Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Μανδρακίου «ΠΛΑΤΑΝΟΣ», εμβαδού εκατόν οκτώ τετραγωνικών μέτρων και είκοσι τετραγωνικών εκατοστών (108,20 τ.μ.), με τον περιβάλλοντα χώρο συνολικού εμβαδού 646,79 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 843 κοινόχρηστο τεμάχιο Μανδρακίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την 13η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00′ π.μ.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων σαράντα ευρώ ετησίως (2.040,00 €/ έτος), ήτοι εκατόν εβδομήντα ευρώ μηνιαίως (170,00 € / μήνα)   και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους διακοσίων τεσσάρων (204,00) €.

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη -όροι