Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων από τα με αριθμ. 239 ζ και υπ’ αριθμό 797 τεμάχια του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 28η Ιουνίου 2022, την ίδια ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δέκα (10,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως. 

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή άλλη αρμόδια αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης: εδώ