Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕ Σιδηροκάστρου και του Νομικού Προσώπου ΑΠΟΔΡΑΣΙ

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια  υγρών καυσίμων για τις ανάγκες  των οχημάτων και των κτηρίων της Δ.Ε. Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής , μέχρι του συνολικού ποσού των 24.792,20€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 21-2-2020 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

  Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 Το σχετικό αίτημα , και το αρ.20/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης της ΔΤΥΠΠ υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

  Με την οικονομική προσφορά , θα κατατεθούν και τα κάτωθι:

 1.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.
 2.  Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , ή του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

      3.  Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

 1.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλωνφορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών για τον εργοδότη και τους υπαλλήλους.
 1. Αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης .Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).
 2. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , για τη  δραστηριότητα του φορέα.
 1. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του αρ.20/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης της ΔΤΥΠΠ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Για τη μελέτη πατήστε εδώ. Για το πρωτογενές αίτημα πατήστε εδώ. Για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στον Δήμο Σιντικής.

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 24000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Παρασκευή  7/2/2020 (13.00 μμ).

*Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών έως τις 11/02/2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Δείτε εδώ τις προδιαγραφές.

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη συντήρηση δύο σχολικών κτιρίων Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 20η του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ». (CPV: 452142000-2 : Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια)

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.): ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 104.739,50 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 130.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση από την έδρα του Δήμου Σιντικής (Ελ. Βενιζέλου 34, Σιδηρόκαστρο Σερρών), μέχρι τις 16-01-2020.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ. Για τη μελέτη του έργου πατήστε εδώ. Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ε.Π.Α.Λ Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής.

 Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του  ΕΠΑΛ  Σιδηροκάστρου.

 Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρία  ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως( 189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

 • α)Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα
 • β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

 • α) όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
 • β) συνταξιούχοι
 • γ) όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.
 • δ) όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο Στις 23/12/2019 και έως  ώρα  12:30 μ.μ. στην επιτροπή  τις Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Σιδηροκαστρου   τηλ 2323028405

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον όλων αμέσως .

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται και από τα ΚΕΠ Ν Πετριτσίου και ΚΕΠ Σιδηροκάστρου.

                                                                                        

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΚΚΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό.

    Ο Δήμος Σιντικής, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για σύμβαση με τίτλο : προμήθεια αλατιού για αποχιονισμό» μέχρι του ποσού των 8.109,60€ , σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Τρίτη  17-12-2019  και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

   Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

  Το σχετικό αίτημα  -τεχνική περιγραφή  υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Ο οικονομικός φορέας , μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά του, θα καταθέσει και τα κάτωθι:

 1.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.
 2.  Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , ή του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

       3.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

 1.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.
 1. Αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης .Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).
 2. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

    Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis, για τη  δραστηριότητα του φορέα.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

                                Ο Αντιδήμαρχος

                           Οικονομικών υπηρεσιών

                                 Ιωάννης  Τορουνίδης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια ζωοτροφών, που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για σύμβαση με τίτλο : προμήθεια ζωοτροφών, που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής» μέχρι του ποσού των 4.836,00€ , σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Τρίτη  17-12-2019  και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

   Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

  Το σχετικό αίτημα  -τεχνική περιγραφή  υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Ο οικονομικός φορέας , μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά του, θα καταθέσει και τα κάτωθι:

1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

2. Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , ή του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

3.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.

5.Αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης .Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).

6.Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis, για τη  δραστηριότητα του φορέα.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή.

 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

                                Ο Αντιδήμαρχος

                           Οικονομικών υπηρεσιών

                                 Ιωάννης  Τορουνίδης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια  και τοποθέτηση  κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, μέχρι του συνολικού ποσού των 2.728,00€, σας καλεί να καταθέσετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 09-12-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Επισυνάπτεται το σχετικό αίτημα, και οι τεχνικές προδιαγραφές των κλιματιστικών.

Για το πρωτογενές αίτημα πατήστε εδώ. Για τη τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής.

Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.125/2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής’’,συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.(αριθμ.πρωτ. διακ: 11609/05-11-2019).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 19-11-2019,  ημέρα Τρίτη με ώρα  λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με α/α ανάρτησης 19PROC005803485

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350242,-247) .

Δείτε παρακάτω: 1. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 2. ΤΕΥΔ 3. Εντυπο Τεχνικής Προσφοράς 4. Εντυπο Οικονομικής προσφοράς  

Διακήρυξη προμήθειας βαρέων μηχανημάτων.

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.117/23-9-2019(ΑΔΑ:7Ζ6ΦΩ1Υ-4ΞΘ)απόφαση της Ο.Ε.,προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός καινούργιου λαστιχοφόρου  εκσκαφέα – φορτωτή, 4Χ4, 100-120 ΗΡ, ενός καινούργιου λαστιχοφόρου υδροστατικού φορτωτής πλάγιας ολίσθησης, 50-60 HP,  ενός καινούργιου λαστιχοφόρου   εκσκαφέα  – φορτωτή με τετραδιεύθυνση , 50-60 ΗΡ.», συνολικού προϋπολογισμού 191.935,48€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 04/11/2019 και ώρα 15:00 α/α συστήματος (80480,80920,80921).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ:10151/16-10-2019 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  του συνόλου των ειδών (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 247 fax: 2323350239 & 250).

       1. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80480 αφορά την ομάδα Α – Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής,      4Χ4, 100-120 ΗΡ
 1. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80920 αφορά την ομάδα Β- Λαστιχοφόρος υδροστατικός φορτωτής πλάγιας ολίσθησης, 50-60 HP
 2. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80921 αφορά την ομάδα Γ- Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής με τετραδιεύθυνση  50-60 ΗΡ
Δείτε εδώ τη διακήρυξη.  

Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτομία των καμένων δένδρων Πεύκης εντός της έκτασης που λειτουργούν τα Λουτρά Σιδηροκάστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την  υλοτομία των καμένων δένδρων Πεύκης εντός της έκτασης που λειτουργούν τα Λουτρά Σιδηροκάστρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 31η Οκτωβρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα.

        Η τιμή εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς), προσδιορίζεται όπως :

 1. Χοντρή στρογγύλη (τεχνική) ξυλεία Τραχείας Πεύκης μεγάλου μήκους 2μ. και άνω και μέσης διαμέτρου 20 εκ και άνω: 11,00€/κ.μ..
 2. Καυσόξυλα κωνοφόρων μέσης έμφλοιας διαμέτρου από 6 εκ εως 40 εκ. και μήκος 1,20 έως 1,50: 2,25 €/χ.κ.μ

     Ο όγκος της προς υλοτόμηση ξυλείας σύμφωνα με το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου είναι ενδεικτικός και εκτιμάται σε 376,29 m3 ιστάμενων καμένων δέντρων.

Ο τελικός όγκος της υλοτομημένης ξυλείας θα ογκομετρηθεί και θα προσδιορισθεί από το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου με το πέρας κοπής των δέντρων, και θα αποτελέσει το τελικό προϊόν της εκποίησης.   

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της τιμής εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς) κατά 0,10 € τουλάχιστον και κάθε επόμενη ανώτερη της προηγούμενης κατά 0,10 € τουλάχιστον.

     Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους:

Α.    11,00 € / Κ.Μ.  Χ 150 m3 = 1650,00€ X 10% = 165 €

Β.      2,25 € / Χ.Κ.Μ. Χ 226,29 m3 = 509,25€ X 10% = 50,92. €

    ΣΥΝΟΛΟ εγγύησης (Α+Β) = 215,92 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr και από το Δημαρχείο Σιντικής, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής

  Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών του Δήμου Σιντικής για διάστημα 12 μηνών

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης των παιδικών χαρών του για διάστημα 12 μηνών, μέχρι του συνολικού ποσού των 23.800,00€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική και τεχνική προσφορά  έως την  Τετάρτη 09-10-2019  και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

     Το σχετικό αίτημα και  η 18/2019 μελέτη, υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

οικονομοτεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

2.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

3.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ , ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα που ασφαλίζεστε ,και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.

 1. Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).
 2. Πιστοποιητικό εμπορικού/επαγγελματικού επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση αυτού δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό taxis από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα του αναδόχου.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης εφόσον πρόκειται για εταιρία (ΓΕΜΗ εκπροσώπησης, Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κλπ.)

7.Απαιτούμενα ISO: 1) διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001  με πεδίο την συντήρηση , τοποθέτηση και τον τακτικό έλεγχο των οργάνων παιδικής χαράς  και αστικού εξοπλισμού.

2) διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001,  με πεδίο την εφαρμογή του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

8.Τιμοκατάλογος της εταιρίας.

9.Υπεύθυνη δήλωση : 1) συμμόρφωσης με τους όρους της 18/2019 μελέτη της ΔΤΥΠΠ.

2) τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για τη συντήρηση και επισκευή των παιδικών χαρών, θα είναι γνήσια και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας των οργάνων των παιδικών χαρών.

3)Θα προσκομίζονται αντίγραφα των παραστατικών των ανταλλακτικών τα οποία απαιτήθηκαν για την συντήρηση και επισκευή των παιδικών χαρών.

 1. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για υλοποιημένες παρόμοιες ποιοτικά εργασίες υλοποιήσει παρόμοιες ποιοτικά εργασίες κατά την τελευταία πενταετία.

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ

  Δείτε εδώ τη μελέτη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προληπτική συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων του Δημαρχείου Σιντικής για ένα έτος.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για προληπτική συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων του Δημαρχείου Σιντικής για ένα έτος ,μέχρι του συνολικού ποσού των 2.827,20€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 4/10/2019 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

    Το σχετικό αίτημα και  η από 02-09-2019 τεχνική περιγραφή, υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

2.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

3.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ , ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα που ασφαλίζεστε ,και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.

 1. Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).
 2. 5. Πιστοποιητικό εμπορικού/επαγγελματικού επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση αυτού δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό taxis από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα του αναδόχου.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης εφόσον πρόκειται για εταιρία (ΓΕΜΗ εκπροσώπησης, Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κλπ.)
 4. Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τους όρους της από 02-09-2019 τεχνικής περιγραφής της ΔΤΥΠΠ.
 5. Απαιτούμενη άδεια του συνεργείου συντήρησης , από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης , η οποία να έχει καταχωρυθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση. (άρθρο 5 του ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

O Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ

Δείτε εδώ την μελέτη.  

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών».

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.92/7-8-2019(ΑΔΑ:6ΤΝΘΩ1Υ-ΜΛΒ) απόφαση της Ο.Ε. ,προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας κι Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών’’, συνολικού προϋπολογισμού 74.154,10€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 10/09/2019 και ώρα 23:59μ.μ.(α/α συστήματος (78334).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ:8154/2019 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  1%  του   προϋπολογισμού  του συνόλου των ειδών (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 247 fax: 2323350239 & 250).

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος Προμαχώνα

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος Προμαχώνα. Το εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 77β οικόπεδο του οικισμού Προμαχώνα του Δήμου Σιντικής και έχει κτιριακές εγκαταστάσεις εμβαδού εκατόν δυο τετραγωνικών μέτρων (102,00  τ.μ.). Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι κατάστημα μαζικής εστίασης.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 25η Σεπτεμβρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα   Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των ενενήντα ευρώ  (90,00 €) μηνιαίως, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μισθωτικού μηνός και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.   Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εκατόν οκτώ  ευρώ (108,00 €) (90,00 Χ 12 = 1.080,00 € Χ 10% = 108,00 €).       Διακήρυξη – όροι Περίληψη Διακήρυξης

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκμίσθωσης χώρων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, στα πλαίσια των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ : Εκτίθεται σε  πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, όπως αυτοί εμφανίζονται επί του χάρτου των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις  26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00′ π.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 27 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00′ π.μ.,  με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση δικτύου ΦΟΠ του Δήμου Σιντικής για 24 μήνες».

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.81/16-07-2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την »ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ», συνολικού προϋπολογισμού 59.904,00€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αριθμ.πρωτ. διακ:7338/26-7-2019).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 12-08-2019, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350244,-247 .

Χρήσιμα έντυπα:
 1. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 4. ΤΕΧΝΙΚΗ
 5. ΤΕΥΔ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης 3.428,08 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 3758 τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ποροΐων.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης 3.428,08 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 3758 τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ποροϊων, για χρήση επέκτασης κτηνοτροφικής μονάδας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00′ π.μ., και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 7η Αυγούστου 2019, την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 3,42808 στρέμματα = 51,42 € ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους πέντε ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (5,14 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ».

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.80/11-07-2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2019’’,συνολικού προϋπολογισμού 41.291,16 € πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.(αριθμ.πρωτ.διακ:7031/19-7-2019).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 06-08-2019,  ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350242,-247-234 .

  Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 4.ΜΕΛΕΤΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_2019v3 7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΥΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗ»

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» μέχρι του συνολικού ποσού των 1.700,00€, (2 κλιματιστικών μονάδων 12.000BTU  , και 1 κλιματιστικής μονάδας 9.000BTU), σας καλεί να καταθέσετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 22-07-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Συνημμένα σας, επισυνάπτουμε το σχετικό αίτημα, και τις τεχνικές προδιαγραφές των κλιματιστικών.

Χρήσιμα αρχεία:
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚA-ΚΗΜΔΗΣ
 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση βαρέων μηχανημάτων έργου» για το έτος 2019.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Μίσθωση βαρέων μηχανημάτων έργου’’ για το έτος 2019  συνολικού προϋπολογισμού 54.958,04€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 26-07-2019,  ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού (αριθμ.πρωτ.διακήρυξης 6741/15-7-2019).

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350234.

Χρήσιμα links: 1. ΜΕΛΕΤΗ, 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ, 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, 5. ΤΕΥΔ ΜΙΣΘΩΣΗΣ