Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 8.756,01 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 8.756,01 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου, για δημιουργία σταυλικής εγκατάστασης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00′ π.μ., και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 3η Δεκεμβρίου 2018 την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 8,756 στρέμματα = 131,34 € ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 13,13 € (δέκα τριών ευρώ και δέκα τριών λεπτών) 131,34 € Χ 10% = 13,13 € (δέκα τρία ευρώ και δέκα τρία λεπτά).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη Συντήρηση-επισκευή οχημάτων-Μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής.

Λαμβάνοντας  υπόψη την υπ’ αριθ.179/2018 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσεται συνοπτικός  διαγωνισμός για την ‘‘Συντήρηση-επισκευή οχημάτων -Μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής’’ για το έτος 2018  συνολικού προϋπολογισμού 33.996,56 € με  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.(αριθμ.πρωτ. διακ.12110/2018).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 27-11-2018, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350247-255 .

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ  ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΙ  

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «Συντήρηση εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 5η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ». (CPV 45262690-4 : Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων).

Για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» για το έτος 2018.

Λαμβάνοντας  υπόψη την υπ’ αριθ.177/2018 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσεται  συνοπτικός  διαγωνισμός για την ‘‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών’’ για το έτος 2018  συνολικού προϋπολογισμού 39.510,12 € με  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.(αριθμ.πρωτ. διακ.11850/2018)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 20-11-2018ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
  1. Μελέτη
2. Διακήρυξη 3. Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 5. ΤΕΥΔ  

Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 20η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Σιντικής, θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ». (CPV 45112714-3 : Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για νεκροταφεία).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 19.032,26 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 23.600,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση από την έδρα του Δήμου Σιντικής (Ελ. Βενιζέλου 34, Σιδηρόκαστρο Σερρών), μέχρι τις 16-11-2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΔΥΟ (2) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Δεν δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σιντικής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σιντικής, αρμόδιος υπάλληλος Ακριτίδης Δημήτριος (τηλ.: 2323350241, Φαξ: 2323350250) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής (τηλ.: 2323350244, Φαξ: 2323350250), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για να διαβάσετε το κείμενο της Διακήρυξης πατήστε εδώ. Για να διαβάσετε τη Μελέτη πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) πατήστε εδώ.  

Διακήρυξη δημοπρασίας για την πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 3η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ». (CPV 45211360-0 : Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της περίληψης της Διακήρυξης.

Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΕΡΡΩΝ».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Μεσαία Σερρών». (CPV : 45233123-7 Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς).

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006160241 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Μεσαία Σερρών».

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της περίληψης της Διακήρυξης.

Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κοινοτικού Καταστήματος Προμαχώνα.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος Προμαχώνα. Το εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 77β οικόπεδο του οικισμού Προμαχώνα του Δήμου Σιντικής και έχει κτιριακές εγκαταστάσεις εμβαδού εκατόν δυο τετραγωνικών μέτρων (102,00  τ.μ.). Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι κατάστημα μαζικής εστίασης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 20η Νοεμβρίου 2018 την ίδια ημέρα και ώρα. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των ενενήντα ευρώ  (90,00 €) μηνιαίως, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μισθωτικού μηνός και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εκατόν οκτώ  ευρώ (108,00 €) (90,00 Χ 12 = 1.080,00 € Χ 10% = 108,00 €). Δείτε εδώ τους όρους της Διακήρυξης.

Γνωστοποίηση για την πλήρωση θέσης Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο Σιντικής.

Ο Δήμαρχος Σιντικής έχοντας υπόψη :

– τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.» – τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 2134/13-7-2012)

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν αίτηση σχετικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη δημάρχου με τις εξής αρμοδιότητες: την παροχή πρόσθετων συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του δήμου και που άπτονται νομικών ζητημάτων, γνωμοδοτήσεις σχετικά με σκοπούμενες δράσεις του δήμου ως προς τη νομιμότητα τους, συμβουλές για ανεύρεση λύσεων σε αιτήματα πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης πολιτών και της χρηστής διοίκησης, την εφαρμογή και τήρηση του κανονισμού για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις δραστηριότητες, τη διευθέτηση υποθέσεων του κτηματολογίου σχετικά με ακίνητα του δήμου και δασικές εκτάσεις.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η η εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 13η Νοεμβρίου 2018 την ίδια ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους:

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 110,00 ως το άθροισμα των ελαχίστων πρώτων προσφορών για τις κατηγορίες:

1.για φορτηγά κάθε είδους (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 60,00 € ανά τεμάχιο).

2.για ΙΧ αυτοκίνητα (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 40,00 € ανά τεμάχιο).

3.για δίκυκλα κάθε είδους (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 10,00 € ανά τεμάχιο).

Σε περίπτωση που τα εγκαταλελειμμένα οχήματα υπερβούν τα 200 τεμάχια, οι τιμές αυξάνονται κατά 50%, δηλαδή 90 € για φορτηγά, 60 € για αυτοκίνητα και 15 € για δίκυκλα.

Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας.

Προσφορές υποβάλλονται και για τις τρεις κατηγορίες εκποιούμενων πραγμάτων ξεχωριστά αλλά και αθροιστικά και δεν θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού επιμέρους προσφορές.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (1.850,00 € Χ 10% = 185,00 €).

  Διαβάστε εδώ τους όρους της δημοπρασίας.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης από το υπ’ αριθ. 656 τεμάχιο του αγροκτήματος Καπνόφυτου για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης δημοτικής έκτασης 500,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 656 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Καπνοφύτου (θέση: Οχυρό Κονδύλη) του Δήμου Σιντικής, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 1η Νοεμβρίου 2018 την ίδια ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ  ετησίως στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Το μίσθωμα πρόκειται να αναπροσαρμοστεί μετά τη συμπλήρωση της πρώτης διετίας και ανά έτος, το δε ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής ορίζεται σε μία και μισή ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επιπλέον του ήδη καταβαλλομένου. Ακόμη και μετά από συμβατική ή εκ του νόμου παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Η μίσθωση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης κατά την οποία θα καταβληθεί και το μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους. Τα επόμενα θα καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριακοσίων ευρώ (3.000,00 € Χ 10% = 300,00 €).

  Δείτε εδώ τους όρους της δημοπρασίας.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης από το υπ’ αριθ. 5865 τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης 500,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 5865 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου (θέση: Ύψωμα Αγίου Κωνσταντίνου),  για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 1η Νοεμβρίου 2018 την ίδια ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ  ετησίως στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Το μίσθωμα πρόκειται να αναπροσαρμοστεί μετά τη συμπλήρωση της πρώτης διετίας και ανά έτος, το δε ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής ορίζεται σε μία και μισή ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επιπλέον του ήδη καταβαλλομένου. Ακόμη και μετά από συμβατική ή εκ του νόμου παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Η μίσθωση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης κατά την οποία θα καταβληθεί και το μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους. Τα επόμενα θα καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριακοσίων ευρώ (3.000,00 € Χ 10% = 300,00 €).

  Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.  

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Καπνόφυτου για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης δημοτικής έκτασης 500,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 656 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Καπνοφύτου (θέση: Οχυρό Κονδύλη) του Δήμου Σιντικής, για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30′ π.μ.,  με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ  ετησίως στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Το μίσθωμα πρόκειται να αναπροσαρμοστεί μετά τη συμπλήρωση της πρώτης διετίας και ανά έτος, το δε ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής ορίζεται σε μία και μισή ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επιπλέον του ήδη καταβαλλομένου. Ακόμη και μετά από συμβατική ή εκ του νόμου παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Η μίσθωση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης κατά την οποία θα καταβληθεί και το μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους. Τα επόμενα θα καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριακοσίων ευρώ (3.000,00 € Χ 10% = 300,00 €).

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης 500,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 5865 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου (θέση: Ύψωμα Αγίου Κωνσταντίνου),  για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00′ π.μ.,  με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ  ετησίως, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Το μίσθωμα πρόκειται να αναπροσαρμοστεί μετά τη συμπλήρωση της πρώτης διετίας και ανά έτος, το δε ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρμογής ορίζεται σε μία και μισή ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επιπλέον του ήδη καταβαλλομένου. Ακόμη και μετά από συμβατική ή εκ του νόμου παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, το ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Η μίσθωση θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης κατά την οποία θα καταβληθεί και το μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού έτους. Τα επόμενα θα καταβάλλονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριακοσίων ευρώ (3.000,00 € Χ 10% = 300,00 €).

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 678.953,74  € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 15/10/2018 και ώρα 23:59πμ.(α/α συστήματος 63461).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  1%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 247 fax: 2323350250).

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Δείτε τη μελέτη εδώ.

 

Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση 1.479 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 3505 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης Χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (1.479 τ.μ.) από το υπ’ αριθμ. 3505 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00’ π.μ. έως 11.00’ π.μ. Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη  στις 4.10.2018 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των Δεκαπέντε (15) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως:

15 € Χ 1.479 τ.μ. = 22,18 € ετησίως  (Είκοσι Δύο  ευρώ και Δεκαοκτώ λεπτά ετησίως)

Το μίσθωμα επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6 %.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριών (3) Ευρώ

Δείτε εδώ το κείμενο της διακήρυξης.

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στις 12/09/2018, ημέρα Τετάρτη και έως τις 11:30 π.μ. στην επιτροπή διαγωνισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σιδηροκάστρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2323028405. Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για το αναψυκτήριο «Πλάτανος» της Τ.Κ. Μανδρακίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Μανδρακίου «ΠΛΑΤΑΝΟΣ», εμβαδού εκατόν οκτώ τετραγωνικών μέτρων και είκοσι τετραγωνικών εκατοστών (108,20 τ.μ.), με τον περιβάλλοντα χώρο συνολικού εμβαδού 646,79 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 843 κοινόχρηστο τεμάχιο Μανδρακίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την 13η Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00′ π.μ.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων σαράντα ευρώ ετησίως (2.040,00 €/ έτος), ήτοι εκατόν εβδομήντα ευρώ μηνιαίως (170,00 € / μήνα)   και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους διακοσίων τεσσάρων (204,00) €.

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη -όροι