Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου – υπερκατασκευών αυτών-προμήθειας ελαστικών – επισκευής ελαστικών – προμήθειας ανταλλακτικών-βαθμονόμησης ταχογράφων-περιοριστών ταχύτητος του Δήμου Σιντικής έτους 2022-2023» .

Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου – υπερκατασκευών αυτών-προμήθειας ελαστικών – επισκευής ελαστικών – προμήθειας ανταλλακτικών-βαθμονόμησης ταχογράφων-περιοριστών ταχύτητος του Δήμου Σιντικής  έτους  2022-2023» προϋπολογισμού 302.209,68€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά τμήμα τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 176652) του συστήματος μέχρι την 10-01-2023 και ώρα 15:00.Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.  10899/28-11-2022 διακήρυξης θα διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:2323350247,234,255 .

 Περίληψη-ΑΔΑΜ

Σιδηρόκαστρο, 28-11-2022

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Ροδόπολης

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Ροδόπολης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται από 3-12-2022 και λήγει στις 23-12-2022 και ώρα 12:00 εντός προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών από τη δημοσίευση  της περίληψης διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων των  Δημοτικών  Καταστημάτων Ροδόπολης και Σιδηροκάστρου.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται ως εκπρόθεσμη.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη και τους όρους

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης «ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ»

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 18η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΈΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ “ΚΛΕΙΔΙΟΥ’’».

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 136.946,97 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 170.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011490286 ( α/α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :193005)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Βενιζέλου 34, 62300, Σιδηρόκαστρο

Τηλ.:2323350247, e-mail: ty@sidiki.gr

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων του αγροκτήματος Καπνοφύτου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων από το Αγρόκτημα Καπνοφύτου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 10η Νοεμβρίου 2022, την ίδια ημέρα και ώρα.

Για να δείτε τη Διακήρυξη και τους όρους, πατήστε: εδώ

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων του αγροκτήματος Αγκίστρου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων από το Αγρόκτημα Αγκίστρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 10η Νοεμβρίου 2022, την ίδια ημέρα και ώρα.

Για να δείτε τη Διακήρυξη και τους όρους, πατήστε: εδώ

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων από τα υπ’ αριθ. 838 και υπ’ αριθμό 563 τεμάχια του αγροκτήματος Προμαχώνα

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων από το με αριθμ.838 κοινόχρηστο τεμάχιο και υπ’ αριθμό 563 του αγροκτήματος Προμαχώνα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 7η Νοεμβρίου 2022, την ίδια ημέρα και ώρα.

Για να δείτε τη Διακήρυξη και τους όρους, πατήστε: εδώ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη Διαχείριση α)Ογκωδών & Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, β)Αμιαντούχων & λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για: «Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής» συνολικού προϋπολογισμού 75.094,03,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 27/10/2022 και ώρα 15:00μμ. (α/α συστήματος 173386).

Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ. 8012/05-10-2022 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 242).

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 16η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ»

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ανέρχεται στο ποσό των 166.935,48 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 207.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Η σχετική διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ κι έχει λάβει αριθμό ανάρτησης 22PROC011129395

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα με Α/Α διαγωνισμού : 191646

   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Βενιζέλου 34, 62300, Σιδηρόκαστρο

Τηλ.:2323350247, e-mail: ty@sidiki.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ.

    Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιντικής προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου στο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ν ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

 1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ν Πετριτσίου στις  02/09/2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ.(ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-προσφορών).

 1. Ορισμός τιμής εκκίνησης

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 3,5 ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50) Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

         Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), παρ.11

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
 • Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα
 • Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

 • α) όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
 • β) συνταξιούχοι
 • γ) όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.
 • δ) όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου
 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

 α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή την ημέρα του διαγωνισμού. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 1. Διάρκεια μίσθωσης

Οι συμβάσεις ισχύουν για εννεα χρόνια, αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του έκτου έτους.

 Κατά το μήνα Μάρτιο του χρόνου που λήγει η ισχύουσα σύμβαση, η Σχολική Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολείου εκτός αν ο μισθωτής με αίτηση του επιθυμεί την παράταση του μισθώματος όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 11526/ Δ4/10-9-2010. Στην περίπτωση αυτή προσαυξάνεται το ποσό της ετήσιας προσφοράς ανά μαθητή ανάλογα με την αύξηση του τιμαρίθμου για κάθε έτος παράτασης.

 1. Καταβολή μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου.Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών των Π.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που συστεγάζονται σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και εξυπηρετούνται από το κυλικείο του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του μισθώματος.

 1. Επιτροπή Ελέγχου του κυλικείου

Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από: α) Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του. γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. δ)    Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Ε)   Έναν εκπρόσωπο της μαθητική κοινότητας.

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας του κυλικείου.

Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες

διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.

 1. Αποσφράγιση προσφορών – Επιλογή πλειοδότη

Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με:

     α) την τιμή της προσφοράς,

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) την πολυτεκνική ιδιότητα.

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ γίνεται ως εξής:

 1. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
 2. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια πέντε (05)

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά

παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές.

 Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 1. Ενστάσεις

Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.

 1. Κατακύρωση αποτελέσματος.

Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία.

Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης.

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

 1. Υπογραφή σύμβασης

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

 1. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

 • Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.
 • Είναι υποχρεωτική η χρήση ταμειακής μηχανής.
 • Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, εξαιρούνται οι κάτοικοι χωριών μέχρι 2000 κατοίκους.
 • Για την λειτουργία του κυλικείου είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής άδειας.
 • Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β΄) Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
 • Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.
 • Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
 • Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου.
 • Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο.
 • Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους.
 • Το άτομο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασής του.
 • Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία τοπική εφημερίδα και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Αντίγραφα της προκήρυξης θα διατίθενται από το ΚΕΠ Ν ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ.

Για να δείτε την πρόσκληση κατάθεσης προσφορών πατήστε εδώ.      

Ορθή επανάληψη: Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, στο πλαίσιο της ετήσιας παραδοσιακής πανήγυρης Σιδηροκάστρου

Εκτίθενται σε πλειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό, οι  εκμισθώσεις των παρακάτω χώρων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, στο πλαίσιο της ετήσιας παραδοσιακής πανήγυρης Σιδηροκάστρου ως εξής:

 1. χώρου 500 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 1 τεμάχιο)
 2. χώρου 400 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 2 τεμάχιο)
 3. χώρου 400 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 3 τεμάχιο) και
 4. χώρου 450 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 4 τεμάχιο)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις  23 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Για να δείτε τη Διακήρυξη σε ορθή επανάληψη, πατήστε: εδώ

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την εκμίσθωση κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Βυρώνειας του Δήμου Σιντικής

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Βυρώνειας.

Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • α) Φυσικά πρόσωπα, καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα
 • β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό

 • α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
 • β) Συνταξιούχοι
 • γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3, και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’/9.2.07
 • δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στις  19/08/2022 ώρα 11:00 π.μ. στον υπεύθυνο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Ν Πετριτσίου   τηλ. 2323028405.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει 19/08/2022 και ώρα 11:00 και κάθε φάκελος που θα κατατεθεί πέραν τις 11:00 θα ακυρώνετε.

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το ΚΕΠ Ν.Πετριτσίου.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε: εδώ.

Διακήρυξη της δημοπρασίας της πράξης «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ».

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 1η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ ΔΗΜΟΥ».

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) θέσεων στο λιμανάκι της Κερκίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων στο Λιμανάκι Κερκίνης για τοποθέτηση δύο (2) καντινών και τραπεζοκαθισμάτων και καθορισμός ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης της έκτασης.

Για να δείτε τους όρους της Διακήρυξης πατήστε: εδώ

Για να δείτε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πατήστε: εδώ

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων από τα υπ’ αριθ. 239 ζ και υπ’ αριθμό 797 τεμάχια του αγροκτήματος Αγκίστρου

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων από τα με αριθμ. 239 ζ και υπ’ αριθμό 797 τεμάχια του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 28η Ιουνίου 2022, την ίδια ημέρα και ώρα, με τους παρακάτω όρους.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δέκα (10,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως. 

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή άλλη αρμόδια αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης: εδώ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ».

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για  «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ»  συνολικού προϋπολογισμού 423.773,06 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 19/01/2022 και ώρα 15:00(α/α συστήματος 146033).

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:21PROC009748222

 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ποσού 8.475,46 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234).

 

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σιντικής

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών

Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

τηλ: 23233 50234

     

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.138 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 239ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης 5.138 τ.μ. από το με αριθμ. 239 ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.  (σχετ. 371/2018 απόφαση του Δ.Σ.)»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 7η Δεκεμβρίου 2021,  την ίδια ημέρα και ώρα.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δέκα(10,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως. (10,00 € Χ 5,138 τ.μ. = 51,38 € ετησίως)

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 5,14 ευρώ  (5.138 τ.μ. Χ 10,00 € Χ 10% = 5,14 €)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής – των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2022

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» συνολικού προϋπολογισμού 560.600,65€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 13/12/2021 και ώρα 15:00μμ. (α/α συστήματος 142352). Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ. 9723/03-11-2021 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 255).

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη Δείτε εδώ τη Μελέτη

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την εκμίσθωση κυλικείου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ του Δήμου Σιντικής.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του  Δημοτικου και Γυμνασίου. Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρια ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως( 189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο Στις 08/09/2021 ώρα  12:00 π.μ. στον υπεύθυνο τις Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Ν Πετριτσίου   τηλ 2323028405

Ο Διαγωνισμός θα γίνει 08/09/2021 και ώρα 12:00 κάθε φάκελος που θα κατατεθεί πέραν τις 12:00 θα ακυρώνετε.

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το ΚΕΠ Ν Πετριτσίου ΚΕΠ Σιδηροκάστρου Γραμματεία Δ Σιντικής.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την εκμίσθωση κυλικείου του Γυμνασίου Λυκείου Βυρώνειας του Δήμου Σιντικής.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του  Γυμνασίου-Λυκείου Βυρώνειας . Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρια ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως( 189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο Στις 08/09/2021 ώρα 12:00 π.μ. στον υπεύθυνο τις Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Ν Πετριτσίου   τηλ 2323028405

Ο Διαγωνισμός θα γίνει 08/09/2021 και ώρα 12:00 κάθε φάκελος που θα κατατεθεί πέραν τις 12:00 θα ακυρώνετε.

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το ΚΕΠ Ν Πετριτσίου ΚΕΠ Σιδηροκάστρου Γραμματεία Δ Σιντικής.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στον Δήμο Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας   διάρκειας ενός έτους και για συνολικό ποσό 7.152,26€.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να καταθέσουν προσφορά έως την Παρασκευή 27-08-2021 είτε σε έντυπο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου είτε ηλεκτρονικά στο mail: promithies@sidiki.gr.

Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης υποβάλλονται συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Μαζί με την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να κατατεθούν  και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ.6837/18-8-2021 πρόσκληση

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε κατατεθούν για το σύνολο της δαπάνης είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο φορέας που θα καταθέσει την οικονομικότερη προσφορά με βάση την τιμή για την κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234-247 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την Μελέτη.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση. Δείτε εδώ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234