Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση εκτάσεων από τον σχολικό κλήρο του αγροκτήματος Χορτερού ως εξής:

α/α Έκταση (τ.μ.) Τεμάχιο
1. 9.437 168
2. 11.250 894

Η δημοπρασία θα γίνει την 29η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00’  έως 12.00’ στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζονται τα παρακάτω ποσά:

α/α Έκταση (τ.μ.) Τεμάχιο Πρώτη Προσφορά (€)
1. 9.437 168 94,37
2. 11.250 894 112,50

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτούνται εγγυητικές επιστολές ύψους εννέα ευρώ  και σαράντα τεσσάρων λεπτών (9,44€) και έντεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (11,25€).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη