Ο Δήμος Σιντικής, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης των 20 παιδικών χαρών του για διάστημα ενός έτους από τη λήξη των παρόντων  πιστοποιητικών,  μέχρι του συνολικού ποσού των 2.232,00€, και σας καλεί να καταθέσετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τετάρτη 08-07-2020,  και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Με την οικονομική και τεχνική σας  προσφορά παρακαλώ να μας καταθέσετε και τα κάτωθι:

1) Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Φορέα σας, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ)

2) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019)για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , με τους σχετικούς με την ανάθεση ΚΑΔ.  για τη  δραστηριότητα του οικονομικού φορέα.

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234-247.

Συνημμένα επισυνάπτουμε το σχετικό αίτημα, της Δ/νσης ΔΤΥΠΠ.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΔΑΜ