Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης 5.138 τ.μ. από το με αριθμ. 239 ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.  (σχετ. 371/2018 απόφαση του Δ.Σ.)»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 7η Δεκεμβρίου 2021,  την ίδια ημέρα και ώρα.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δέκα(10,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως. (10,00 € Χ 5,138 τ.μ. = 51,38 € ετησίως)

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 5,14 ευρώ  (5.138 τ.μ. Χ 10,00 € Χ 10% = 5,14 €)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.