Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  του υπ’ αριθμ. 12 δημοτικού καταστήματος, εμβαδού 16,85 τ.μ., που βρίσκεται στο 14 Ο.Π επί της οδού Μητροπολίτου Παρθενίου 37, στο Σιδηρόκαστρο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 26η Φεβρουαρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των ορίζεται σε σαράντα ευρώ  (40,00 €) μηνιαίως, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μισθωτικού μηνός και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους σαράντα οκτώ ευρώ (48,00 €) (40,00 Χ 12 = 480,00 € Χ 10% = 48,00 €).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.