Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 74.915 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 303 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Στρυμονοχωρίου, για πολυετή καλλιέργεια  (σχετ.  207/2018 απόφαση του Δ.Σ.) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 16η Απριλίου 2019, την ίδια ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους: Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως  (15,00 € Χ 74,915 στρέμματα = 1.123,73 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εκατόν δώδεκα ευρώ και τριάντα επτά  λεπτών (1.123,73 €  Χ 10% = 112,37 € ). Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.