Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 9000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350250) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Τετάρτη 18/10/2017. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να προσκομίσουν Ποινικό Μητρώο, Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή αν είναι εταιρεία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία. Πρόσκληση υπηρεσιών ηχου και φωτισμού – 6-9-2017