Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των  κάτωθι δημοτικών κτιρίων, που βρίσκονται εντός του υπ’ αριθμ. 1617 τεμαχίου του αγροκτήματος Γονίμου:

  • Ισόγειο αναψυκτήριο εμβαδού 104,92 τ.μ.
  • Ισόγειο υπόστεγο εμβαδού 430,26 τ.μ.
  • Ισόγειο υπόστεγο εμβαδού 29,25 τ.μ.
  • Ισόγειες τουαλέτες εμβαδού 17,2 τ.μ.

αποκλειστικά και μόνο για ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των  εννιακοσίων εξήντα ευρώ ετησίως (960,00 €/ έτος), ήτοι ογδόντα ευρώ μηνιαίως (80,00 € / μήνα)   και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους ενενήντα έξι ευρώ (96,00 €).

Διαβάστε : Διακήρυξη Γονίμου – όροι