Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση της αρδευτικής γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Νέου Πετριτσίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 12η Φεβρουαρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των των τριακοσίων ευρώ ετησίως (300,00 € / ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 30,00 €  (τριάντα ευρώ) 300,00 €  Χ 10% = 30,00 €

  Δείτε εδώ τους όρους της Διακήρυξης.