Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» συνολικού προϋπολογισμού 55.552,00 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 04/06/2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 3660/17-05-2021 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου:

https://www.sintiki.gov.gr/. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2323350234-247-242.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ