Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Για τους δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη θέση της καντίνας θα πρέπει να προσκομίσουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ κατάλληλη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 4 (β) του άρθρου 14 της αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (2161 Β) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το αριθ. Δ1γ/Γ.Π./37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω άδειας ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.