Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’’ συνολικού προϋπολογισμού 186.992,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 29/4/2018, ημέρα Κυριακή  και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 56097).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Η διακήρυξη  (αριθμ.πρωτ.:  3341/2018) έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ανάρτησης 18PROC002885632

3. ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων_2015_vol2_signed, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, τευδ