Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκποίηση έξι (6) παλαιών οχημάτων (δύο πρώην απορριμματοφόρα, μία υδροφόρα, δύο αγροτικού τύπου και ένα οδοκαθαριστικό μηχάνημα), όπως και παλαιών προς απόρριψη σιδεροσωλήνων, ως εξής:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 29η Μαρτίου 2021 την ίδια ημέρα και ώρα.

 Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 0,05€ κατά χιλιόγραμμο σιδήρου.

 Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους διακοσίων ευρώ (200,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.