Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2651/30-3-2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ¨ Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1 , 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου ¨Promote tourism and Culture through the water /To Culter στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IRA CBC Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020″.

Δείτε εδώ την απόφαση.  

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο « Υλοποίηση  παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου  “Promote tourism and Culture through the water /To Culter,  στα πλαίσια του  προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia  2014- 2020», συνολικού προϋπολογισμού 60.045€  με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:2651/30-03-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 10-04-2020,  ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. (Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ).

Χρήσιμα έγγραφα: 2651-30-3-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG-ΚΗΜΔΗΣ, MELETH INTERREG, ENTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΕΥΔ