Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια  και τοποθέτηση  κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, μέχρι του συνολικού ποσού των 2.728,00€, σας καλεί να καταθέσετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 09-12-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Επισυνάπτεται το σχετικό αίτημα, και οι τεχνικές προδιαγραφές των κλιματιστικών.

Για το πρωτογενές αίτημα πατήστε εδώ. Για τη τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής.

Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.125/2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής’’,συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.(αριθμ.πρωτ. διακ: 11609/05-11-2019).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 19-11-2019,  ημέρα Τρίτη με ώρα  λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με α/α ανάρτησης 19PROC005803485

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350242,-247) .

Δείτε παρακάτω: 1. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 2. ΤΕΥΔ 3. Εντυπο Τεχνικής Προσφοράς 4. Εντυπο Οικονομικής προσφοράς  

Διακήρυξη προμήθειας βαρέων μηχανημάτων.

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.117/23-9-2019(ΑΔΑ:7Ζ6ΦΩ1Υ-4ΞΘ)απόφαση της Ο.Ε.,προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός καινούργιου λαστιχοφόρου  εκσκαφέα – φορτωτή, 4Χ4, 100-120 ΗΡ, ενός καινούργιου λαστιχοφόρου υδροστατικού φορτωτής πλάγιας ολίσθησης, 50-60 HP,  ενός καινούργιου λαστιχοφόρου   εκσκαφέα  – φορτωτή με τετραδιεύθυνση , 50-60 ΗΡ.», συνολικού προϋπολογισμού 191.935,48€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 04/11/2019 και ώρα 15:00 α/α συστήματος (80480,80920,80921).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ:10151/16-10-2019 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  του συνόλου των ειδών (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 247 fax: 2323350239 & 250).

       1. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80480 αφορά την ομάδα Α – Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής,      4Χ4, 100-120 ΗΡ
 1. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80920 αφορά την ομάδα Β- Λαστιχοφόρος υδροστατικός φορτωτής πλάγιας ολίσθησης, 50-60 HP
 2. Ο διαγωνισμός με α/α  συστήματος 80921 αφορά την ομάδα Γ- Λαστιχοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής με τετραδιεύθυνση  50-60 ΗΡ
Δείτε εδώ τη διακήρυξη.  

Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτομία των καμένων δένδρων Πεύκης εντός της έκτασης που λειτουργούν τα Λουτρά Σιδηροκάστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την  υλοτομία των καμένων δένδρων Πεύκης εντός της έκτασης που λειτουργούν τα Λουτρά Σιδηροκάστρου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 31η Οκτωβρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα.

        Η τιμή εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς), προσδιορίζεται όπως :

 1. Χοντρή στρογγύλη (τεχνική) ξυλεία Τραχείας Πεύκης μεγάλου μήκους 2μ. και άνω και μέσης διαμέτρου 20 εκ και άνω: 11,00€/κ.μ..
 2. Καυσόξυλα κωνοφόρων μέσης έμφλοιας διαμέτρου από 6 εκ εως 40 εκ. και μήκος 1,20 έως 1,50: 2,25 €/χ.κ.μ

     Ο όγκος της προς υλοτόμηση ξυλείας σύμφωνα με το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου είναι ενδεικτικός και εκτιμάται σε 376,29 m3 ιστάμενων καμένων δέντρων.

Ο τελικός όγκος της υλοτομημένης ξυλείας θα ογκομετρηθεί και θα προσδιορισθεί από το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου με το πέρας κοπής των δέντρων, και θα αποτελέσει το τελικό προϊόν της εκποίησης.   

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της τιμής εκκίνησης (ελάχιστο όριο προσφοράς) κατά 0,10 € τουλάχιστον και κάθε επόμενη ανώτερη της προηγούμενης κατά 0,10 € τουλάχιστον.

     Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους:

Α.    11,00 € / Κ.Μ.  Χ 150 m3 = 1650,00€ X 10% = 165 €

Β.      2,25 € / Χ.Κ.Μ. Χ 226,29 m3 = 509,25€ X 10% = 50,92. €

    ΣΥΝΟΛΟ εγγύησης (Α+Β) = 215,92 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr και από το Δημαρχείο Σιντικής, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής

  Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών του Δήμου Σιντικής για διάστημα 12 μηνών

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης των παιδικών χαρών του για διάστημα 12 μηνών, μέχρι του συνολικού ποσού των 23.800,00€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική και τεχνική προσφορά  έως την  Τετάρτη 09-10-2019  και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

     Το σχετικό αίτημα και  η 18/2019 μελέτη, υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

οικονομοτεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

2.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

3.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ , ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα που ασφαλίζεστε ,και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.

 1. Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).
 2. Πιστοποιητικό εμπορικού/επαγγελματικού επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση αυτού δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό taxis από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα του αναδόχου.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης εφόσον πρόκειται για εταιρία (ΓΕΜΗ εκπροσώπησης, Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κλπ.)

7.Απαιτούμενα ISO: 1) διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001  με πεδίο την συντήρηση , τοποθέτηση και τον τακτικό έλεγχο των οργάνων παιδικής χαράς  και αστικού εξοπλισμού.

2) διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001,  με πεδίο την εφαρμογή του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

8.Τιμοκατάλογος της εταιρίας.

9.Υπεύθυνη δήλωση : 1) συμμόρφωσης με τους όρους της 18/2019 μελέτη της ΔΤΥΠΠ.

2) τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για τη συντήρηση και επισκευή των παιδικών χαρών, θα είναι γνήσια και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας των οργάνων των παιδικών χαρών.

3)Θα προσκομίζονται αντίγραφα των παραστατικών των ανταλλακτικών τα οποία απαιτήθηκαν για την συντήρηση και επισκευή των παιδικών χαρών.

 1. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για υλοποιημένες παρόμοιες ποιοτικά εργασίες υλοποιήσει παρόμοιες ποιοτικά εργασίες κατά την τελευταία πενταετία.

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ

  Δείτε εδώ τη μελέτη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προληπτική συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων του Δημαρχείου Σιντικής για ένα έτος.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για προληπτική συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων του Δημαρχείου Σιντικής για ένα έτος ,μέχρι του συνολικού ποσού των 2.827,20€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 4/10/2019 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

    Το σχετικό αίτημα και  η από 02-09-2019 τεχνική περιγραφή, υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

2.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

3.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ , ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα που ασφαλίζεστε ,και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.

 1. Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).
 2. 5. Πιστοποιητικό εμπορικού/επαγγελματικού επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση αυτού δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό taxis από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα του αναδόχου.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης εφόσον πρόκειται για εταιρία (ΓΕΜΗ εκπροσώπησης, Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κλπ.)
 4. Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τους όρους της από 02-09-2019 τεχνικής περιγραφής της ΔΤΥΠΠ.
 5. Απαιτούμενη άδεια του συνεργείου συντήρησης , από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης , η οποία να έχει καταχωρυθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση. (άρθρο 5 του ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

O Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ

Δείτε εδώ την μελέτη.  

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών».

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.92/7-8-2019(ΑΔΑ:6ΤΝΘΩ1Υ-ΜΛΒ) απόφαση της Ο.Ε. ,προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας κι Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών’’, συνολικού προϋπολογισμού 74.154,10€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 10/09/2019 και ώρα 23:59μ.μ.(α/α συστήματος (78334).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ:8154/2019 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  1%  του   προϋπολογισμού  του συνόλου των ειδών (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 247 fax: 2323350239 & 250).

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος Προμαχώνα

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος Προμαχώνα. Το εκμισθούμενο ακίνητο βρίσκεται στο υπ’ αριθμ. 77β οικόπεδο του οικισμού Προμαχώνα του Δήμου Σιντικής και έχει κτιριακές εγκαταστάσεις εμβαδού εκατόν δυο τετραγωνικών μέτρων (102,00  τ.μ.). Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι κατάστημα μαζικής εστίασης.   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 25η Σεπτεμβρίου 2019 την ίδια ημέρα και ώρα   Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των ενενήντα ευρώ  (90,00 €) μηνιαίως, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μισθωτικού μηνός και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.   Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους εκατόν οκτώ  ευρώ (108,00 €) (90,00 Χ 12 = 1.080,00 € Χ 10% = 108,00 €).       Διακήρυξη – όροι Περίληψη Διακήρυξης

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκμίσθωσης χώρων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, στα πλαίσια των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ : Εκτίθεται σε  πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, όπως αυτοί εμφανίζονται επί του χάρτου των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις  26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00′ π.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 27 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00′ π.μ.,  με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση δικτύου ΦΟΠ του Δήμου Σιντικής για 24 μήνες».

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.81/16-07-2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την »ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ», συνολικού προϋπολογισμού 59.904,00€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αριθμ.πρωτ. διακ:7338/26-7-2019).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 12-08-2019, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350244,-247 .

Χρήσιμα έντυπα:
 1. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 4. ΤΕΧΝΙΚΗ
 5. ΤΕΥΔ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης 3.428,08 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 3758 τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ποροΐων.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης 3.428,08 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 3758 τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ποροϊων, για χρήση επέκτασης κτηνοτροφικής μονάδας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00′ π.μ., και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 7η Αυγούστου 2019, την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 3,42808 στρέμματα = 51,42 € ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους πέντε ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (5,14 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ».

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.80/11-07-2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 2019’’,συνολικού προϋπολογισμού 41.291,16 € πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.(αριθμ.πρωτ.διακ:7031/19-7-2019).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 06-08-2019,  ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350242,-247-234 .

  Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 4.ΜΕΛΕΤΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_2019v3 7.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΥΔ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗ»

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» μέχρι του συνολικού ποσού των 1.700,00€, (2 κλιματιστικών μονάδων 12.000BTU  , και 1 κλιματιστικής μονάδας 9.000BTU), σας καλεί να καταθέσετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 22-07-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Συνημμένα σας, επισυνάπτουμε το σχετικό αίτημα, και τις τεχνικές προδιαγραφές των κλιματιστικών.

Χρήσιμα αρχεία:
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚA-ΚΗΜΔΗΣ
 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση βαρέων μηχανημάτων έργου» για το έτος 2019.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Μίσθωση βαρέων μηχανημάτων έργου’’ για το έτος 2019  συνολικού προϋπολογισμού 54.958,04€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 26-07-2019,  ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού (αριθμ.πρωτ.διακήρυξης 6741/15-7-2019).

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350234.

Χρήσιμα links: 1. ΜΕΛΕΤΗ, 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ, 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, 5. ΤΕΥΔ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 4.894,00 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 762 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Ακριτοχωρίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης  4.894,00 τ.μ. από το με αριθμ. 762 κοινόχρηστο τεμάχιο του Αγροκτήματος Ακριτοχωρίου,  για χρήση κτηνοτροφικής μονάδας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 17η Ιουλίου 2019, την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 4,894 στρέμματα = 73,41 € ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους επτά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (7,34 €).

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ αυτού «Πρόνοια & Αγωγή» για διάστημα 12 μηνών.

Ο Δήμος Σιντικής σε συνέχεια της  114/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ αυτού «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ για διάστημα 12 μηνών », μέχρι του συνολικού ποσού 13.274,75€,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Τετάρτη  22/05/2019 και ως  λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Ενημερωθείτε με τους παρακάτω συνδέσμους. 1. Μελέτη 2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3. Έντυπο οικονομικής 4. Έντυπο τεχνικής    

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής  προτίθεται να προβεί στην επισκευή των κάτωθι υπηρεσιακών οχημάτων λόγο βλάβης και ακινησίας τους.  
Α/Α ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ.
1 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ < 3Τ ΚΗΙ-9507
2 DUCATO ΦΟΡΤΗΓΟ < 3Τ ΚΗΗ-4565
3 DUCATO ΦΟΡΤΗΓΟ < 3Τ ΚΗΗ-4538
4 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ < 3Τ ΚΗΗ-4588
5 OPEL COMBO ΦΟΡΤΗΓΟ < 3Τ ΚΗΗ-8511
6 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ > 12Τ ΚΗΥ-5284
7 CATERPILLAR ΜΕ Εκσαφέας-Φορτωτής ΜΕ-88176
 

Για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιντικής αναζητά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών και για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής.

Τα στοιχεία των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Σιντικής που ζητά να επισκευασθούν, τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που απαιτούνται, παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη φόρμα οικονομικής προσφοράς.

Στη Φόρμα Οικονομικής Προσφοράς συμπληρώνετε τιμές για ανταλλακτικά και για εργασίες (δίπλα στο κάθε είδος) καθώς και τελική τιμή (όλες οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση), ανά περίπτωση βλαβών οχήματος και ανά κατηγορία όπου χρειάζεται.

Ο προσφέρων μπορεί να κάνει προσφορά ανά όχημα, ή στο σύνολο των οχημάτων.

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται στην επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Σιντικής πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

α) τα ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των ζητούμενων επισκευών πρέπει να είναι καινούργια και όχι μεταχειρισμένα, γνήσια, αποκλειστικά προδιαγραφών των κατασκευαστικών οίκων των οχημάτων που αναφέρονται στους πίνακες της παρούσας πρόσκλησης, με την έννοια της μητρικής και μονοσήμαντης ύπαρξης τους ανά πλαίσιο, χωρίς να κατέχουν αναλώσιμο και πολυχρηστικό χαρακτήρα.

β) οι εργασίες, όπου απαιτούνται, πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία του εκάστοτε οχήματος.

Για τυχόν διευκρινίσεις επί τεχνικών ζητημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στη:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Δ/νση : Βενιζέλου 34-Σιδηρόκαστρο, Ταχ. Κώδικας : 62.300, Πληροφορίες : Αθελόγου Κων/νος, email athelog@sidiki.gr, Τηλέφωνο : 23237-50126 , 23237-50133 Fax : 23233-50250

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρετε, παρακαλούμε συμπληρώσετε την φόρμα Οικονομικής Προσφοράς, και στείλτε την, υπογεγραμμένη, Δ/νση : Βενιζέλου 34-Σιδηρόκαστρο, Ταχ. Κώδικας : 62.300, Πληροφορίες : Αθελόγου Κων/νος, email athelog@sidiki.gr, Τηλέφωνο : 23273-50126 , 23273-50133 Fax : 23233-50250

  Δείτε εδώ το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Μίσθωση μηχανημάτων ΜΕ για τις ανάγκες πυροπροστασίας».

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Μίσθωση μηχανημάτων ΜΕ για τις ανάγκες πυροπροστασίας», μέχρι του συνολικού ποσού των 24.800,00€, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Μ.Τετάρτη 24-04-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Το σχετικό 19REQ004768169 2019-04-10 αίτημα και το 4/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών , υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο υπ΄αριθμ. 4/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.
 2. Ποινικό μητρώο με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες μέρες , του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , ή του φυσικού προσώπου. (στην περίπτωση Α.Ε. ,ποινικά μητρώα όλων των μελών του ΔΣ). Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).
 3. Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων σε ισχύ (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.
 1. Αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση εταιρείας με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες μέρες ,
 2. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου, με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες μέρες από το οποίο να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
 3. Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των προσφερόμενων μηχανημάτων
 4. Αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των μηχανημάτων συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβειά τους με ημερομηνία υπογραφής έως και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 5. Αντίγραφο της άδειας του χειριστή σε ισχύ
 6. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών χρήσης σε ισχύ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234

Δείτε εδώ τη μελέτη.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2019-2020.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2019-2020» που θα περιλαμβάνει όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής που βρίσκονται στα δημοτικά του διαμερίσματα ,μέχρι του συνολικού ποσού των 7.803,00€, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Πέμπτη 18-04-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ. Για την τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση καινούριας κλιματιστικής μονάδας 18.000 BTU»

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 18.000BTU» για τις ανάγκες γραφείου της Τεχνικής Υπηρεσίας  , μέχρι του συνολικού ποσού των 1.000,00€, σας καλεί να καταθέσετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 08-04-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα.