Ο Δήμαρχος Σιντικής,

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας θέσης ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού ως Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για θέματα τεχνικού χαρακτήρα, μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για τη σύνταξη μελετών και τευχών διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου και την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σιντικής, τα εξής δικαιολογητικά : 1.- Αίτηση & Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού, 2.- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 3.- Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, 4.- Αποδεικτικά εμπειρίας, 5.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα τους. Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και τις 14-5-2021 ημέρα Παρασκευή , στα γραφεία του Δήμου Σιντικής (Ελ.Βενιζέλου, 34, Γραφείο 5, αρμόδια υπάλληλος κ. Μουλαγιαννιού Ευαγγελία, τηλ. 2323350212) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Δείτε εδώ την πρόσκληση.