Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος κ.Κωνσταντίνο Γιούτικα προκηρύσσεται η χορήγηση εκατόν εβδομήντα (170) νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σαράντα πέντε (45) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στην παρούσα προκήρυξη της παρ.1 του άρθρου 7 της παρούσας (Α ́ΦΑΣΗ), είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται στηνπαρ.1 του άρθρου 8, ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) της Γενικής Δ/νσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, https://openmarket.mindev.gov.gr, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εισέλθει με τους κωδικούς Taxisnet.

Δείτε εδώ όλη την Προκήρυξη και τους Όρους