Ο Δήμος Σιντικής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας   διάρκειας ενός έτους και για συνολικό ποσό 7.152,26€.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να καταθέσουν προσφορά έως την Παρασκευή 27-08-2021 είτε σε έντυπο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου είτε ηλεκτρονικά στο mail: promithies@sidiki.gr.

Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης υποβάλλονται συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Μαζί με την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να κατατεθούν  και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ.6837/18-8-2021 πρόσκληση

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε κατατεθούν για το σύνολο της δαπάνης είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο φορέας που θα καταθέσει την οικονομικότερη προσφορά με βάση την τιμή για την κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234-247 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την Μελέτη.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση. Δείτε εδώ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234