ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025

ΑΔΑ: 655ΧΩ1Υ-0Ψ0

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» συνολικού προϋπολογισμού 745.720,00 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης : www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Δευτέρα 22-07-2024 και ώρα 15:00:00

(α/α συστήματος 353141).

Το πλήρες σώμα της αρ. πρωτ. 5455/12-06-2024 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου:  https://www.sintiki.gov.gr

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234-255).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη με ΑΔΑ: 655ΧΩ1Υ-0Ψ0 εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τροποποίηση Προκήρυξης Προμήθειας ζωοτροφών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής για 24 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 12/06/2024

Τροποποίηση Διακήρυξης Προμήθειας ζωοτροφών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής για 24 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 12/06/2024.

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την τροποποίηση της αρ.πρωτ. 4516/16-05-2024 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ζωοτροφών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής για 24 μήνες» συνολικού προϋπολογισμού 64.792,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μεταφέρεται μέχρι την 12/06/2024 και ώρα 15:00μμ. (α/α συστήματος 350501.1).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Το πλήρες σώμα της θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 237).

Δείτε ολόκληρη την τροποποιημένη προκήρυξη εδώ.

ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη Προμήθειας ζωοτροφών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής για 24 μήνες

Προκήρυξη Προμήθειας ζωοτροφών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής για 24 μήνες

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό

για «Προμήθεια ζωοτροφών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής για 24 μήνες»

συνολικού προϋπολογισμού 64.792,00€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 03/06/2024 και ώρα 15:00μμ.

(α/α συστήματος 350501).

Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ. 4516/16-05-2024 διακήρυξης

θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 237).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων – Σκαπτικού Μηχανήματος με σύμβαση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών . Προθεσμία των αιτήσεων από 10/05/2024 μέχρι και 20/05/2024. ΑΔΑ: ΨΒΡΘΩ1Υ-ΛΩΗ

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων – Σκαπτικού Μηχανήματος για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ξεκινάει στις 10/05/2024 και λήγει στις 20/05/2024

ΑΔΑ: ΨΒΡΘΩ1Υ-ΛΩΗ

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, 62300 Σιδηρόκαστρο κατά τις ώρες από 08:00 π.μ έως 14:30 μ.μ.

Η προθεσμίατων αιτήσεων ξεκινάει στις  10/05/2024 και λήγει στις  20/05/2024.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας «ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων – Σκαπτικού Μηχανήματος» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του δήμου Σιντικής.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ) MIA (1)

Ο παραπάνω πρέπει να διαθέτει:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ( κωδικός θέσης 101)
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 1ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (*).
 • β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
 • γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

 • α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 1ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (*).
 • β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
 • γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

 • α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 1ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
 • γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική απόφαση3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).

 • α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄, σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄ ή Β΄, 1ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β΄/6-3-2013) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
 • γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική απόφαση 3486/1979).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε. (Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.)
 2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο ) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
Πιο συγκεκριμένα:
 • α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο(άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
 • γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 • δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 • ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την Aίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό δήμου ή αρμόδιας ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων (μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την υπηρεσία).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι : Δεν έχω κώλυμα πρόσληψης, ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχω απασχοληθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα, (δημόσιες υπηρεσίες ,νομικά πρόσωπα , ΟΤΑ ά κ& β΄ βαθμού) του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1παρ. 1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 4. Απογραφικό δελτίο ΙΚΑ ή δελτίο ενσήμων τριμήνου ΙΚΑ , στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ.
 5. Εκκαθαριστικό της εφορίας ή έγγραφο της εφορίας, στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σιντικής, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σιντικής στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της ανακοίνωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Σιντικής (www.sintiki.gov.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, 62300 Σιδηρόκαστρο κατά τις ώρες από 08:00 π.μ έως 14:30 μ.μ.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34) και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι από 10/05/2024 έως και 20/05/2024. Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Σιντικής (www.sintiki.gov.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 3-5-2024 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 1-6-2024. ΑΔΑ:ΨΒΜΦΩ1Υ-ΨΥΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 3-5-2024 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 1-6-2024

ΑΔΑ:ΨΒΜΦΩ1Υ-ΨΥΑ

Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου, Παρ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία κατά τους ακόλουθους όρους:

Αντικείμενο απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη των υπηρεσιακών θεμάτων του Δήμου Σιντικής μέσω της παροχής γνωμοδοτήσεων επί νομικών ζητημάτων, γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών αντιμετώπισης των δικαστικών και εξωδικαστικών διαφορών και λοιπών ζητημάτων νομικής φύσεως, η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Σιντικής ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών καθώς και η διαχείριση και επιμέλεια κάθε υπόθεσης, που έχει ανάγκη δικηγορικής συμπαράστασης και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου για την από νομικής άποψης επεξεργασία κάθε λογής εγκυκλίου διακήρυξης δημοπρασιών ή συμβάσεων ή άλλης φύσεως έγγραφα που αφορούν σε ερμηνεία νόμου, διατάγματος ή κανονιστικής Διάταξης.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στο οποίο αναφέρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι και λοιπές πληροφορίες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες, έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΒΜΦΩ1Υ-ΨΥΑ) και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Σιντικής στο πεδίο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 3-5-2024 μέχρι και την 1-6-2024

Πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 ως 13:00 από το Τμήμα Προσωπικού Δήμου Σιντκής.

(τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2323350-211, 212, 213).

Ο/Η προσληφθείς/σα θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σιντικής με έδρα το Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 32 στο Σιδηρόκαστρο, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών για υποθέσεις του Δήμου, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, όπου και θα του/της παρέχεται η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της καθορίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/15. Ο προσληφθείς/σα θα υπόκειται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ – Τομέας Ασφάλισης Νομικών πρώην ΤΑΝ, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Σιντικής και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Ο/Η υποψήφιος για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής :

 1. Να είναι πολίτης κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Να μην έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208).
 3. .Nα είναι δικηγόρος Παρ Εφέταις μέλος ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας.
 4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
 5. Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.
 6. . Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου14 ν. 3584/2007.
 7. Να μην έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
 8. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
 9. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της Χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου Σχολής της αλλοδαπής.
 10. Να διαθέτει επαγγελματική δικαστηριακή ή και συμβουλευτική εμπειρία στο αντικείμενο απασχόλησης αποδεικνυόμενη με εκτυπώσεις παραστάσεων στα δικαστήρια, γνωμοδοτήσεις και κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) που δύναται να συνεκτιμηθεί για την απόδειξη παροχής νομικών υπηρεσιών από τον υποψήφιο
 11. Να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Π.Δ 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του δημοσίου» (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο) (ΦΕΚ Α΄232) .
 12. Να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α)επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στην Ενότητα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.
 13. Να μην κατέχει άλλη έμμισθη θέση σε φορέα του δημόσιου τομέα. Σε περίπτωση που κατέχει, ή θεωρηθεί ότι κατέχει, μπορεί να εμφανιστεί ως υποψήφιος, αν συνυποβάλλει μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθεί στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθεί από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να αναλάβει υπηρεσία, αν δεν προσκομίσει βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του/της, ότι παραιτήθηκε από την έμμισθη θέση του/της ή έπαψε να αναλαμβάνει υποθέσεις ή να λαμβάνει περιοδική αμοιβή (περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013).

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης .

I. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι/ιες αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς αξιολόγησής τους με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της ενότητας ΙΙI της παρούσας. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
 2. Για την επιλογή μεταξύ των υποψηφίων και την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύει, τόσο η προσωπικότητα της/του υποψήφιας/ου και η επιστημονική της/του κατάρτιση, όσο και η εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης και η επαγγελματική εμπειρία – επάρκεια, αλλά και η γνώση ξένης γλώσσας, συνεκτιμάται δε η οικογενειακή κατάσταση καθώς και η προοπτική εξέλιξής του/της υποψηφίου/ας.
 3. Η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ιας κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης με προφορική συνέντευξη, στην οποία αξιολογούνται η γενικότερη παρουσία του/της, οι δεξιότητες και τα προσόντα του/της υποψηφίου/ιας, όπως είναι ενδεικτικά η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, το συνεργατικό πνεύμα, η δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων του/της για την επεξεργασία και επίλυση των υπηρεσιακών θεμάτων, η ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά πεδία κλπ.
 4. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης και της επιστημονικής εξειδίκευσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον προσκομισθέντα τίτλο σπουδών (ήτοι, το πτυχίο Νομικής Επιστήμης). Κατά την αξιολόγηση του παρόντος κριτηρίου θα συνεκτιμηθεί και η τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Νομική Επιστήμη. Επιπλέον, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα του Δημοσίου ή Αστικού Δικαίου θα συνεκτιμηθεί και θα μοριοδοτηθεί επιπρόσθετα, ως αναλυτικά αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
 5. Ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής πείρας επί του αντικειμένου απασχόλησης, η Επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία των υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Η οποία αποδεικνύεται με βάση :
 • I. Τα έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής του δικηγόρου στο δικηγορικό σύλλογο,
 • II. Εκτυπώσεις παραστάσεων σε πάσης φύσεως δικαστήρια που αποδεικνύουν ουσιαστική και συστηματική ενασχόληση με την δικηγορία, καθώς και γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα συναφή με το αντικείμενο ενασχόλησης
 • III. Κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) που δύναται να συνεκτιμηθεί για την απόδειξη παροχής νομικών υπηρεσιών δικαστηριακού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα από τον υποψήφιο.

Ειδικά για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει α) αν αυτές προέρχονται από δημόσιους φορείς να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και να συνοδεύονται από το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως προς την ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση του υποψηφίου με το περιγραφόμενο σε αυτήν αντικείμενο απασχόλησης και β) αν αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητά του και στοιχεία για την περίοδο, κατά την οποία ο βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή.

Αρμόδια για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προσόντων των υποψηφίων ως προς τις απαιτήσεις και τα προσόντα τους προς πλήρωση της θέσης είναι πενταμελής Επιτροπή, όπως αυτή προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) που συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών και η οποία αποτελείται από:

 • α. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 • β. Τρεις Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών για κάθε προκήρυξη
 • γ. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Σιντικής
 • δ. Με τη με αριθμ. 68/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής ορίστηκε το μέλος και ο γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής, με τους αναπληρωτές των ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του Δήμου Σιντικής. Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και στη συνέχεια καλεί αυτούς, που οι αιτήσεις τους έχουν κριθεί ότι πληρούν τους όρους της παρούσας, σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την μοριοδότηση που έλαβε έκαστος κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Σιντικής και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Ο Δήμος Σιντικής οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Συγκεκριμένα, η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα σε αυτόν. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων μετά των ειδικότερων προϋποθέσεων και λεπτομερειών καθορίζονται ως εξής :

ΙΙ . ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιλογή θα γίνει επί του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν. Η μοριοδότηση ενός εκάστου κριτηρίου και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, μετά των ειδικότερων προϋποθέσεων και λεπτομερειών καθορίζονται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Η μοριοδότηση προκύπτει από την ατομική συνέντευξη των υποψηφίων. (1-10 μόρια) 15%
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Βαθμός πτυχίου :
 • ΑΡΙΣΤΑ 10 μόρια
 • ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 7 μόρια>
 • ΚΑΛΩΣ 4 μόρια
Δεν μοριοδοτείται δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ.
10%
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου:
 • ΑΡΙΣΤΑ 10 μόρια
 • ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 7 μόρια
 • ΚΑΛΩΣ 4 μόρια
Μοριοδοτούνται έως και δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών συνολικά, συμπεριλαμβανομένου των μεταπτυχιακών τίτλων της επόμενης παραγράφου
15%
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου:
 • ΑΡΙΣΤΑ 10 μόρια
 • ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 7 μόρια
 • ΚΑΛΩΣ 4 μόρια
Μοριοδοτούνται έως και δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του μεταπτυχιακού τίτλου της προηγούμενης παραγράφου
25% ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ-ΕΠΑΡΚΕΙΑ (1-10 μόρια) I. Τα έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής του δικηγόρου στο δικηγορικό σύλλογο, Σημειώνεται ότι τα έτη υπολογίζονται με την συμπλήρωση κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της συγκεκριμένης ημεροχρονολογίας, όπως θα προκύπτει από την βεβαίωση του Οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, όπου θα πρέπει ρητά να αναγράφεται η ημεροχρονολογία και το έτος διορισμού και προαγωγής I. Εκτυπώσεις παραστάσεων σε πάσης φύσεως δικαστήρια που αποδεικνύουν ουσιαστική και συστηματική ενασχόληση με την δικηγορία, καθώς και γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα συναφή με το αντικείμενο ενασχόλησης II. Κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) που δύναται να συνεκτιμηθεί για την απόδειξη παροχής νομικών υπηρεσιών δικαστηριακού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα από τον υποψήφιο. 20%
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (4-10 μόρια)
 • Άριστη 10 μόρια,
 • Πολύ καλή 7 μόρια,
 • Καλή 4 μόρια
* για τον υποψήφιο που προσκομίζει παραπάνω από ένα πτυχία γνώσης της ξένης γλώσσας είτε του ίδιου είτε διαφορετικού επιπέδου, ως και παραπάνω από ένα πτυχία του ίδιου ή διαφορετικού φορέα, δεν γίνεται αθροιστικός υπολογισμός αλλά μοριοδοτείται μόνον το ανώτερο αυτών
5%
ΓΝΩΣΗ Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένου, β)υπολογιστικά φύλλα, γ)υπηρεσίες διαδικτύου 5%
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υποψήφιος με ανήλικο-α / τεκνο-α 10 μόρια 2%
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (1-10 μόρια) (Νεαρό της ηλικίας, δυνατότητα πλήρους απασχόλησης στο ζητούμενο αντικείμενο) 3%

Τα μέλη της επιτροπής μοριοδοτούν τον κάθε υποψήφιο χωριστά, με βάση τα ως άνω κριτήρια και τον αντίστοιχο πίνακα. Η βαθμολογία των υποψηφίων βγαίνει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της επιτροπής. Στο τέλος επιλέγεται αυτός που έχει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, ενώ σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας υποψηφίων διενεργείται δημόσια κλήρωση από την επιτροπή αξιολόγησης.

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο (με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής στην Προκήρυξη Πρόσληψης Δικηγόρου στο Δήμο Σιντικής»), στη Διεύθυνση Δήμος Σιντικής , Διεύθυνση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών /Τμήμα Προσωπικού – Βενιζέλου 32, Τ.Κ 62300,Σιδηρόκαστρο, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο, και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία- αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας ή σε περίπτωση πολίτη των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 2. Το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 9362/05-05-2006: «Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή για αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάσταση από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 561Β).
 3. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στον Σύλλογο, η ιδιότητά του/της ως δικηγόρου Παρ’ Εφέταις και ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και στο άρθρο 26 του Κώδικα των Δικηγόρων (Ν.3026/1954), δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), από την οποία να προκύπτει ότι η/ο υποψήφια/ος δικηγόρος α) δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και β) δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εάν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στο Δήμο Σιντικής, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή,
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
 7. Πιστοποιητικού Στρατολογικής κατάστασης ή νόμιμης απαλλαγής (για τους άρρενες υποψήφιους),
 8. Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίο) Νομικής Σχολής της Χώρας ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 9. Αντίγραφο τίτλου σπουδών γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
 10. Πιστοποιητικό με το οποίο να τεκμηριώνεται η γνώση Η/Υ στα αντικείμενα (α)επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου,

Για την απόδειξη της αγγλικής γλώσσας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ μέσα από το διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρικήσελίδα είτε τη διαδρομή : Πολίτες-Έντυπα-Διαδικασίες –Απόδειξη Γλωσσομάθειας είτε τη διαδρομή : Φορείς –Έντυπα-Διαδικασίες –Διαγωνισμών Φορέων-Παράρτημα Γνώσης Γλωσσομάθειας –Τρόπος Απόδειξης Για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (Α1) μέσα στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα είτε τη διαδρομή : Πολίτες –Έντυπα-Διαδικασίες –Απόδειξη Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είτε τη διαδρομή : Φορείς –Έντυπα –Διαδικασίες –Διαγωνισμών Φορέων- Παράρτημα Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης.

 1. Υπογεγραμμένο και Χρονολογημένο Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης.
 2. Γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, οι οποίοι απασχολούνται είτε στο δημόσιο σύστημα υγείας είτε στον ιδιωτικό τομέα, από τις οποίες αποδεικνύεται η υγεία και τη φυσική καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων του με βάση την περιγραφή του αντικειμένου των καθηκόντων στην παρούσα.

-Υποψήφιοι που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο/ους σπουδών στη Νομική Επιστήμη κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προκήρυξη, προκειμένου προσμετρηθούν καλούνται να υποβάλουν αντίγραφο αυτών. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, επισυνάπτεται στην αίτηση της/του υποψήφιας/ου. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίαςυποβολής των δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από ανάλογη αίτηση σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να είναι :

 1.  Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα
 2. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του ν.4250/2014, όπως ισχύει,
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, καθ ώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.
Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

Προκήρυξη πρόσληψης επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης για τα αρδευτικά δίκτυα περιοχών του Δήμου Σιντικής. Προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει από 24/04/2024 μέχρι και 10/05/2024

Προκήρυξη πρόσληψης επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης για τα αρδευτικά δίκτυα 7 περιοχών του Δήμου Σιντικής. Προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει από 24/04/2024 μέχρι και 10/05/2024

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο από 01/06/2024 μέχρι 31/08/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους από 24/04/2024 μέχρι και 10/05/2024 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σιντικής, στο γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 34 και στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2323 350212 και 2323 350213.

1. Αριθμός θέσεων Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 64/2024 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε οκτώ (8), η πλήρωση της μίας (1) από αυτές που αφορά το αρδευτικό δίκτυο Αχλαδοχωρίου- Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου και Φαιάς Πέτρας έγινε με την από 17/04/2024 πρόσκληση του δήμου Σιντικής. Οι υπόλοιπες επτά (7) έχουν ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ 7 Υδρονομείς

Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου Αριθμός θέσεων Ιδιότητα
1 Αρδευτικό δίκτυο Άνω Ποροΐων- Κάτω Ποροΐων – Σιδηροχωρίου 1 Υδρονομέας
2 Αρδευτικό δίκτυο Καστανούσσας- Καλοχωρίου 1 Υδρονομέας
3 Αρδευτικό δίκτυο Ροδόπολης-ΟδηγήτριαςΑνατολής-Παραποτάμου-Θεοδωρείου 1
Υδρονομέας
4 Αρδευτικό δίκτυο Λιβαδιάς- Κερκίνης, Σταυροδρομίου-Μοναστηρακίου- Νεοχωρίου 1 Υδρονομέας
5 Αρδευτικό δίκτυο Πλατανακίων- Μακρυνίτσας 1 Υδρονομέας
6 Αρδευτικό δίκτυο Μανδρακίου – Ακριτοχωρίου 1 Υδρονομέας
7 Αρδευτικό δίκτυο Πετριτσίου- Αγκίστρου – Προμαχώνα 1
Υδρονομέας
ΣΥΝΟΛΟ 7 Υδρονομείς

Επισημαίνεται ότι ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, αφορά όλα τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας

2. Αρδευτική περίοδος Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 64/2024 απόφασή του, όρισε την αρδευτική περίοδο τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σιντικής, από 01/06/2024 έως 31/8/2024.

 Απαιτούμενα Προσόντα

Για να προσληφθεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
 • α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
 • β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο.
 • γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

4. Ορισμός υδρονομικών οργάνων Τα υδρονομικά όργανα θα οριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιντικής. Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο στην χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2). Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομέων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015. (Σχετ.: 1]Η ΚΥΑ οικ.2/13917/0022 – ΦΕΚ.414/τ.Β’/2012 και 2] Το αριθ.2/44244/0022/28-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου Τμήμα Β’ του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, τα οποία εφαρμόζονται αναλογικά και στις διατάξεις του Ν.4354/2015.)

5. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»)

 • α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως.
 • β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
 • γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
 • δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
 • ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
 • στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
 • ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

6. Δημοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στο Σιδηρόκαστρο) και στο Δικτυακό τόπο του Δήμου Σιντικής (www.sintiki.gov.gr)

7. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Σιντικής – Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 34 – Σιδηρόκαστρο, στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212. Αντίγραφο της παρούσας χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση τους.

Κατεβάστε την Προκήρυξη με ΑΔΑ : 9Π32Ω1Υ-03Θ εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για την πλήρωση ενός (1) υδρονομέα άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο Αχλαδοχωρίου- Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου και Φαιάς Πέτρας. Προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει από 18/04/2024 έως και 24/04/2024.

Προκήρυξη για την πλήρωση ενός (1) υδρονομέα άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο Αχλαδοχωρίου- Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου και Φαιάς Πέτρας

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο Αχλαδοχωρίου- Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου και Φαιάς Πέτρας.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 18/04/2024 και λήγει στις 24/04/2024. Η πρόσληψη θα γίνει από 01/05/2024.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2323 350212 και 2323 350213.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη ενός (1) υδρονομέα άρδευσης , με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν την αίτησή τους

από Πέμπτη 18/04/2024 μέχρι και Τετάρτη 24/04/2024 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, στο γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,

στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 34 και στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες.

1. Αριθμός θέσεων Μία (1) θέση που προορίζεται για το αρδευτικό δίκτυο Αχλαδοχωρίου- Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου και Φαιάς Πέτρας

2. Αρδευτική περίοδος Η πρόσληψη αφορά την αρδευτική περίοδο διάρκειας έξι (6) μηνών για την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου από 01/05/2024 μέχρι και 31/10/2024.

3. Απαιτούμενα Προσόντα Για να προσληφθεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 3) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης. 4) Απολυτήριο δημοτικού σχολείου.

5. Ορισμός υδρονομικών οργάνων Το υδρονομικό όργανο θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιντικής. Ο διορισμός του υδρονομέα αφορά μόνο στην συγκεκριμένη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2).Οι αποδοχές του εκλεγμένου υδρονομέα θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015. (Σχετ.: 1]Η ΚΥΑ οικ.2/13917/0022 – ΦΕΚ.414/τ.Β’/2012 και 2] Το αριθ.2/44244/0022/28-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου Τμήμα Β’ του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, τα οποία εφαρμόζονται αναλογικά και στις διατάξεις του Ν.4354/2015.)

6. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων») α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως. β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους. γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους. δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων. στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

7. Δημοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στο Σιδηρόκαστρο) και στο Δικτυακό τόπο του Δήμου Σιντικής (www.sintiki.gov.gr)

8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Σιντικής – Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 34 – Σιδηρόκαστρο, στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212. Αντίγραφο της παρούσας χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Κατεβάστε την Προκήρυξη με ΑΔΑ : ΨΩΙΒΩ1Υ- 4Λ1 εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (01) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, με πτυχίο Γεωπονικών σπουδών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (01) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, με πτυχίο Γεωπονικών σπουδών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Σιντικής  προκηρύσσει την πλήρωση μίας (01) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, με πτυχίο Γεωπονικών σπουδών, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οιασδήποτε μορφής.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/νη καλείται να υποβάλλει στο Δήμο Σιντικής (γραφείο Προσωπικού) εντός ημερολογιακού επταημέρου, το οποίο αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στον τύπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Συμμετοχής ( δίδεται από την υπηρεσία)
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλος σπουδών
 • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού ( δίδεται από την υπηρεσία)
 • Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.2323350212 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατεβάστε την Προκήρυξη με ΑΔΑ 6Ω4ΞΩ1Υ-7ΞΔ εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Σιντικής  προκηρύσσει την πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οιασδήποτε μορφής. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης και Οικονομίας Τουριστικών Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/νη καλείται να υποβάλλει στο Δήμο Σιντικής (γραφείο Προσωπικού) εντός ημερολογιακού επταημέρου, το οποίο αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στον τύπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Συμμετοχής ( δίδεται από την υπηρεσία)
  • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλος σπουδών
  • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού ( δίδεται από την υπηρεσία)
  • Αποδεικτικά εμπειρίας.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.2323350212 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατεβάστε την Προκήρυξη με ΑΔΑ 69ΒΙΩ1Υ-6ΑΤ εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (01) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών-Δικηγόρων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Σιντικής  προκηρύσσει την  πλήρωση μίας (01) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών-Δικηγόρων, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οιασδήποτε μορφής.

Κάθε ενδιαφερόμενος/νη καλείται να υποβάλλει στο Δήμο Σιντικής (γραφείο Προσωπικού) εντός ημερολογιακού επταημέρου, το οποίο αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στον τύπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Συμμετοχής ( δίδεται από την υπηρεσία)
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλοι σπουδών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου.
 • Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού.
 • Αποδεικτικά εμπειρίας.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.2323350212 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την προκήρυξη με ΑΔΑ 90ΟΥΩ1Υ-ΧΙΓ εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σιντικής για το 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σιντικής για το 2024.

ΑΔΑ: 6ΧΜΥΩ1Υ-ΘΗΒ

Ο Δήμος Σιντικής επιθυμεί  να προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σιντικής, με διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα), καλούνται να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στo πρωτόκολλο του Δήμου επι της Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στο Σιδηρόκαστρο σε κλειστό φάκελο αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024  ώρα 15.00 μ.μ.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ

Για προβολή του εγγράφου πατήστε εδώ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

* Για την ορθή προβολή του εγγράφου και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader.

Αποτελέσματα πρόσληψης ΔΕ Οδηγών, Εργατών Καθαριότητας Εξ. Χώρων (θέσεις 101,103,104) της ΣΟΧ3/2023

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ3/2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη:

ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (101),

επτά (7) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (103) και

ενός (1) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων για απασχόληση στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του δήμου Σιντικής (104)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 07/12/2023 μέχρι 18/12/2023

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής για χρονικό διάστημα 18 μηνών»

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής για χρονικό διάστημα 18 μηνών» συνολικού προϋπολογισμού 190.082,05€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την Δευτέρα 22/01/2024 και ώρα 15:00:00 (α/α συστήματος 283210).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ 11646/20-12-2024 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234-237).

Σιδηρόκαστρο, 20/12/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

   

Περίληψη με ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δείτε ολόκληρη  την διακήρυξη εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Aποτελέσματα για την ειδικότητα με κωδικό 102 «ΔΕ Ηλεκτρολόγων» της αριθ. ΣΟΧ3/2023 ανακοίνωσης του δήμου Σιντικής που αφορά μία (1) θέση εργασίας

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για την ειδικότητα με κωδικό 102 «ΔΕ Ηλεκτρολόγων» της αριθ. ΣΟΧ3/2023 ανακοίνωσης του δήμου Σιντικής που αφορά μία (1) θέση εργασίας. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 07/12/2023 μέχρι 18/12/2023 Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος «ΟΑΣΗ» Πλατανακίων, Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 11.00’  έως 12.00

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος «ΟΑΣΗ» Πλατανακίων ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 11η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00’  έως 12.00’   στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των εκατό είκοσι ευρώ μηνιαίως  (120€/μήνα).

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή , ίσης αξίας με το 10% του συνολικού αρχικού μισθώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Δείτε ολόκληρη την διακήρυξη εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Κτηνιατρικές υπηρεσίες για την λειτουργία του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής».

Ο Δήμος Σιντικής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για Κτηνιατρικές υπηρεσίες για την λειτουργία του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής διάρκειας ενός έτους και για συνολικό ποσό έως 30.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να καταθέσουν προσφορά έως την Τρίτη 28-11-2023 σε έντυπο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης υποβάλλονται συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Μαζί με την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να κατατεθούν  και τα κάτωθι:

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

 Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

2) Φορολογική ενημερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της

3) Ασφαλιστική ενημερότητα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (e-ΕΦΚΑ και οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών) από την οποία να προκύπτει η μη ύπαρξη οφειλών.

4) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υπάρχει υποχρέωση καταβολής (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.)

5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών της εταιρείας/φυσικού προσώπου  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

6) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  ως αποδεικτικό μέσο για την μη  αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του φορέα.

7) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στην εταιρεία/φυσικό πρόσωπο η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.

8) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι η εταιρεία/φυσικό πρόσωπο δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας

9) Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον  Έγγραφα νομιμοποίησης από τα οποία να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την υποβολή της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

 • για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, να προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
 • για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

10)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος  και Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

δείτε εδώ την πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

δείτε εδώ τη μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ

δείτε εδώ το έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανακοίνωση με αριθ. ΣΟΧ3/2023 για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Ανακοίνωση με αριθ. ΣΟΧ3/2023

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

Διακήρυξη για διενέργεια δημοπρασίας κοινόχρηστων τεμαχίων του αγροκτήματος Αγκίστρου για μονοετή καλλιέργεια 17 Νοεμβρίου 2023

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εκτίθενται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των κάτωθι κοινόχρηστων εκτάσεων του αγροκτήματος Αγκίστρου:
α/α Έκταση (τ.μ.) Τεμάχιο
1 1.053 239ζ
2 3.850 239ζ
3 1.933 239ζ
4 1.282 239ζ
5 839 239ζ
6 1.848 239ζ
7 6.486 2395
8 5.975 239ζ
9 2.096 239ζ
10 14.338 239ζ
11 4.700 239ζ
12 4.039 239ζ
13 1.718 239ζ
14 1.691 468
15 1.581 468
16 19.564 239ζ
17 9.789 239ζ
18 2.213 239ζ
19 9.108 239ζ
20 10.895 239ζ
21 1.379 239ζ
22 5.568 239ζ
23 17.192 239ζ
  Η δημοπρασία θα γίνει την 17η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’  έως 11.00’ στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.   Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι:  
α/α Έκταση (τ.μ.) Πρώτη προσφορά (€)
1 1.053 10,53
2 3.850 38,50
3 1.933 19,33
4 1.282 12,82
5 839 0,84
6 1.848 18,48
7 6.486 64,86
8 5.975 59,75
9 2.096 20,96
10 14.338 143,38
11 4.700 47,00
12 4.039 40,39
13 1.718 17,18
14 1.691 16,91
15 1.581 15,81
16 19.564 195,64
17 9.789 97,89
18 2.213 22,13
19 9.108 91,08
20 10.895 108,95
21 1.379 13,79
22 5.568 55,68
23 17.192 171,92
      Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτούνται εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με τον πίνακα:  
α/α Έκταση (τ.μ.) Εγγυητική Επιστολή (€)
1 1.053 1,10
2 3.850 3,90
3 1.933 2,00
4 1.282 1,30
5 839 0,10
6 1.848 1,80
7 6.486 6,50
8 5.975 6,00
9 2.096 2,10
10 14.338 14,30
11 4.700 4,70
12 4.039 4,00
13 1.718 1,80
14 1.691 1,70
15 1.581 1,60
16 19.564 19,60
17 9.789 9,80
18 2.213 2,20
19 9.108 9,10
20 10.895 10,90
21 1.379 1,40
22 5.568 5,60
23 17.192 17,20
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για: «Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής»

 

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για: «Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής»

συνολικού προϋπολογισμού 75.094,03€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 22/11/2023 και ώρα 15:00μμ. (α/α συστήματος 252230).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ. 9765/31-10-2023 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 242).

Σιδηρόκαστρο, 31-10-2023

Δείτε  όλη την προκήρυξη εδώ  

Διακήρυξη πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης 6.659 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 347 κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Άνω Κάτω Αμπέλας

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 6.659 τετραγωνικών μέτρων από το υπ’ αριθ. 347 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Κάτω Αμπέλας ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 3η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’  έως 11.00’ στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι 66,59€ (εξήντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά ετησίως).

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (6,66€).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ όλη τη Διακήρυξη