Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια  και τοποθέτηση  κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, μέχρι του συνολικού ποσού των 2.728,00€, σας καλεί να καταθέσετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 09-12-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Επισυνάπτεται το σχετικό αίτημα, και οι τεχνικές προδιαγραφές των κλιματιστικών.

Για το πρωτογενές αίτημα πατήστε εδώ. Για τη τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ.