Ο Δήμος Σιντικής, σύμφωνα με  την υπ’ αριθ. 185/2017 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για τη  ‘‘Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Σιντικής.’’, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 13-12-2017,  ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350242-247 .

Δείτε εδώ: 2. ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ (Υπεύθυνη Δήλωση)v1