Υ.Π.Π.) στον Δήμο Σιντικής για διάστημα 12 μηνών.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12ΜΗΝΩΝ,  συνολικού ποσού 3.255,00€, σας καλεί να καταθέσετε την  προσφορά σας έως την Τετάρτη 20-05-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με την από 4/2020 μελέτη  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 Σας επισυνάπτεται το σχετικό πρωτογενές αίτημα και η 4/2020 μελέτη της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών .

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας παρακαλώ να μας υποβάλετε τα κάτωθι:

1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

2) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα  ΙΚΑ ,της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων   φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους, και για  τον ίδιο.

4)Υπεύθυνη δήλωση εάν και πόσο  απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση και οι  ασφαλιστικοί φορείς που ασφαλίζεται.

5) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.(ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης).

Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).

6) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019)για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , με τους σχετικούς με την ανάθεση ΚΑΔ.  για τη  δραστηριότητα του οικονομικού φορέα.   Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δείτε εδώ το πρωτογενές αίτημα. Δείτε εδώ τη μελέτη.

                                                                                         Σιδηρόκαστρο 08-05-2020

 

O ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2020-2021».

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2020-2021» που θα περιλαμβάνει όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής που βρίσκονται στα δημοτικά του διαμερίσματα ,μέχρι του συνολικού ποσού των 5.264,40€, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Παρασκευή 24-04-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική τις ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει καθώς επίσης καI διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητος των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Το σχετικό αίτημα , η μελέτη , καθώς και οι σχετικές άδειες,  υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα
 2. Ποινικά μητρώα των μελών της εταιρείας ή σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016.

      3. Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

 1. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.
 2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.
 3. Βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
 4. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας , μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβούν  και να προσκομίσουν αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μιας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.
 5. Προϋπόθεση συμμετοχής , η ασφαλιστική εταιρία να ανήκει στον Φιλικό Διακανονισμό ή άλλο εφάμιλλο σύστημα άμεσης πληρωμής.
 6. Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, για τις οποίες καταθέτουν προσφορές, ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα των προσφορών τους.
 7. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις πρέπει να καταθέσουν Φ.Ε.Κ. σύστασης της εταιρίας και έγγραφο του Υπουργείου Εμπορίου για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής Επιχείρησης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 5/2019 μελέτης , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της 5/2019 μελέτης.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή.

    Σιδηρόκαστρο 21/04/2020

 

O ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Σιντικής από ιδιώτη κτηνίατρο για το 2020-2021

Ο Δήμος Σιντικής, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για σύμβαση με τίτλο : Παροχή υπηρεσιών  φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Σιντικής από ιδιώτη κτηνίατρο για το 2020-2021» μέχρι του ποσού των 24.000,00€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Πέμπτη  09-04-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η σχετική ανάθεση  θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το σχετικό αίτημα και η 4/2020 μελέτη της ΔΤΥΠΠ υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Ο οικονομικός φορέας , μαζί με την οικονομική, θα καταθέσει και τα κάτωθι:

1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

2) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα  ΙΚΑ ,της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων   φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους, και για  τον ίδιο.

4)Υπεύθυνη δήλωση εάν και πόσο  απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση και οι  ασφαλιστικοί φορείς που ασφαλίζεται.

5) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.(ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης).

Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).

6) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019)για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , με τους σχετικούς με την ανάθεση ΚΑΔ.  για τη  δραστηριότητα του οικονομικού φορέα. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , για τη  δραστηριότητα του φορέα.

7)  Άδεια εργασίας

8) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής και συμμόρφωσης με τους όρους της 4/2020 μελέτης της ΔΤΥΠΠ.

 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 και 219 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών υπηρεσιών

Ιωάννης  Τορουνίδης

  Χρήσιμοι σύνδεσμοι: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΔΑΜ, ΜΕΛΕΤΗ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο « Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου “Promote tourism and Culture through the water /To Culter, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014- 2020».

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2651/30-3-2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ¨ Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1 , 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου ¨Promote tourism and Culture through the water /To Culter στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IRA CBC Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020″.

Δείτε εδώ την απόφαση.  

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο « Υλοποίηση  παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου  “Promote tourism and Culture through the water /To Culter,  στα πλαίσια του  προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia  2014- 2020», συνολικού προϋπολογισμού 60.045€  με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:2651/30-03-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 10-04-2020,  ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. (Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ).

Χρήσιμα έγγραφα: 2651-30-3-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG-ΚΗΜΔΗΣ, MELETH INTERREG, ENTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 570.261,09€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 24/04/2020 και ώρα 15:00μμ.(α/α συστήματος 89864).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.2577/23-03-2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  1%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 255 fax: 2323350239).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των αναγκών του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Δήμος Σιντικής, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για σύμβαση με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ» μέχρι του ποσού των 24.524,13€ με το ΦΠΑ, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 16-03-2020  και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το σχετικό αίτημα  , το 2/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, και έντυπα οικονομικής και τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Ο οικονομικός φορέας , μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά του, θα καταθέσει και τα κάτωθι:

1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

2) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα  ΙΚΑ ,της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων   φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους, και για  τον ίδιο.

4)Υπεύθυνη δήλωση εάν και πόσο  απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση και οι  ασφαλιστικοί φορείς που ασφαλίζεται.

5) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.(ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης).

Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).

6) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019)για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , με τους σχετικούς με την ανάθεση ΚΑΔ.  για τη  δραστηριότητα του οικονομικού φορέα.

7) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του 2/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών , για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ». Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους  του άρθρου 2. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του 2/2020 τεύχους.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών υπηρεσιών

Ιωάννης  Τορουνίδης

    Δείτε εδώ: ΜΕΛΕΤΗ-SCANNED, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Α-ΔΗΜΟΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Β-ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Γ-ΑΘΜΙΑ ΣΧ.ΕΠ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Δ-ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕ Σιδηροκάστρου και του Νομικού Προσώπου ΑΠΟΔΡΑΣΙ

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια  υγρών καυσίμων για τις ανάγκες  των οχημάτων και των κτηρίων της Δ.Ε. Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής , μέχρι του συνολικού ποσού των 24.792,20€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 21-2-2020 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

  Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 Το σχετικό αίτημα , και το αρ.20/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης της ΔΤΥΠΠ υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

  Με την οικονομική προσφορά , θα κατατεθούν και τα κάτωθι:

 1.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.
 2.  Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , ή του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

      3.  Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

 1.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλωνφορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών για τον εργοδότη και τους υπαλλήλους.
 1. Αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης .Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).
 2. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , για τη  δραστηριότητα του φορέα.
 1. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του αρ.20/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης της ΔΤΥΠΠ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Για τη μελέτη πατήστε εδώ. Για το πρωτογενές αίτημα πατήστε εδώ. Για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στον Δήμο Σιντικής.

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 24000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Παρασκευή  7/2/2020 (13.00 μμ).

*Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών έως τις 11/02/2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Δείτε εδώ τις προδιαγραφές.

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη συντήρηση δύο σχολικών κτιρίων Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 20η του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ». (CPV: 452142000-2 : Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια)

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.): ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 104.739,50 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 130.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση από την έδρα του Δήμου Σιντικής (Ελ. Βενιζέλου 34, Σιδηρόκαστρο Σερρών), μέχρι τις 16-01-2020.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ. Για τη μελέτη του έργου πατήστε εδώ. Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ε.Π.Α.Λ Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής.

 Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του  ΕΠΑΛ  Σιδηροκάστρου.

 Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρία  ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως( 189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

 • α)Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα
 • β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

 • α) όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
 • β) συνταξιούχοι
 • γ) όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.
 • δ) όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο Στις 23/12/2019 και έως  ώρα  12:30 μ.μ. στην επιτροπή  τις Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Σιδηροκαστρου   τηλ 2323028405

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον όλων αμέσως .

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται και από τα ΚΕΠ Ν Πετριτσίου και ΚΕΠ Σιδηροκάστρου.

                                                                                        

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΚΚΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό.

    Ο Δήμος Σιντικής, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για σύμβαση με τίτλο : προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό» μέχρι του ποσού των 8.109,60€ , σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Τρίτη  17-12-2019  και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

   Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

  Το σχετικό αίτημα  -τεχνική περιγραφή  υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Ο οικονομικός φορέας , μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά του, θα καταθέσει και τα κάτωθι:

 1.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.
 2.  Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , ή του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

       3.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

 1.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.
 1. Αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης .Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).
 2. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

    Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis, για τη  δραστηριότητα του φορέα.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

                                Ο Αντιδήμαρχος

                           Οικονομικών υπηρεσιών

                                 Ιωάννης  Τορουνίδης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια ζωοτροφών, που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για σύμβαση με τίτλο : προμήθεια ζωοτροφών, που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής» μέχρι του ποσού των 4.836,00€ , σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Τρίτη  17-12-2019  και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

   Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

  Το σχετικό αίτημα  -τεχνική περιγραφή  υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Ο οικονομικός φορέας , μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά του, θα καταθέσει και τα κάτωθι:

1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

2. Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , ή του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

3.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.

5.Αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης .Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).

6.Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis, για τη  δραστηριότητα του φορέα.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή.

 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

                                Ο Αντιδήμαρχος

                           Οικονομικών υπηρεσιών

                                 Ιωάννης  Τορουνίδης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια  και τοποθέτηση  κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, μέχρι του συνολικού ποσού των 2.728,00€, σας καλεί να καταθέσετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 09-12-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Επισυνάπτεται το σχετικό αίτημα, και οι τεχνικές προδιαγραφές των κλιματιστικών.

Για το πρωτογενές αίτημα πατήστε εδώ. Για τη τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής.

Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.125/2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής’’,συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.(αριθμ.πρωτ. διακ: 11609/05-11-2019).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 19-11-2019,  ημέρα Τρίτη με ώρα  λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με α/α ανάρτησης 19PROC005803485

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350242,-247) .

Δείτε παρακάτω: 1. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 2. ΤΕΥΔ 3. Εντυπο Τεχνικής Προσφοράς 4. Εντυπο Οικονομικής προσφοράς  

Διακήρυξη προμήθειας βαρέων μηχανημάτων.

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.117/23-9-2019(ΑΔΑ:7Ζ6ΦΩ1Υ-4ΞΘ)απόφαση της Ο.Ε.,προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός καινούργιου λαστιχοφόρου  εκσκαφέα – φορτωτή, 4Χ4, 100-120 ΗΡ, ενός καινούργιου λαστιχοφόρου υδροστατικού φορτωτής πλάγιας ολίσθησης, 50-60 HP,  ενός καινούργιου λαστιχοφόρου   εκσκαφέα  – φορτωτή με τετραδιεύθυνση , 50-60 ΗΡ.», συνολικού προϋπολογισμού 191.935,48€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 04/11/2019 και ώρα 15:00 α/α συστήματος (80480,80920,80921).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ:10151/16-10-2019 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  του συνόλου των ειδών (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 247 fax: 2323350239 & 250).

       1. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80480 αφορά την ομάδα Α – Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής,      4Χ4, 100-120 ΗΡ
 1. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80920 αφορά την ομάδα Β- Λαστιχοφόρος υδροστατικός φορτωτής πλάγιας ολίσθησης, 50-60 HP
 2. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80921 αφορά την ομάδα Γ- Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής με τετραδιεύθυνση  50-60 ΗΡ
Δείτε εδώ τη διακήρυξη.  

Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτομία των καμένων δένδρων Πεύκης εντός της έκτασης που λειτουργούν τα Λουτρά Σιδηροκάστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την  υλοτομία των καμένων δένδρων Πεύκης εντός της έκτασης που λειτουργούν τα Λουτρά Σιδηροκάστρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 31η Οκτωβρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα.

        Η τιμή εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς), προσδιορίζεται όπως :

 1. Χοντρή στρογγύλη (τεχνική) ξυλεία Τραχείας Πεύκης μεγάλου μήκους 2μ. και άνω και μέσης διαμέτρου 20 εκ και άνω: 11,00€/κ.μ..
 2. Καυσόξυλα κωνοφόρων μέσης έμφλοιας διαμέτρου από 6 εκ εως 40 εκ. και μήκος 1,20 έως 1,50: 2,25 €/χ.κ.μ

     Ο όγκος της προς υλοτόμηση ξυλείας σύμφωνα με το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου είναι ενδεικτικός και εκτιμάται σε 376,29 m3 ιστάμενων καμένων δέντρων.

Ο τελικός όγκος της υλοτομημένης ξυλείας θα ογκομετρηθεί και θα προσδιορισθεί από το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου με το πέρας κοπής των δέντρων, και θα αποτελέσει το τελικό προϊόν της εκποίησης.   

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της τιμής εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς) κατά 0,10 € τουλάχιστον και κάθε επόμενη ανώτερη της προηγούμενης κατά 0,10 € τουλάχιστον.

     Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους:

Α.    11,00 € / Κ.Μ.  Χ 150 m3 = 1650,00€ X 10% = 165 €

Β.      2,25 € / Χ.Κ.Μ. Χ 226,29 m3 = 509,25€ X 10% = 50,92. €

    ΣΥΝΟΛΟ εγγύησης (Α+Β) = 215,92 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr και από το Δημαρχείο Σιντικής, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής

  Δείτε εδώ τη διακήρυξη.