Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης 755.607 τ.μ. του αγροκτήματος Βαμβακοφύτου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 21η Ιανουαρίου 2019, την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους.

 Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

ΕΜΒΑΔΟΝ σε m² ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 10%
α/α ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 218 4.532 67,98 6,80
2 223 13.762 206,43 20,64
3 224 18.847 282,71 28,27
4 225 5.621 84,32 8,43
5 226 5.682 85,23 8,52
6 474 18 6.443 96,65 9,67
7 474 19 9.005 135,08 13,51
8 474 20 10.762 161,43 16,14
9 474 21 10.852 162,78 16,28
10 474 22 14.979 224,69 22,47
11 474 23 10.088 151,32 15,13
12 474 24 10.295 154,43 15,44
13 474 25 9.518 142,77 14,28
14 474 26 10.479 157,19 15,72
15 474 27 10.786 161,79 16,18
16 509 1 11.575 173,63 17,36
17 509 2 11.575 173,63 17,36
18 509 3 11.036 165,54 16,55
19 509 4 10.676 160,14 16,01
20 509 9 8.198 122,97 12,30
21 509 10 9.782 146,73 14,67
22 509 11 10.969 164,54 16,45
23 509 12 7.631 114,47 11,45
24 509 13 10.218 153,27 15,33
25 510 14 10.253 153,8 15,38
26 510 17 10.304 154,56 15,46
27 702 28 9.172 137,58 13,76
28 702 29 10.610 159,15 15,92
29 702 30 9.030 135,45 13,55
30 702 31 10.436 156,54 15,65
31 703 32 10.368 155,52 15,55
32 703 33 11.243 168,65 16,87
33 704 34 9.679 145,19 14,52
34 704 35 8.667 130,01 13,00
35 704 36 9.394 140,91 14,09
36 704 37 11.143 167,15 16,72
37 704 38 11.249 168,74 16,87
38 704 39 11.367 170,51 17,05
39 704 40 11.574 173,61 17,36
40 704 41 12.051 180,77 18,08
41 704 42 9.764 146,46 14,65
42 704 43 10.070 151,05 15,11
43 704 44 10.361 155,42 15,54
44 704 45 10.632 159,48 15,95
45 704 46 10.831 162,47 16,25
46 704 47 11.147 167,21 16,72
47 736 48 4.007 60,11 6,01
48 24 49 5.110 76,65 7,67
49 708 55 10.954 164,31 16,43
50 708 56 10.969 164,54 16,45
51 708 57 9.454 141,81 14,18
52 708 58 11.470 172,05 17,21
53 708 59 11.470 172,05 17,21
54 708 60 12.217 183,26 18,33
55 717 1b 10.408 156,12 15,61
56 717 2b 10.408 156,12 15,61
57 717 3b 10.408 156,12 15,61
58 717 4b 10.408 156,12 15,61
59 717 5b 11.688 175,32 17,53
60 707 6b 9.005 135,08 13,51
61 707 7b 9.446 141,69 14,17
62 707 8b 9.446 141,69 14,17
63 707 9b 8.536 128,04 12,80
64 707 10b 8.536 128,04 12,80
65 707 11b 8.559 128,39 12,84
66 707 12b 9.913 148,70 14,87
67 707 13b 9.951 149,27 14,93
68 707 14b 9.939 149,09 14,91
69 707 15b 9.910 148,65 14,87
70 707 16b 9.927 148,91 14,89
71 716 716 7.234 108,51 10,85
72 748 748 2.998 44,97 4,50