Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.81/16-07-2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την »ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ», συνολικού προϋπολογισμού 59.904,00€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αριθμ.πρωτ. διακ:7338/26-7-2019).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 12-08-2019, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350244,-247 .

Χρήσιμα έντυπα:
  1. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  4. ΤΕΧΝΙΚΗ
  5. ΤΕΥΔ