Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων από το αγρόκτημα Προμαχώνα, ως εξής:

α/α Έκταση σε τ.μ. Τεμάχιο
1. 2.350 838
2. 16.953 838
3. 13.138 838
4. 5.681 838
5. 3.177 838
6. 9.916 838
7. 6.220 781
8. 2.288 781
9. 1.072 653
10. 7.648 517
11. 4.273 525

Η δημοπρασία θα γίνει την 29η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι:

α/α Έκταση σε τ.μ. Τεμάχιο Πρώτη Προσφορά (€)
1. 2.350 838 23,50
2. 16.953 838 169,53
3. 13.138 838 13,14
4. 5.681 838 56,81
5. 3.177 838 31,77
6. 9.916 838 99,16
7. 6.220 781 62,20
8. 2.288 781 22,88
9. 1.072 653 10,72
10. 7.648 517 76,48
11. 4.273 525 42,73

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ως ακολούθως:

α/α Έκταση σε τ.μ. Τεμάχιο Εγγυητική (€)
1. 2.350 838 2,35
2. 16.953 838 17,00
3. 13.138 838 13,14
4. 5.681 838 5,68
5. 3.177 838 3,18
6. 9.916 838 9,91
7. 6.220 781 6,22
8. 2.288 781 2,29
9. 1.072 653 1,07
10. 7.648 517 7,65
11. 4.273 525 4,27

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη