Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση:

 Α.          Έκτασης έξι χιλιάδων ,εβδομήντα οκτώ  τετραγωνικών μέτρων και έξι τετραγωνικών εκατοστών (6.078,06 τ.μ.) από το υπ’ αριθμ. 662 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Παραποτάμου και

Β.         Έκτασης τριών χιλιάδων, τετρακοσίων ενός τετραγωνικών μέτρων  και ενός τετραγωνικού εκατοστού (3.401,01 τ.μ.) από το με αριθμ. 662 κοινόχρηστο τεμάχιο αγροκτήματος Παραποτάμου, ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την  13η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00’ μ.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου. Πρώτη προσφορά μισθώματος  ορίζεται το ποσόν των Δεκαπέντε (15) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15 €/στρέμμα/έτος) δηλαδή:

  Α. 15 € Χ 6.078,06 τ.μ. =  91 € ετησίως  (Ενενήντα Ένα ευρώ ετησίως)

  Β. 15 € Χ 3.401,01 τ.μ. =  51 € ετησίως   (Πενήντα Ένα  ευρώ ετησίως)

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους

Α.  Εννέα  Ευρώ (9 €)   για το Α τεμάχιο  έκτασης 6.078,06 τ.μ.,

Β.  Πέντε  Ευρώ (5€) για το Β τεμάχιο έκτασης 3.401,01 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαβάστε εδώ: Όροι Διακήρυξης δημοπρασίας για το αγρόκτημα Παραπόταμου