Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.117/23-9-2019(ΑΔΑ:7Ζ6ΦΩ1Υ-4ΞΘ)απόφαση της Ο.Ε.,προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός καινούργιου λαστιχοφόρου  εκσκαφέα – φορτωτή, 4Χ4, 100-120 ΗΡ, ενός καινούργιου λαστιχοφόρου υδροστατικού φορτωτής πλάγιας ολίσθησης, 50-60 HP,  ενός καινούργιου λαστιχοφόρου   εκσκαφέα  – φορτωτή με τετραδιεύθυνση , 50-60 ΗΡ.», συνολικού προϋπολογισμού 191.935,48€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 04/11/2019 και ώρα 15:00 α/α συστήματος (80480,80920,80921).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ:10151/16-10-2019 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  του συνόλου των ειδών (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 247 fax: 2323350239 & 250).

       1. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80480 αφορά την ομάδα Α – Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής,      4Χ4, 100-120 ΗΡ
  1. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80920 αφορά την ομάδα Β- Λαστιχοφόρος υδροστατικός φορτωτής πλάγιας ολίσθησης, 50-60 HP
  2. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80921 αφορά την ομάδα Γ- Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής με τετραδιεύθυνση  50-60 ΗΡ
Δείτε εδώ τη διακήρυξη.