ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω σφάλματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ , στο εξής οι προφορές θα υποβάλλονται στον α/α 95498 (αριθμ. διακ. στο ΚΗΜΔΗΣ 20PROC007087184)  

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου, προμήθεια ελαστικών – επισκευή ελαστικών του Δήμου Σιντικής διάρκειας 12 μηνών» συνολικού προϋπολογισμού 153.125,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 05/08/2020 και ώρα 23:59.(α/α συστήματος 95080).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ. 5621/20-07-2020 διακήρυξης θα διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:2323350247 & 255 .

Δείτε εδώ την διακήρυξη.