Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.80/11-07-2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2019’’,συνολικού προϋπολογισμού 41.291,16 € πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.(αριθμ.πρωτ.διακ:7031/19-7-2019).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 06-08-2019,  ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350242,-247-234 .

  Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 4.ΜΕΛΕΤΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_2019v3 7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΥΔ