Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο (10.962) τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 495 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Στρυμονοχωρίου, ως εξής:

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 21η Σεπτεμβρίου 2020 την ίδια ημέρα και ώρα.

    Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 10,962 στρέμματα = 164,43 € ετησίως).

  Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους δέκα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών  (16,44 € ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                           Ο  Δήμαρχος

                                                                                      Φώτιος Δομουχτσίδης

 

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ την διακήρυξη.