Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2020»,διάρκειας12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 168.764,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 23:59:59μμ.(α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ- 93506).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.5142/03-07-2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της/των ομάδων (πλέον ΦΠΑ) για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 255 fax: 2323350239).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΔΑ, ΚΗΜΔΗΣ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ, 12-2020 ΜΕΛΕΤΗ-signed