Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή 4×4.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή 4Χ4»  συνολικού προϋπολογισμού 138.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Παρασκευή 16-04-2021 και ώρα 15:00 (α/α συστήματος 107548). Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 2343/2021 διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008348423. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.225,81€. (τηλ.πληροοφοριών:2323350255-234-247 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση έξι (6) παλαιών οχημάτων και παλαιών προς απόρριψη σιδεροσωλήνων.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκποίηση έξι (6) παλαιών οχημάτων (δύο πρώην απορριμματοφόρα, μία υδροφόρα, δύο αγροτικού τύπου και ένα οδοκαθαριστικό μηχάνημα), όπως και παλαιών προς απόρριψη σιδεροσωλήνων, ως εξής:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 29η Μαρτίου 2021 την ίδια ημέρα και ώρα.

 Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 0,05€ κατά χιλιόγραμμο σιδήρου.

 Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους διακοσίων ευρώ (200,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για τα υπ’ αριθ. 965 και 618 τεμάχια του αγροκτήματος Βυρώνειας (πρώην πισίνες).

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 965 και 618 τεμαχίων  του αγροκτήματος Βυρώνειας, συνολικού   εμβαδού 7.285,00  τ.μ. (πρώην πισίνες Βυρώνειας), ως εξής:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 15η Μαρτίου 2021 την ίδια ημέρα και ώρα.

 Ως πρώτη προσφορά ορίζεται ποσόν των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ ετησίως.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους δέκα πέντε ευρώ (15,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Ορθή επανάληψη-Διακήρυξη Δημοπρασίας της πράξης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

 

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» (CPV : 45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς).

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ‘‘Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας κι Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών’’.

Ο Δήμος Σιντικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.186/2020(ΑΔΑ: 6Μ5ΒΩ1Υ-3ΧΝ) απόφαση της Ο.Ε. ,προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας κι Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών’’, συνολικού προϋπολογισμού 80.176,81€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 15-01-2021 και ώρα 15:00 (α/α  103511). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  επί του   προϋπολογισμού  του συνόλου των τμημάτων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. (τηλ.επικοινωνίας:2323350234 & 247 fax: 2323350220).Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ  με αριθμό ανάρτησης 20PROC007928583. Δείτε εδώ τη μελέτη.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234, 247

Προκήρυξη διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου, προμήθεια ελαστικών – επισκευή ελαστικών του Δήμου Σιντικής για τα έτη 2020-2021»

Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου, προμήθεια ελαστικών – επισκευή ελαστικών  του Δήμου Σιντικής για τα έτη 2020-2021» προϋπολογισμού 127.604,17€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά τμήμα τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 103930) του συστήματος μέχρι την Τρίτη 05-01-2021 και ώρα 15:00.Η υπ΄αριθμ.11745/2020 διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20PROC007862868. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:2323350247,234,255 .

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

Προμήθεια άλατος αποχιονισμού.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,  συνολικού ποσού 4.999,18€,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει   προσφορά  έως την Δευτέρα 21-12-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο promithies@sidiki.gr

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.2323350234-247

Πρόσκληση, Πρωτογενές αίτημα

Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου και σφολιάτας για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ αυτού «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ για 24 μήνες.

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 181/8-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΔΡΓΩ1Υ-9ΚΗ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Σιντικής θα προβεί σε απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση ,και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ.πρωτ: 7184/2020 διακήρυξης και του 14/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών ,ύστερα από άγονο ανοιχτό διαγωνισμό ως προς τα τμήματα 5,10,15,16, για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο :  Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου και σφολιάτας  για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ αυτού «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ για 24 μήνες» ,και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Όποιος  οικονομικός φορέας ενδιαφέρεται, μπορεί  να υποβάλει κλειστή προσφορά  έως την Δευτέρα 21-12-2020  και ώρα 15:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου προκειμένου να τεθεί υπόψη  της επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμών , με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα πρόσκληση .Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε για το σύνολο των τμημάτων ή για μεμονωμένα τμήματα. Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

  Πρόσκληση, Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς.  

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 29.798,44 € με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:10693/20-11-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 04-12-2020,  ημέρα Παρασκευή. με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.(Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ). (Περίληψη με ΑΔΑ, Μελέτη, Έντυπο οικονομικής προσφοράς, Έντυπο τεχνικής προσφοράς, ΤΕΥΔ).

 

             Σιδηρόκαστρο, 20-11-2020

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

               ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», συνολικού ποσού των 24.645,30€ με ΦΠΑ, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 16-10-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου. Η σχετική ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών

Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας

Τορουνίδης Ιωάννης

 

Δείτε εδώ τη Μελέτη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 1.837.802,00 € πλέον ΦΠΑ (δικαίωμα προαίρεσης 25%) και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Τρίτη 27-10-2020 και ώρα 15:00 (α/α συστήματος 99500).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 7595/2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, ποσού 30.204,83 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234).

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή» για διάστημα 24 μηνών.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.¨ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ¨ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24 ΜΗΝΩΝ»  συνολικού προϋπολογισμού 169.288,87€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Παρασκευή 25/09/2020 και ώρα 15:00:00 (α/α συστήματος 96323).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 7184/07-09-2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234).

Δείτε εδώ την διακήρυξη.        

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο (10.962) τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 495 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Στρυμονοχωρίου.

     Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο (10.962) τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 495 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Στρυμονοχωρίου, ως εξής:

     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 21η Σεπτεμβρίου 2020 την ίδια ημέρα και ώρα.

    Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 10,962 στρέμματα = 164,43 € ετησίως).

  Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους δέκα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών  (16,44 € ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                           Ο  Δήμαρχος

                                                                                      Φώτιος Δομουχτσίδης

 

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ την διακήρυξη.

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ».

Χορήγηση χρονικής παράτασης για τον διαγωνισμό με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2020 – 2021″ με την 124/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής μέχρι 18-09-2020 και ώρα 15:00».

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 189.550,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Δευτέρα 14-09-2020 και ώρα 15:00 (α/α συστήματος 96181). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:2323350241-2323350234.

  Η διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ:20PROC007218978

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου, προμήθεια ελαστικών – επισκευή ελαστικών του Δήμου Σιντικής διάρκειας 12 μηνών».

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω σφάλματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ , στο εξής οι προφορές θα υποβάλλονται στον α/α 95498 (αριθμ. διακ. στο ΚΗΜΔΗΣ 20PROC007087184)  

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου, προμήθεια ελαστικών – επισκευή ελαστικών του Δήμου Σιντικής διάρκειας 12 μηνών» συνολικού προϋπολογισμού 153.125,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 05/08/2020 και ώρα 23:59.(α/α συστήματος 95080).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ. 5621/20-07-2020 διακήρυξης θα διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:2323350247 & 255 .

Δείτε εδώ την διακήρυξη.

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) υδρονομέα στον Δήμο Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα για το χρονικό διάστημα από 01/08/2020 μέχρι 31/10/2020. Η πρόσληψη αφορά  το δίκτυο Αχλαδοχωρίου- Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου- Φαιάς Πέτρας.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 16/07/2020 και λήγει 21/07/2020.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2323 350212 και 2323 350213.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2020».

     Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2020»,διάρκειας12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 168.764,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 23:59:59μμ.(α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ- 93506).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.5142/03-07-2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της/των ομάδων (πλέον ΦΠΑ) για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 255 fax: 2323350239).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΑΔΑ, ΚΗΜΔΗΣ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ, 12-2020 ΜΕΛΕΤΗ-signed

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την υλοτόμηση ατόμων αγριολεύκης και πλατάνου που φύονται εντός της απαιτούμενης ζώνης επέμβασης δίπλα στην κοίτη του ποταμού Μπίστριτσα, (στις Τ.Κ. Αγκίστρου και Προμαχώνα του Δήμου Σιντικής (κοίτη Μπίστριτσας).

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία, η υλοτόμηση ατόμων αγριολεύκης και πλατάνου που φύονται εντός της απαιτούμενης ζώνης επέμβασης δίπλα στην κοίτη του ποταμού Μπίστριτσα, (στις Τ.Κ. Αγκίστρου και Προμαχώνα του Δήμου Σιντικής (κοίτη Μπίστριτσας).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30’ π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιντικής.

Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί την 27η  Ιουλίου 2020, την ίδια ώρα, και στον ίδιο χώρο.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 399,10 €. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 39,91 €. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου (Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας τηλ. 2323350242) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διακήρυξη Δημ. για ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ – όροι