ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ» ,συνολικού προϋπολογισμού 220.376,62€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 14/06/2020 και ώρα 23:59μμ.(α/α συστήματος (92467).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ:3654/22-05-2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό 2% του  προϋπολογισμού  της σύμβασης (προ ΦΠΑ). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 255 fax: 2323350242).

 

   

  Σιδηρόκαστρο, 22/05/2020

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

   

    ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ -ΟΕ-ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΑΔΑΜ.