Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 69.713 τετραγωνικών μέτρων από το υπ’ αριθ. 303 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Στρυμονοχωρίου ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 έως 11.00 στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (697,30 € /έτος).

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (69,73) €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη.