Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την εκμίσθωση κυλικείου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ του Δήμου Σιντικής.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του  Δημοτικου και Γυμνασίου. Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρια ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως( 189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο Στις 08/09/2021 ώρα  12:00 π.μ. στον υπεύθυνο τις Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Ν Πετριτσίου   τηλ 2323028405

Ο Διαγωνισμός θα γίνει 08/09/2021 και ώρα 12:00 κάθε φάκελος που θα κατατεθεί πέραν τις 12:00 θα ακυρώνετε.

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το ΚΕΠ Ν Πετριτσίου ΚΕΠ Σιδηροκάστρου Γραμματεία Δ Σιντικής.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την εκμίσθωση κυλικείου του Γυμνασίου Λυκείου Βυρώνειας του Δήμου Σιντικής.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του  Γυμνασίου-Λυκείου Βυρώνειας . Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρια ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως( 189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο Στις 08/09/2021 ώρα 12:00 π.μ. στον υπεύθυνο τις Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Ν Πετριτσίου   τηλ 2323028405

Ο Διαγωνισμός θα γίνει 08/09/2021 και ώρα 12:00 κάθε φάκελος που θα κατατεθεί πέραν τις 12:00 θα ακυρώνετε.

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το ΚΕΠ Ν Πετριτσίου ΚΕΠ Σιδηροκάστρου Γραμματεία Δ Σιντικής.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στον Δήμο Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας   διάρκειας ενός έτους και για συνολικό ποσό 7.152,26€.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να καταθέσουν προσφορά έως την Παρασκευή 27-08-2021 είτε σε έντυπο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου είτε ηλεκτρονικά στο mail: promithies@sidiki.gr.

Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης υποβάλλονται συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Μαζί με την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να κατατεθούν  και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ.6837/18-8-2021 πρόσκληση

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε κατατεθούν για το σύνολο της δαπάνης είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο φορέας που θα καταθέσει την οικονομικότερη προσφορά με βάση την τιμή για την κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234-247 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την Μελέτη.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση. Δείτε εδώ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, στα πλαίσια των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδοπόλεως.

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές, η  εκμίσθωση α) χώρου 300 τ.μ. περίπου στο κάτω μέρος της πλατείας Ροδόπολης και β) χώρου 500 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 1 τεμάχιο), χώρου 650 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 2 τεμάχιο), χώρου 650 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 3 τεμάχιο) και χώρου 450 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 4 τεμάχιο) στο Σιδηρόκαστρο. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις  26 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.30’ π.μ. ημέρα Πέμπτη,  με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

 

Δείτε εδώ την διακήρυξη του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού.

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

 

Ανακοίνωση με αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει  την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) καθαριστών -στριών σχολείων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του για το διδακτικό έτος 2021-2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: prosopiko@sidiki.gr και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 10/08/2021 και λήγει στις 16/08/2021.

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ:

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ:

Για το παράρτημα της ανακοίνωσης πατήστε εδώ:

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αρδευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Νέου Πετριτσίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση της αρδευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Νέου Πετριτσίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 21η Ιουλίου 2021  την ίδια ημέρα και ώρα.

 Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των τετρακοσίων ευρώ ετησίως (400,00 € / ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα τρία πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της τριετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 40,00 €  (σαράντα ευρώ) 400,00 €  Χ 10% = 40,00 €  (σαράντα ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή «Λιμανάκι Κερκίνης», με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Για τους δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη θέση της καντίνας θα πρέπει να προσκομίσουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ κατάλληλη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 4 (β) του άρθρου 14 της αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (2161 Β) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το αριθ. Δ1γ/Γ.Π./37278 και 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ανωτέρω άδειας ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» συνολικού προϋπολογισμού 55.552,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» συνολικού προϋπολογισμού 55.552,00 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 04/06/2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 3660/17-05-2021 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου:

https://www.sintiki.gov.gr/. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2323350234-247-242.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων εντός της περιμέτρου της δομής «Κλειδί» για τη λειτουργία δύο καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δύο (2) χώρων (εφεξής μίσθια) εντός της περιμέτρου της δομής «Κλειδιού» για τη λειτουργία δύο (2) καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εκ των οποίων το ένα θα λειτουργεί ως mini market με δυνατότητα πώλησης οπωρολαχανικών και το άλλο ως κυλικείο, με ωράριο λειτουργίας από τις 09:00 έως τις 16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα λειτουργίας και το Σάββατο κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες. Τα ως άνω καταστήματα θα λειτουργούν υπό τη μορφή τροχήλατων συρόμενων καταστημάτων μέγιστου μήκους 6 μέτρων και μέγιστου πλάτους 4 μέτρων έκαστο, και θα πρέπει να είναι αυτόνομα όσον αφορά την ηλεκτροδότηση, την ύδρευση, την αποχέτευση, την πυρασφάλεια καθώς δεν θα μπορούν να υποστηριχθούν από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της δομής, ως εξής:

          Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ και σε περίπτωση που αποβεί άγονος, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό του θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ στον ίδιο χώρο, για το σύνολό του ή για το τμήμα που απέβη άγονος.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των εκατό  (100,00) ευρώ μηνιαίως για κάθε μίσθιο.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους  10,00 €  (δέκα ευρώ) για συμμετοχή στη δημοπρασία κάθε μισθίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από την ιστοσελίδα του Δήμου  (www.sidiki.gr), και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ την διακήρυξη.

Ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και δεκατριών (13) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων   με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, υπόψη γραφείου προσωπικού.     

 Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 07/05/2021 και λήγει στις 17/05/2021 .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΟΧ2-2021 ΜΕ ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού.

Ο Δήμαρχος Σιντικής,

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας θέσης ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού ως Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για θέματα τεχνικού χαρακτήρα, μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για τη σύνταξη μελετών και τευχών διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου και την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σιντικής, τα εξής δικαιολογητικά : 1.- Αίτηση & Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού, 2.- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, 3.- Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, 4.- Αποδεικτικά εμπειρίας, 5.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα τους. Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και τις 14-5-2021 ημέρα Παρασκευή , στα γραφεία του Δήμου Σιντικής (Ελ.Βενιζέλου, 34, Γραφείο 5, αρμόδια υπάλληλος κ. Μουλαγιαννιού Ευαγγελία, τηλ. 2323350212) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα για το χρονικό διάστημα από 01/05/2021 μέχρι 31/07/2021 για το δίκτυο Αχλαδοχωρίου- Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου- Φαιάς Πέτρας.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα για το χρονικό διάστημα από 01/05/2021 μέχρι 31/07/2021. Η πρόσληψη αφορά  το δίκτυο Αχλαδοχωρίου- Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου- Φαιάς Πέτρας.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 13/04/2021 και λήγει 16/04/2021.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2323 350212 και 2323 350213 και στα κατά τόπους ΚΕΠ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκποίηση έξι (6) παλαιών οχημάτων και παλαιών προς απόρριψη σιδεροσωλήνων.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκποίηση έξι (6) παλαιών οχημάτων (δύο πρώην απορριμματοφόρα, μία υδροφόρα, δύο αγροτικού τύπου και ένα οδοκαθαριστικό μηχάνημα), όπως και παλαιών προς απόρριψη σιδεροσωλήνων, ως εξής:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 29η Μαρτίου 2021 την ίδια ημέρα και ώρα.

 Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 0,05€ κατά χιλιόγραμμο σιδήρου.

 Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους διακοσίων ευρώ (200,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για τα υπ’ αριθ. 965 και 618 τεμάχια του αγροκτήματος Βυρώνειας (πρώην πισίνες).

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 965 και 618 τεμαχίων  του αγροκτήματος Βυρώνειας, συνολικού   εμβαδού 7.285,00  τ.μ. (πρώην πισίνες Βυρώνειας), ως εξής:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 15η Μαρτίου 2021 την ίδια ημέρα και ώρα.

 Ως πρώτη προσφορά ορίζεται ποσόν των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ ετησίως.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους δέκα πέντε ευρώ (15,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Ορθή επανάληψη-Διακήρυξη Δημοπρασίας της πράξης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

 

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» (CPV : 45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς).

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», συνολικού ποσού των 24.645,30€ με ΦΠΑ, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 16-10-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου. Η σχετική ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών

Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας

Τορουνίδης Ιωάννης

 

Δείτε εδώ τη Μελέτη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 1.837.802,00 € πλέον ΦΠΑ (δικαίωμα προαίρεσης 25%) και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Τρίτη 27-10-2020 και ώρα 15:00 (α/α συστήματος 99500).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 7595/2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, ποσού 30.204,83 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234).

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή» για διάστημα 24 μηνών.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.¨ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ¨ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24 ΜΗΝΩΝ»  συνολικού προϋπολογισμού 169.288,87€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Παρασκευή 25/09/2020 και ώρα 15:00:00 (α/α συστήματος 96323).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 7184/07-09-2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234).

Δείτε εδώ την διακήρυξη.