Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για προληπτική συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων του Δημαρχείου Σιντικής για ένα έτος ,μέχρι του συνολικού ποσού των 2.827,20€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 4/10/2019 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

    Το σχετικό αίτημα και  η από 02-09-2019 τεχνική περιγραφή, υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

2.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

3.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ , ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα που ασφαλίζεστε ,και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.

  1. Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).
  2. 5. Πιστοποιητικό εμπορικού/επαγγελματικού επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση αυτού δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό taxis από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα του αναδόχου.
  3. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης εφόσον πρόκειται για εταιρία (ΓΕΜΗ εκπροσώπησης, Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κλπ.)
  4. Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τους όρους της από 02-09-2019 τεχνικής περιγραφής της ΔΤΥΠΠ.
  5. Απαιτούμενη άδεια του συνεργείου συντήρησης , από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης , η οποία να έχει καταχωρυθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση. (άρθρο 5 του ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

O Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ

Δείτε εδώ την μελέτη.