Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.202/2017 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Σιντικής, προκηρύσσεται  ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΧΑΡΩΠΟΥ, ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ’’ συνολικού προϋπολογισμού 140.566,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 22/01/2019 και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 68255), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των  2.811.32 €.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18PROC004171558

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247