Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων εντός της περιμέτρου της δομής «Κλειδί» για τη λειτουργία δύο καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δύο (2) χώρων (εφεξής μίσθια) εντός της περιμέτρου της δομής «Κλειδιού» για τη λειτουργία δύο (2) καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εκ των οποίων το ένα θα λειτουργεί ως mini market με δυνατότητα πώλησης οπωρολαχανικών και το άλλο ως κυλικείο, με ωράριο λειτουργίας από τις 09:00 έως τις 16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα λειτουργίας και το Σάββατο κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες. Τα ως άνω καταστήματα θα λειτουργούν υπό τη μορφή τροχήλατων συρόμενων καταστημάτων μέγιστου μήκους 6 μέτρων και μέγιστου πλάτους 4 μέτρων έκαστο, και θα πρέπει να είναι αυτόνομα όσον αφορά την ηλεκτροδότηση, την ύδρευση, την αποχέτευση, την πυρασφάλεια καθώς δεν θα μπορούν να υποστηριχθούν από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της δομής, ως εξής:

          Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ και σε περίπτωση που αποβεί άγονος, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό του θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ στον ίδιο χώρο, για το σύνολό του ή για το τμήμα που απέβη άγονος.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των εκατό  (100,00) ευρώ μηνιαίως για κάθε μίσθιο.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους  10,00 €  (δέκα ευρώ) για συμμετοχή στη δημοπρασία κάθε μισθίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από την ιστοσελίδα του Δήμου  (www.sidiki.gr), και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ την διακήρυξη.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για Κτηνιατρικές υπηρεσίες φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για  «Κτηνιατρικές υπηρεσίες φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής»  συνολικού προϋπολογισμού 24.438,84€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 24/05/2021,  ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 3253/2021 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2323350234-247-242.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σιδηρόκαστρο, 05-05-2021

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και δεκατριών (13) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων   με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, υπόψη γραφείου προσωπικού.     

 Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 07/05/2021 και λήγει στις 17/05/2021 .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΟΧ2-2021 ΜΕ ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

Απευθείας ανάθεση για την «Ανανέωση συστήματος ασφάλειας πληροφοριών Δήμου Σιντικής».

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ανανέωση συστήματος ασφάλειας πληροφοριών Δήμου Σιντικής», έως του συνολικού ποσού 2.178,68€, με το ΦΠΑ  σας καλεί να καταθέσετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή  23-04-2021  και έως τη λήξη του ωραρίου είτε ηλεκτρονικά (promithies@sidiki.gr) είτε  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Σας επισυνάπτεται το σχετικό αίτημα  και η  τεχνική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας, προκειμένου να καταθέσετε την προσφορά σας.

 Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Δείτε εδώ: 1. 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. 3. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ 3. 2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Σιντικής έτους 2021-2022.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Σιντικής του έτους 2021-2022, που θα περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής που βρίσκονται στα δημοτικά του διαμερίσματα» ,μέχρι του συνολικού ποσού των 4.930,00€, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Δευτέρα 19-04-2021 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική τις ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει καθώς επίσης καI διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητος των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Το σχετικό αίτημα και η τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας συνοδεύουν  την παρούσα πρόσκληση. Οι σχετικές άδειες μπορούν να ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους στα τηλ. 2323350247-2323350234.

Δείτε παρακάτω: 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΟΦΡΑΣ    

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή 4×4.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή 4Χ4»  συνολικού προϋπολογισμού 138.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Παρασκευή 16-04-2021 και ώρα 15:00 (α/α συστήματος 107548). Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 2343/2021 διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008348423. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.225,81€. (τηλ.πληροοφοριών:2323350255-234-247 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ‘‘Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας κι Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών’’.

Ο Δήμος Σιντικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.186/2020(ΑΔΑ: 6Μ5ΒΩ1Υ-3ΧΝ) απόφαση της Ο.Ε. ,προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας κι Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών’’, συνολικού προϋπολογισμού 80.176,81€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 15-01-2021 και ώρα 15:00 (α/α  103511). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  επί του   προϋπολογισμού  του συνόλου των τμημάτων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. (τηλ.επικοινωνίας:2323350234 & 247 fax: 2323350220).Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ  με αριθμό ανάρτησης 20PROC007928583. Δείτε εδώ τη μελέτη.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234, 247

Προκήρυξη διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου, προμήθεια ελαστικών – επισκευή ελαστικών του Δήμου Σιντικής για τα έτη 2020-2021»

Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου, προμήθεια ελαστικών – επισκευή ελαστικών  του Δήμου Σιντικής για τα έτη 2020-2021» προϋπολογισμού 127.604,17€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά τμήμα τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 103930) του συστήματος μέχρι την Τρίτη 05-01-2021 και ώρα 15:00.Η υπ΄αριθμ.11745/2020 διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20PROC007862868. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:2323350247,234,255 .

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

Προμήθεια άλατος αποχιονισμού.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,  συνολικού ποσού 4.999,18€,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει   προσφορά  έως την Δευτέρα 21-12-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο promithies@sidiki.gr

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.2323350234-247

Πρόσκληση, Πρωτογενές αίτημα

Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου και σφολιάτας για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ αυτού «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ για 24 μήνες.

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 181/8-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΔΡΓΩ1Υ-9ΚΗ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Σιντικής θα προβεί σε απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση ,και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ.πρωτ: 7184/2020 διακήρυξης και του 14/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών ,ύστερα από άγονο ανοιχτό διαγωνισμό ως προς τα τμήματα 5,10,15,16, για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο :  Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου και σφολιάτας  για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ αυτού «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ για 24 μήνες» ,και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Όποιος  οικονομικός φορέας ενδιαφέρεται, μπορεί  να υποβάλει κλειστή προσφορά  έως την Δευτέρα 21-12-2020  και ώρα 15:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου προκειμένου να τεθεί υπόψη  της επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμών , με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα πρόσκληση .Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε για το σύνολο των τμημάτων ή για μεμονωμένα τμήματα. Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

  Πρόσκληση, Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς.  

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 29.798,44 € με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:10693/20-11-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 04-12-2020,  ημέρα Παρασκευή. με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.(Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ). (Περίληψη με ΑΔΑ, Μελέτη, Έντυπο οικονομικής προσφοράς, Έντυπο τεχνικής προσφοράς, ΤΕΥΔ).

 

             Σιδηρόκαστρο, 20-11-2020

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

               ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», συνολικού ποσού των 24.645,30€ με ΦΠΑ, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 16-10-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου. Η σχετική ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών

Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας

Τορουνίδης Ιωάννης

 

Δείτε εδώ τη Μελέτη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), στο Δήμο Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για: Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) για χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, έως του συνολικού ποσού 11.904,00€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τρίτη  16-06-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο « Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου “Promote tourism and Culture through the water /To Culter, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014- 2020»

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο « Υλοποίηση  παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου  “Promote tourism and Culture through the water /To Culter,  στα πλαίσια του  προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia  2014- 2020», συνολικού προϋπολογισμού 60.045,00€ με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:4065/05-06-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 17-06-2020,  ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.(Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ).

1. 4065-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ INTERREG-ΑΔΑ 3. 7-2020ΜΕΛΕΤΗ 4. ENTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5. ΤΕΥΔ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2020-2021».

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2020-2021» που θα περιλαμβάνει όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής που βρίσκονται στα δημοτικά του διαμερίσματα ,μέχρι του συνολικού ποσού των 5.264,40€, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Παρασκευή 24-04-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική τις ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει καθώς επίσης καI διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητος των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Το σχετικό αίτημα , η μελέτη , καθώς και οι σχετικές άδειες,  υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα
 2. Ποινικά μητρώα των μελών της εταιρείας ή σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016.

      3. Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

 1. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.
 2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.
 3. Βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
 4. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας , μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβούν  και να προσκομίσουν αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μιας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.
 5. Προϋπόθεση συμμετοχής , η ασφαλιστική εταιρία να ανήκει στον Φιλικό Διακανονισμό ή άλλο εφάμιλλο σύστημα άμεσης πληρωμής.
 6. Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, για τις οποίες καταθέτουν προσφορές, ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα των προσφορών τους.
 7. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις πρέπει να καταθέσουν Φ.Ε.Κ. σύστασης της εταιρίας και έγγραφο του Υπουργείου Εμπορίου για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής Επιχείρησης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 5/2019 μελέτης , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της 5/2019 μελέτης.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή.

    Σιδηρόκαστρο 21/04/2020

 

O ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Σιντικής από ιδιώτη κτηνίατρο για το 2020-2021

Ο Δήμος Σιντικής, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για σύμβαση με τίτλο : Παροχή υπηρεσιών  φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Σιντικής από ιδιώτη κτηνίατρο για το 2020-2021» μέχρι του ποσού των 24.000,00€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Πέμπτη  09-04-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η σχετική ανάθεση  θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το σχετικό αίτημα και η 4/2020 μελέτη της ΔΤΥΠΠ υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Ο οικονομικός φορέας , μαζί με την οικονομική, θα καταθέσει και τα κάτωθι:

1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

2) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα  ΙΚΑ ,της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων   φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους, και για  τον ίδιο.

4)Υπεύθυνη δήλωση εάν και πόσο  απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση και οι  ασφαλιστικοί φορείς που ασφαλίζεται.

5) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.(ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης).

Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).

6) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019)για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , με τους σχετικούς με την ανάθεση ΚΑΔ.  για τη  δραστηριότητα του οικονομικού φορέα. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , για τη  δραστηριότητα του φορέα.

7)  Άδεια εργασίας

8) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής και συμμόρφωσης με τους όρους της 4/2020 μελέτης της ΔΤΥΠΠ.

 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 και 219 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών υπηρεσιών

Ιωάννης  Τορουνίδης

  Χρήσιμοι σύνδεσμοι: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΔΑΜ, ΜΕΛΕΤΗ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο « Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου “Promote tourism and Culture through the water /To Culter, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014- 2020».

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2651/30-3-2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ¨ Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1 , 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου ¨Promote tourism and Culture through the water /To Culter στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IRA CBC Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020″.

Δείτε εδώ την απόφαση.  

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο « Υλοποίηση  παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου  “Promote tourism and Culture through the water /To Culter,  στα πλαίσια του  προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia  2014- 2020», συνολικού προϋπολογισμού 60.045€  με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:2651/30-03-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 10-04-2020,  ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. (Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ).

Χρήσιμα έγγραφα: 2651-30-3-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG-ΚΗΜΔΗΣ, MELETH INTERREG, ENTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 570.261,09€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 24/04/2020 και ώρα 15:00μμ.(α/α συστήματος 89864).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.2577/23-03-2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  1%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 255 fax: 2323350239).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των αναγκών του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Δήμος Σιντικής, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για σύμβαση με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ» μέχρι του ποσού των 24.524,13€ με το ΦΠΑ, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 16-03-2020  και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το σχετικό αίτημα  , το 2/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, και έντυπα οικονομικής και τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Ο οικονομικός φορέας , μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά του, θα καταθέσει και τα κάτωθι:

1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

2) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα  ΙΚΑ ,της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων   φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους, και για  τον ίδιο.

4)Υπεύθυνη δήλωση εάν και πόσο  απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση και οι  ασφαλιστικοί φορείς που ασφαλίζεται.

5) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.(ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης).

Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).

6) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019)για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , με τους σχετικούς με την ανάθεση ΚΑΔ.  για τη  δραστηριότητα του οικονομικού φορέα.

7) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του 2/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών , για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ». Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους  του άρθρου 2. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του 2/2020 τεύχους.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών υπηρεσιών

Ιωάννης  Τορουνίδης

    Δείτε εδώ: ΜΕΛΕΤΗ-SCANNED, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Α-ΔΗΜΟΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Β-ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Γ-ΑΘΜΙΑ ΣΧ.ΕΠ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Δ-ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕ Σιδηροκάστρου και του Νομικού Προσώπου ΑΠΟΔΡΑΣΙ

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια  υγρών καυσίμων για τις ανάγκες  των οχημάτων και των κτηρίων της Δ.Ε. Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής , μέχρι του συνολικού ποσού των 24.792,20€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 21-2-2020 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

  Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 Το σχετικό αίτημα , και το αρ.20/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης της ΔΤΥΠΠ υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

  Με την οικονομική προσφορά , θα κατατεθούν και τα κάτωθι:

 1.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.
 2.  Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , ή του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

      3.  Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

 1.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλωνφορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών για τον εργοδότη και τους υπαλλήλους.
 1. Αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης .Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).
 2. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , για τη  δραστηριότητα του φορέα.
 1. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του αρ.20/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης της ΔΤΥΠΠ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Για τη μελέτη πατήστε εδώ. Για το πρωτογενές αίτημα πατήστε εδώ. Για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ.