Λαμβάνοντας  υπόψη την υπ’ αριθ.177/2018 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσεται  συνοπτικός  διαγωνισμός για την ‘‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών’’ για το έτος 2018  συνολικού προϋπολογισμού 39.510,12 € με  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.(αριθμ.πρωτ. διακ.11850/2018)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 20-11-2018ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
  1. Μελέτη
2. Διακήρυξη 3. Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 5. ΤΕΥΔ