Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την εκμίσθωση κυλικείου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ του Δήμου Σιντικής.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του  Δημοτικου και Γυμνασίου. Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρια ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως( 189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο Στις 08/09/2021 ώρα  12:00 π.μ. στον υπεύθυνο τις Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Ν Πετριτσίου   τηλ 2323028405

Ο Διαγωνισμός θα γίνει 08/09/2021 και ώρα 12:00 κάθε φάκελος που θα κατατεθεί πέραν τις 12:00 θα ακυρώνετε.

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το ΚΕΠ Ν Πετριτσίου ΚΕΠ Σιδηροκάστρου Γραμματεία Δ Σιντικής.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την εκμίσθωση κυλικείου του Γυμνασίου Λυκείου Βυρώνειας του Δήμου Σιντικής.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του  Γυμνασίου-Λυκείου Βυρώνειας . Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρια ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως( 189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο Στις 08/09/2021 ώρα 12:00 π.μ. στον υπεύθυνο τις Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Ν Πετριτσίου   τηλ 2323028405

Ο Διαγωνισμός θα γίνει 08/09/2021 και ώρα 12:00 κάθε φάκελος που θα κατατεθεί πέραν τις 12:00 θα ακυρώνετε.

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το ΚΕΠ Ν Πετριτσίου ΚΕΠ Σιδηροκάστρου Γραμματεία Δ Σιντικής.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στον Δήμο Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας   διάρκειας ενός έτους και για συνολικό ποσό 7.152,26€.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να καταθέσουν προσφορά έως την Παρασκευή 27-08-2021 είτε σε έντυπο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου είτε ηλεκτρονικά στο mail: promithies@sidiki.gr.

Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης υποβάλλονται συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Μαζί με την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να κατατεθούν  και τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ.6837/18-8-2021 πρόσκληση

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε κατατεθούν για το σύνολο της δαπάνης είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο φορέας που θα καταθέσει την οικονομικότερη προσφορά με βάση την τιμή για την κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234-247 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την Μελέτη.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση. Δείτε εδώ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, στα πλαίσια των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδοπόλεως.

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές, η  εκμίσθωση α) χώρου 300 τ.μ. περίπου στο κάτω μέρος της πλατείας Ροδόπολης και β) χώρου 500 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 1 τεμάχιο), χώρου 650 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 2 τεμάχιο), χώρου 650 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 3 τεμάχιο) και χώρου 450 τ.μ. περίπου (υπ’ αριθμ. 4 τεμάχιο) στο Σιδηρόκαστρο. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις  26 Αυγούστου 2021 και ώρα 10.30’ π.μ. ημέρα Πέμπτη,  με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

 

Δείτε εδώ την διακήρυξη του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού.

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

 

Ανακοίνωση με αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει  την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) καθαριστών -στριών σχολείων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του για το διδακτικό έτος 2021-2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: prosopiko@sidiki.gr και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 10/08/2021 και λήγει στις 16/08/2021.

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ:

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ:

Για το παράρτημα της ανακοίνωσης πατήστε εδώ:

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων από τα υπ’ αριθ. 239ζ, 954β, 687δ και 797 κοινόχρηστα τεμάχια του Αγροκτήματος Αγκίστρου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση τμημάτων από τα υπ’ αριθμ. 239 ζ, 954 β, 687δ και 797 κοινόχρηστα τεμάχια  του αγροκτήματος Αγκίστρου, συνολικού   εμβαδού 584.329,00  τ.μ., ως εξής:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα 22η Ιουνίου 2021 την ίδια ημέρα και ώρα.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2323350232-203 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη διαχείριση α) ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και β) αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για  «: Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής»  συνολικού προϋπολογισμού 57.046,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 11-06-2021,  ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.4129/28-05-2021 διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:21PROC008680460 . Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2323350234-247-242.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. Μελέτη
  3. Εντυπο-Οικονομικής-προσφοράς
  4. Έντυπο τεχνικής προσφοράς
  5. Έντυπο ΤΕΥΔ

Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ»

       

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ». ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Ο Δήμος Σιντικής διακηρύττει ότι την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάθεσης έργου με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού μεγάρου στο Σιδηρόκαστρο». Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι: 5030915 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού μεγάρου στο Σιδηρόκαστρο». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (δημοπρατούμενο ποσό 599.552,45 €, ποσοστό 45,49%) και την κατηγορία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (δημοπρατούμενο ποσό 718.522,83 €, ποσοστό 54,51%) και ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 1.318.075,28 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.641.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση από την έδρα του Δήμου Σιντικής (Ελ. Βενιζέλου 34, Σιδηρόκαστρο Σερρών), μέχρι τις 10/6/2021 ή από την ιστοσελίδα www.sintiki.gov.gr. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (τάξης ΜΕΕΠ 1η και άνω) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (τάξης ΜΕΕΠ 1η και άνω) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I2 της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. δηλαδή 26.467,74 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σιντικής. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 με ποσοστό συγχρηματοδότησης από το Ε.Τ.Π.Α. και από Εθνική Δαπάνη (Κωδικός ΠΔΕ Πράξης : 2019ΕΠ00810037). Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σιντικής. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σιντικής, αρμόδιος υπάλληλος Ακριτίδης Δημήτριος (τηλ.: 2323350241, Φαξ: 2323350250) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής (τηλ.: 2323350244, Φαξ: 2323350250), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 147708)

Πατήστε στο παρακάτω link για να δείτε τα συνημμένα FW ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1 2021.

Ο δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωσης ως προς την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ισοπεδωτή γαιών), για την πρόσληψη αντίστοιχα δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 103  πατήστε εδώ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 103  πατήστε εδώ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 103  πατήστε εδώ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων με κωδ. 102  πατήστε εδώ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 21/05/2021 μέχρι 31/05/2021.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων εκκρεμεί για υπηρεσιακούς λόγους και θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» συνολικού προϋπολογισμού 55.552,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» συνολικού προϋπολογισμού 55.552,00 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 04/06/2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 3660/17-05-2021 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου:

https://www.sintiki.gov.gr/. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2323350234-247-242.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων εντός της περιμέτρου της δομής «Κλειδί» για τη λειτουργία δύο καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δύο (2) χώρων (εφεξής μίσθια) εντός της περιμέτρου της δομής «Κλειδιού» για τη λειτουργία δύο (2) καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εκ των οποίων το ένα θα λειτουργεί ως mini market με δυνατότητα πώλησης οπωρολαχανικών και το άλλο ως κυλικείο, με ωράριο λειτουργίας από τις 09:00 έως τις 16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα λειτουργίας και το Σάββατο κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες. Τα ως άνω καταστήματα θα λειτουργούν υπό τη μορφή τροχήλατων συρόμενων καταστημάτων μέγιστου μήκους 6 μέτρων και μέγιστου πλάτους 4 μέτρων έκαστο, και θα πρέπει να είναι αυτόνομα όσον αφορά την ηλεκτροδότηση, την ύδρευση, την αποχέτευση, την πυρασφάλεια καθώς δεν θα μπορούν να υποστηριχθούν από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της δομής, ως εξής:

          Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ και σε περίπτωση που αποβεί άγονος, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό του θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ στον ίδιο χώρο, για το σύνολό του ή για το τμήμα που απέβη άγονος.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των εκατό  (100,00) ευρώ μηνιαίως για κάθε μίσθιο.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους  10,00 €  (δέκα ευρώ) για συμμετοχή στη δημοπρασία κάθε μισθίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον ανωτέρω διαγωνισμό από την ιστοσελίδα του Δήμου  (www.sidiki.gr), και από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ την διακήρυξη.

Ανακοίνωση του Δήμου Σιντικής για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και δεκατριών (13) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων   με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, υπόψη γραφείου προσωπικού.     

 Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 07/05/2021 και λήγει στις 17/05/2021 .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΟΧ2-2021 ΜΕ ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

Απευθείας ανάθεση για την «Ανανέωση συστήματος ασφάλειας πληροφοριών Δήμου Σιντικής».

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ανανέωση συστήματος ασφάλειας πληροφοριών Δήμου Σιντικής», έως του συνολικού ποσού 2.178,68€, με το ΦΠΑ  σας καλεί να καταθέσετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή  23-04-2021  και έως τη λήξη του ωραρίου είτε ηλεκτρονικά (promithies@sidiki.gr) είτε  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Σας επισυνάπτεται το σχετικό αίτημα  και η  τεχνική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας, προκειμένου να καταθέσετε την προσφορά σας.

 Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Δείτε εδώ: 1. 6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. 3. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ 3. 2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Σιντικής έτους 2021-2022.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Σιντικής του έτους 2021-2022, που θα περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής που βρίσκονται στα δημοτικά του διαμερίσματα» ,μέχρι του συνολικού ποσού των 4.930,00€, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Δευτέρα 19-04-2021 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική τις ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει καθώς επίσης καI διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητος των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Το σχετικό αίτημα και η τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας συνοδεύουν  την παρούσα πρόσκληση. Οι σχετικές άδειες μπορούν να ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους στα τηλ. 2323350247-2323350234.

Δείτε παρακάτω: 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΟΦΡΑΣ    

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή 4×4.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή 4Χ4»  συνολικού προϋπολογισμού 138.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Παρασκευή 16-04-2021 και ώρα 15:00 (α/α συστήματος 107548). Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 2343/2021 διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008348423. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.225,81€. (τηλ.πληροοφοριών:2323350255-234-247 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ‘‘Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας κι Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών’’.

Ο Δήμος Σιντικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.186/2020(ΑΔΑ: 6Μ5ΒΩ1Υ-3ΧΝ) απόφαση της Ο.Ε. ,προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας κι Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών’’, συνολικού προϋπολογισμού 80.176,81€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 15-01-2021 και ώρα 15:00 (α/α  103511). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  επί του   προϋπολογισμού  του συνόλου των τμημάτων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. (τηλ.επικοινωνίας:2323350234 & 247 fax: 2323350220).Η σχετική διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ  με αριθμό ανάρτησης 20PROC007928583. Δείτε εδώ τη μελέτη.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234, 247

Προκήρυξη διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου, προμήθεια ελαστικών – επισκευή ελαστικών του Δήμου Σιντικής για τα έτη 2020-2021»

Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τις «Εργασίες συντήρησης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων έργου, προμήθεια ελαστικών – επισκευή ελαστικών  του Δήμου Σιντικής για τα έτη 2020-2021» προϋπολογισμού 127.604,17€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά τμήμα τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 103930) του συστήματος μέχρι την Τρίτη 05-01-2021 και ώρα 15:00.Η υπ΄αριθμ.11745/2020 διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20PROC007862868. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  2%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:2323350247,234,255 .

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

Προμήθεια άλατος αποχιονισμού.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,  συνολικού ποσού 4.999,18€,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να καταθέσει   προσφορά  έως την Δευτέρα 21-12-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο promithies@sidiki.gr

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.2323350234-247

Πρόσκληση, Πρωτογενές αίτημα

Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου και σφολιάτας για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ αυτού «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ για 24 μήνες.

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 181/8-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΔΡΓΩ1Υ-9ΚΗ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Σιντικής θα προβεί σε απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση ,και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ.πρωτ: 7184/2020 διακήρυξης και του 14/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών ,ύστερα από άγονο ανοιχτό διαγωνισμό ως προς τα τμήματα 5,10,15,16, για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο :  Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου και σφολιάτας  για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του ΝΠΔΔ αυτού «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ για 24 μήνες» ,και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Όποιος  οικονομικός φορέας ενδιαφέρεται, μπορεί  να υποβάλει κλειστή προσφορά  έως την Δευτέρα 21-12-2020  και ώρα 15:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου προκειμένου να τεθεί υπόψη  της επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμών , με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα πρόσκληση .Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε για το σύνολο των τμημάτων ή για μεμονωμένα τμήματα. Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

                           Δήμου Σιντικής

           Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

                    Γραφείο Προμηθειών

                  Χοτζούδη Ε.Μαγδαληνή

                         τηλ: 23233 50234

  Πρόσκληση, Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς.  

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 29.798,44 € με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:10693/20-11-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 04-12-2020,  ημέρα Παρασκευή. με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.(Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ). (Περίληψη με ΑΔΑ, Μελέτη, Έντυπο οικονομικής προσφοράς, Έντυπο τεχνικής προσφοράς, ΤΕΥΔ).

 

             Σιδηρόκαστρο, 20-11-2020

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

               ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ