Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή 4Χ4»  συνολικού προϋπολογισμού 138.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Παρασκευή 16-04-2021 και ώρα 15:00 (α/α συστήματος 107548). Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 2343/2021 διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008348423. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.225,81€. (τηλ.πληροοφοριών:2323350255-234-247 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234