Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 165/2017  απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια κάδων απορριμμάτων’’ συνολικού προϋπολογισμού 32.200,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34,   ημέρα Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002253118..gr . Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247 . 1. ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων_2015_vol2_signed , 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ , 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ , 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ , 5. ΤΕΥΔ (Υπεύθυνη Δήλωση)