Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για  «: Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής»  συνολικού προϋπολογισμού 57.046,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 11-06-2021,  ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.4129/28-05-2021 διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:21PROC008680460 . Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2323350234-247-242.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. Μελέτη
  3. Εντυπο-Οικονομικής-προσφοράς
  4. Έντυπο τεχνικής προσφοράς
  5. Έντυπο ΤΕΥΔ