Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για  «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ»  συνολικού προϋπολογισμού 423.773,06 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 19/01/2022 και ώρα 15:00(α/α συστήματος 146033).

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:21PROC009748222

 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ποσού 8.475,46 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234).

 

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σιντικής

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών

Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

τηλ: 23233 50234