Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των κάτωθι εκτάσεων από το υπ’ αριθ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου ως εξής:

α/α Έκταση σε τ.μ. Τεμάχιο
1. 4.120 239ζ
2. 4.033 239ζ
3. 10.680 239ζ
4. 8.035 239ζ

Η δημοπρασία θα γίνει την 24η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζονται τα παρακάτω ποσά ετησίως:

α/α Έκταση σε τ.μ. Τεμάχιο Πρώτη Προσφορά €
1. 4.120 239ζ 41,20
2. 4.033 239ζ 40,33
3. 10.680 239ζ 106,80
4. 8.035 239ζ 80,35

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή:

α/α Έκταση σε τ.μ. Τεμάχιο Εγγυητική €
1. 4.120 239ζ 4,12
2. 4.033 239ζ 4,03
3. 10.680 239ζ 10,68
4. 8.035 239ζ 8,04

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τους όρους της Διακήρυξης