Χορήγηση χρονικής παράτασης για τον διαγωνισμό με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2020 – 2021″ με την 124/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής μέχρι 18-09-2020 και ώρα 15:00».

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 189.550,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Δευτέρα 14-09-2020 και ώρα 15:00 (α/α συστήματος 96181). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:2323350241-2323350234.

  Η διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ:20PROC007218978