Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ανανέωση συστήματος ασφάλειας πληροφοριών Δήμου Σιντικής», έως του συνολικού ποσού 2.178,68€, με το ΦΠΑ  σας καλεί να καταθέσετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή  23-04-2021  και έως τη λήξη του ωραρίου είτε ηλεκτρονικά (promithies@sidiki.gr) είτε  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Σας επισυνάπτεται το σχετικό αίτημα  και η  τεχνική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας, προκειμένου να καταθέσετε την προσφορά σας.

 Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Δείτε εδώ: 1. 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. 3. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ 3. 2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ