Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 20η του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ». (CPV: 452142000-2 : Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια)

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.): ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 104.739,50 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 130.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση από την έδρα του Δήμου Σιντικής (Ελ. Βενιζέλου 34, Σιδηρόκαστρο Σερρών), μέχρι τις 16-01-2020.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ. Για τη μελέτη του έργου πατήστε εδώ. Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.