Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «ΒΥΖΑΝΤΙΟ» στην Οδηγήτρια.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «ΒΥΖΑΝΤΙΟ» στον οικισμό Οδηγήτριας του Δήμου Σιντικής  (σχετ. 131/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των εβδομήντα ευρώ (70,00 €) μηνιαίο μίσθωμα.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς ολοκλήρου του μισθώματος ενός έτους, ήτοι, ποσό 84,00 € (70,00 Χ 12 = 840,00 € Χ 10% = 84,00 €).

Διαβάστε τη διακήρυξη: Διακήρυξη-όροι

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του σχολικού κλήρου του αγροκτήματος Λιβαδιάς.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του σχολικού κλήρου Λιβαδιάς, έκτασης 7.850 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 472 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Λιβαδιάς (σχετ. 36/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00’ π.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 7,850 στρέμματα = 117,75 € ετησίως).

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους ένδεκα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (117,75 € Χ 10% = 11,78 €).

Διαβάστε τη διακήρυξη: Διακήρυξη-όροι

Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση 4.608 τ.μ. του αγροκτήματος Μεγαλοχωρίου.

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 4.608 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 17082 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Μεγαλοχωρίου, για ανέγερση σταυλικής εγκατάστασης  (σχετ.  54/2017 απόφαση του Δ.Σ.)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’ π.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 4,608 στρέμματα = 69,12 € ετησίως).

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

 Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών   (69,12  €  Χ 10% = 6,91 € ).

Διαβάστε τη διακήρυξη: Διακήρυξη-όροι 4608 τ.μ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».

Λαμβάνοντας υπόψη υπ’ αριθμ.83/2018 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 394.987,32 πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 10/8/2018 και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 61228), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 7.900,00€. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003345200.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται ηλεκτρονική στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού. Αριθμ.πρωτ. διακ.:6137 (Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247).

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου του Δήμου Σιντικής.

Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την «ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  74.213,40 €», με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο  βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34,ημέρα Δευτέρα 02-07-2018 με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα για την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται παρακάτω.

  Διευκρινήσεις Οικονομικής Επιτροπής: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 109 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   Έγγραφα διαγωνισμού: 1. ΜΕΛΕΤΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_2018_ΟΕ, 2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών συντήρησης πρασίνου του γηπέδου Σιδηροκάστρου.

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα του Γηπέδου Σιδηροκάστρου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.

Καλούμε, λοιπόν, όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» , µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω email (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Δευτέρα 11/6/2018.

Λεπτομέρειες των εργασιών ανάθεσης περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Πρόσκληση συντήρησης γηπέδου, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

2η πρόσκληση για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπών υλικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ συνολικού ποσού 2.465,79€  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Τρίτη 12/06/2018 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου έχοντας υπόψη τα εξής:

      Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

      Με την οικονομική και τεχνική σας προσφορά, θα πρέπει να μας υποβάλετε συνημμένα τα κάτωθι:

1.Φορολογική ενημερότητα

2.Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας

3.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

4.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων

φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.

5.Ποινικό μητρώο. Σε περίπτωση Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε  του Διευθύνοντα Συμβούλου-Διαχειριστή, και σε περίπτωση Α.Ε. του Διευθύνοντα Συμβούλου-Διαχειριστή καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.φεκ σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων, γενικό πιστοποιητικό  ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ

7.Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για την άσκηση της δραστηριότητας.

Παρακαλούμε από το πρωτογενές αίτημα που επισυνάπτεται να μη ληφθεί υπόψη η ομάδα Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΔΑΜ

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

 

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘Μίσθωση μηχανημάτων έργου’’ για τα έτη 2018-2019  συνολικού προϋπολογισμού 205.940,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 14/06/2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 57915).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.  (αριθμ.πρωτ.διακήρυξης 5124/22-05-2018)

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350234.

  3. ΜΕΛΕΤΗ_βαρεα_διόρθωση90HP_signed, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.»

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 17.000 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350220) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Παρασκευή 25/5/2018.

  Προδιαγραφές υπηρεσιών ηχου και φωτισμού_2018

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης 477/29-03-2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής»

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σιντικής έχει εκδώσει τα αποτελέσματα και τους πίνακες κατάταξης της Ανακοίνωσης 477/29-03-2018 για τη σύναψη σύμβασης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2017-2018.

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Επανάληψη δημοπρασίας για το κυλικείο του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου.

Έπειτα από το άγονο αποτέλεσμα της πρώτης δημοπρασίας, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.» αποφασίζει την επανάληψη της διαδικασίας την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 09.00 π.μ., την οποία θα διέπουν οι όροι της Διακήρυξης.

Διαβάστε εδώ: Διακήρυξη – όροι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου χώρου (κυλικείου) του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του ισόγειο χώρου (κυλικείου), του Κλειστού Γυμναστηρίου Σιδηροκάστρου, εμβαδού είκοσι πέντε  τετραγωνικών μέτρων (25 τ.μ.), με τον περιβάλλοντα χώρο συνολικού εμβαδού 12 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Δέκου 4.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ ετησίως (240,00 €/έτος), ήτοι είκοσι ευρώ μηνιαίως (20,00 € / μήνα)   και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους είκοσι τεσσάρων ευρώ (24,00) €.

  Διακήρυξη-όροι-κλειστό γυμναστήριο

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των γεωθερμικών θερμοκηπίων της Δημοσυνεταιριστικής Γεωργικής Επιχείρησης Θερμοκηπίων Σιδηροκάστρου Α.Ε.

Η Δημοσυνεταιριστική Γεωργική Επιχείρηση Θερμοκηπίων Σιδηροκάστρου Α.Ε. εκθέτει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό την εκμίσθωση των δύο γεωθερμικών θερμοκηπίων που διαθέτει, εκτάσεως 4.000 τ.μ και 6.000 τ.μ και των δικαιωμάτων χρήσης της γεωθερμίας, τα οποία βρίσκονται στη Θερμοπηγή Σιντικής, για συνολική διάρκεια 12 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή στη γραμματεία της επιχείρησης από την Τρίτη 10/04/2018 έως την Παρασκευή 27/04/2018, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Δείτε εδώ: Διακήρυξη δημοπρασίας, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’’ συνολικού προϋπολογισμού 186.992,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 29/4/2018, ημέρα Κυριακή  και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 56097).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού των τμημάτων για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Η διακήρυξη  (αριθμ.πρωτ.:  3341/2018) έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ανάρτησης 18PROC002885632

3. ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων_2015_vol2_signed, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, τευδ  

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου έτους 2018-2019 συνολικού ποσού 7.434,80€ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Μ.Τρίτη 03/04/2018 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου έχοντας υπόψη τα εξής:

Α.  Τα οχήματα με ημερομηνία λήξης υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων στις 28-04-2018 το χρονικό διάστημα του ενός(1) έτους θα ισχύει από την λήξη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Β.  Για τα δυο νέα οχήματα διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης συν το διάστημα που θα προκύψει  έτσι ώστε  η ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να είναι όμοια με όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής .

      Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

      Με την οικονομική σας προσφορά σας, θα πρέπει να μας υποβάλετε συνημμένα τα κάτωθι:

1.Φορολογική ενημερότητα

2.Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας

3.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

4.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους-ποινικά μητρώα του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων, γενικό πιστοποιητικό  ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό εξουσιοδότησης ΓΕΜΗ

6.Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρωτογενές αίτημα (1-4)

  Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ -ΑΔΑΜ, TEXNIKH PERIGRAFH ASFALEIES 2018-2019

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για το έτος 2018.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών’’ για το έτος 2018  συνολικού προϋπολογισμού 44.744,78 € με  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης. Σχετική είναι υπ’ αριθ.24/2018 απόφαση της Ο.Ε. Η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002823918

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 02-04-2018,  ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247.

  2.ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών_Apr2017, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΤΕΥΔ

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 21.016,05 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 474 τεμάχιο του αγροκτήματος Βαμβακόφυτου.

  Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 21.016,05 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 474 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Βαμβακοφύτου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00′ π.μ., με τους παρακάτω όρους: Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν προσφοράς ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 21,02 στρέμματα = 315,30 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους τριάντα ενός ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (315,30  Χ 10% = 31,53 €). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Διακήρυξη – όροι 2971

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 5.000 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 838 τεμάχιο του αγροκτήματος Προμαχώνα.

  Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 5.000,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 838 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Προμαχώνα, για ίδρυση σταυλικής εγκατάστασης.  (σχετ. 56/2017 απόφαση του Δ.Σ.) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00′ μ.μ., με τους παρακάτω όρους: Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 5,00 στρέμματα = 75,00 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (75,00 €  Χ 10% = 7,50 €). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Διακήρυξη – όροι 2972    

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 4.773 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 239ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 4.773,00 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.  (σχετ. 255/2017 απόφαση του Δ.Σ.)»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00′ π.μ., με τους παρακάτω όρους:

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 4,773 στρέμματα = 71,60 € ετησίως).

 Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους επτά ευρώ και δέκα έξι λεπτών (71,60 €  Χ 10% = 7,16 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Διακήρυξη – όροι 2970

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 12.237,39 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 239ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 12.237,39 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου, για ίδρυση σταυλικής εγκατάστασης.  (σχετ. 113/2017 απόφαση του Δ.Σ.) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00′ το μεσημέρι, με τους παρακάτω όρους: Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 12,237 στρέμματα = 183,56 € ετησίως). Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους δέκα οκτώ  ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (183,56  Χ 10% = 18,36 € ).   Διακήρυξη – όροι 2969