Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 29.798,44 € με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:10693/20-11-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 04-12-2020,  ημέρα Παρασκευή. με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.(Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ). (Περίληψη με ΑΔΑ, Μελέτη, Έντυπο οικονομικής προσφοράς, Έντυπο τεχνικής προσφοράς, ΤΕΥΔ).

 

             Σιδηρόκαστρο, 20-11-2020

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

               ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», συνολικού ποσού των 24.645,30€ με ΦΠΑ, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 16-10-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου. Η σχετική ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών

Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας

Τορουνίδης Ιωάννης

 

Δείτε εδώ τη Μελέτη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), στο Δήμο Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για: Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) για χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, έως του συνολικού ποσού 11.904,00€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τρίτη  16-06-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο « Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου “Promote tourism and Culture through the water /To Culter, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014- 2020»

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο « Υλοποίηση  παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου  “Promote tourism and Culture through the water /To Culter,  στα πλαίσια του  προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia  2014- 2020», συνολικού προϋπολογισμού 60.045,00€ με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:4065/05-06-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 17-06-2020,  ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.(Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ).

1. 4065-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ INTERREG-ΑΔΑ 3. 7-2020ΜΕΛΕΤΗ 4. ENTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5. ΤΕΥΔ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2020-2021».

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σιντικής για το έτος 2020-2021» που θα περιλαμβάνει όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου, του Δήμου Σιντικής που βρίσκονται στα δημοτικά του διαμερίσματα ,μέχρι του συνολικού ποσού των 5.264,40€, σας καλεί να καταθέσετε κλειστή προσφορά έως την Παρασκευή 24-04-2019 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική τις ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει καθώς επίσης καI διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητος των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα.

Το σχετικό αίτημα , η μελέτη , καθώς και οι σχετικές άδειες,  υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα
 2. Ποινικά μητρώα των μελών της εταιρείας ή σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016.

      3. Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

 1. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.
 2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.
 3. Βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
 4. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας , μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβούν  και να προσκομίσουν αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μιας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.
 5. Προϋπόθεση συμμετοχής , η ασφαλιστική εταιρία να ανήκει στον Φιλικό Διακανονισμό ή άλλο εφάμιλλο σύστημα άμεσης πληρωμής.
 6. Οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό συνεργασίας με τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, για τις οποίες καταθέτουν προσφορές, ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα των προσφορών τους.
 7. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις πρέπει να καταθέσουν Φ.Ε.Κ. σύστασης της εταιρίας και έγγραφο του Υπουργείου Εμπορίου για χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής Επιχείρησης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 5/2019 μελέτης , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της 5/2019 μελέτης.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή.

    Σιδηρόκαστρο 21/04/2020

 

O ANΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Σιντικής από ιδιώτη κτηνίατρο για το 2020-2021

Ο Δήμος Σιντικής, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για σύμβαση με τίτλο : Παροχή υπηρεσιών  φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Σιντικής από ιδιώτη κτηνίατρο για το 2020-2021» μέχρι του ποσού των 24.000,00€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Πέμπτη  09-04-2020 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η σχετική ανάθεση  θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το σχετικό αίτημα και η 4/2020 μελέτη της ΔΤΥΠΠ υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Ο οικονομικός φορέας , μαζί με την οικονομική, θα καταθέσει και τα κάτωθι:

1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

2) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα  ΙΚΑ ,της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων   φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους, και για  τον ίδιο.

4)Υπεύθυνη δήλωση εάν και πόσο  απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση και οι  ασφαλιστικοί φορείς που ασφαλίζεται.

5) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.(ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης).

Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).

6) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019)για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , με τους σχετικούς με την ανάθεση ΚΑΔ.  για τη  δραστηριότητα του οικονομικού φορέα. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , για τη  δραστηριότητα του φορέα.

7)  Άδεια εργασίας

8) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής και συμμόρφωσης με τους όρους της 4/2020 μελέτης της ΔΤΥΠΠ.

 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 και 219 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών υπηρεσιών

Ιωάννης  Τορουνίδης

  Χρήσιμοι σύνδεσμοι: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΔΑΜ, ΜΕΛΕΤΗ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο « Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου “Promote tourism and Culture through the water /To Culter, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014- 2020».

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2651/30-3-2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ¨ Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1 , 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου ¨Promote tourism and Culture through the water /To Culter στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IRA CBC Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020″.

Δείτε εδώ την απόφαση.  

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο « Υλοποίηση  παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου  “Promote tourism and Culture through the water /To Culter,  στα πλαίσια του  προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia  2014- 2020», συνολικού προϋπολογισμού 60.045€  με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:2651/30-03-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 10-04-2020,  ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. (Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ).

Χρήσιμα έγγραφα: 2651-30-3-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG-ΚΗΜΔΗΣ, MELETH INTERREG, ENTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ.

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΠ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 570.261,09€ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ανά περίπτωση τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 24/04/2020 και ώρα 15:00μμ.(α/α συστήματος 89864).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ.2577/23-03-2020 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  1%  του   προϋπολογισμού  των ομάδων (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 255 fax: 2323350239).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των αναγκών του Δήμου Σιντικής και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Δήμος Σιντικής, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για σύμβαση με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ» μέχρι του ποσού των 24.524,13€ με το ΦΠΑ, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 16-03-2020  και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το σχετικό αίτημα  , το 2/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, και έντυπα οικονομικής και τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

Ο οικονομικός φορέας , μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά του, θα καταθέσει και τα κάτωθι:

1)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, απόσπασμα ποινικού μητρώου υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

2) Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα  ΙΚΑ ,της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων   φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους, και για  τον ίδιο.

4)Υπεύθυνη δήλωση εάν και πόσο  απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση και οι  ασφαλιστικοί φορείς που ασφαλίζεται.

5) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.(ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης).

Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).

6) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019)για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , με τους σχετικούς με την ανάθεση ΚΑΔ.  για τη  δραστηριότητα του οικονομικού φορέα.

7) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του 2/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών , για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ». Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους  του άρθρου 2. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του 2/2020 τεύχους.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών υπηρεσιών

Ιωάννης  Τορουνίδης

    Δείτε εδώ: ΜΕΛΕΤΗ-SCANNED, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Α-ΔΗΜΟΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Β-ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Γ-ΑΘΜΙΑ ΣΧ.ΕΠ, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΤΜΗΜΑ Δ-ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕ Σιδηροκάστρου και του Νομικού Προσώπου ΑΠΟΔΡΑΣΙ

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια  υγρών καυσίμων για τις ανάγκες  των οχημάτων και των κτηρίων της Δ.Ε. Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντικής , μέχρι του συνολικού ποσού των 24.792,20€, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 21-2-2020 έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

  Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 Το σχετικό αίτημα , και το αρ.20/2020 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης της ΔΤΥΠΠ υποβάλλονται  συνημμένα   με την παρούσα πρόσκληση.

  Με την οικονομική προσφορά , θα κατατεθούν και τα κάτωθι:

 1.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, , ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.
 2.  Ποινικό μητρώο τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , ή του φυσικού προσώπου. Σε αντικατάσταση των ποινικών μητρώων προβλέπεται και η κατάθεση  υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/01-04-2019, που τροποποιεί το άρθρο 80 του 4412/2016).

      3.  Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

 1.  Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλωνφορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών για τον εργοδότη και τους υπαλλήλους.
 1. Αποδεικτικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης .Το ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019).
 2. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς (άρθρο 43, παρ.7αδ του Ν.4605/2019) για να προκύπτει η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε αντικατάσταση του ανωτέρου, δύναται να προσκομιστεί αποδεικτικό του taxis , για τη  δραστηριότητα του φορέα.
 1. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του αρ.20/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης της ΔΤΥΠΠ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

Για τη μελέτη πατήστε εδώ. Για το πρωτογενές αίτημα πατήστε εδώ. Για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής.

Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.125/2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Διαχείριση α) Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων β) Αμιαντούχων και λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου Σιντικής’’,συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.(αριθμ.πρωτ. διακ: 11609/05-11-2019).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 19-11-2019,  ημέρα Τρίτη με ώρα  λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με α/α ανάρτησης 19PROC005803485

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350242,-247) .

Δείτε παρακάτω: 1. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 2. ΤΕΥΔ 3. Εντυπο Τεχνικής Προσφοράς 4. Εντυπο Οικονομικής προσφοράς  

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών».

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.92/7-8-2019(ΑΔΑ:6ΤΝΘΩ1Υ-ΜΛΒ) απόφαση της Ο.Ε. ,προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας κι Ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και των ΝΠ αυτού διάρκειας 24 μηνών’’, συνολικού προϋπολογισμού 74.154,10€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 10/09/2019 και ώρα 23:59μ.μ.(α/α συστήματος (78334).Το πλήρες σώμα της αρ.πρωτ:8154/2019 διακήρυξης θα διατίθεται σε ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sidiki.gr . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε  ποσοστό  1%  του   προϋπολογισμού  του συνόλου των ειδών (προ ΦΠΑ) για τα οποία θα κατατεθεί προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σιντικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2323350234 & 247 fax: 2323350239 & 250).

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση 4.894,00 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 762 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Ακριτοχωρίου.

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση  κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης  4.894,00 τ.μ. από το με αριθμ. 762 κοινόχρηστο τεμάχιο του Αγροκτήματος Ακριτοχωρίου,  για χρήση κτηνοτροφικής μονάδας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00′ π.μ.,  και σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την 17η Ιουλίου 2019, την ίδια ημέρα και ώρα.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσόν των δέκα πέντε (15,00) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως (15,00 € Χ 4,894 στρέμματα = 73,41 € ετησίως), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο οποίος θα βαρύνει το μισθωτή.

Τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ως μηδενική.  Μετά την παρέλευση της διετίας και ανά μισθωτικό έτος η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται εντός του Α’ τριμήνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου) κάθε έτους.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους επτά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (7,34 €).

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.

 

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή».

Ο Δήμος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ.35/26-02-2019 απόφαση της Ο.Ε. , προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σιντικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ»’’ για διάστημα 18 μηνών ,συνολικού προϋπολογισμού 14.656,00€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε ομάδα της σύμβασης .(αριθμ.πρωτ. διακ:1902/2019).Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 12-03-2019,  ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. (Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350234).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι. 1. ΜΕΛΕΤΗ, 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ,  3. ΤΕΥΔ, 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 5. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» για το έτος 2018.

Λαμβάνοντας  υπόψη την υπ’ αριθ.177/2018 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσεται  συνοπτικός  διαγωνισμός για την ‘‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών’’ για το έτος 2018  συνολικού προϋπολογισμού 39.510,12 € με  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης.(αριθμ.πρωτ. διακ.11850/2018)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 20-11-2018ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
 1. Μελέτη
2. Διακήρυξη 3. Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 5. ΤΕΥΔ  

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου του Δήμου Σιντικής.

Ο Αντιδήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την «ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  74.213,40 €», με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο  βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34,ημέρα Δευτέρα 02-07-2018 με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα για την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται παρακάτω.

  Διευκρινήσεις Οικονομικής Επιτροπής: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 109 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   Έγγραφα διαγωνισμού: 1. ΜΕΛΕΤΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_2018_ΟΕ, 2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247.

2η πρόσκληση για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπών υλικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σιντικής.

Ο Δήμος Σιντικής, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ συνολικού ποσού 2.465,79€  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Τρίτη 12/06/2018 και έως τη λήξη του ωραρίου,  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου έχοντας υπόψη τα εξής:

      Η προμήθεια θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

      Με την οικονομική και τεχνική σας προσφορά, θα πρέπει να μας υποβάλετε συνημμένα τα κάτωθι:

1.Φορολογική ενημερότητα

2.Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας

3.Υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς που ασφαλίζεται το προσωπικό.

4.Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ ,καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα άλλων

φορέων (πχ ΟΓΑ, Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον εργοδότη για τους υπαλλήλους.

5.Ποινικό μητρώο. Σε περίπτωση Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε  του Διευθύνοντα Συμβούλου-Διαχειριστή, και σε περίπτωση Α.Ε. του Διευθύνοντα Συμβούλου-Διαχειριστή καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.φεκ σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων, γενικό πιστοποιητικό  ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ

7.Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου για την άσκηση της δραστηριότητας.

Παρακαλούμε από το πρωτογενές αίτημα που επισυνάπτεται να μη ληφθεί υπόψη η ομάδα Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ)

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΔΑΜ

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας  2323350234.

 

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για το έτος 2018.

Ο Δήμος Σιντικής προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό για την ‘‘Προμήθεια οικοδομικών υλικών’’ για το έτος 2018  συνολικού προϋπολογισμού 44.744,78 € με  ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για κάθε τμήμα της σύμβασης. Σχετική είναι υπ’ αριθ.24/2018 απόφαση της Ο.Ε. Η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002823918

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35, 02-04-2018,  ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247.

  2.ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια οικοδομικών υλικών_Apr2017, ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΤΕΥΔ

Διακήρυξη διαγωνισμού για «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, αδρανών υλικών, εκσκαφών και μπαζοαπορριμμάτων και πλύσιμο-απολύμανση κάδων του Δήμου Σιντικής.»

Ο Δήμος Σιντικής λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.23/2018 απόφαση της Ο.Ε. προκηρύσσει ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, αδρανών υλικών, εκσκαφών και μπαζοαπορριμμάτων, και πλύσιμο-απολύμανση κάδων του Δήμου Σιντικής» προϋπολογισμού 2.284.700€(διάρκειας 24 μηνών με Προαίρεση 25% και Φ.Π.Α. 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός, με αρ.πρωτ.Διακήρυξης 2716/12-03-2018, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω  της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 22/04/2018 και ώρα 23:59. (α/α συστήματος 55404), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ. (Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2323350247).

  Δείτε εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΑΔΑΜ, ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 2ETH_2017_V02_signed

Διαγωνισμός για κάλυψη ήχου και φωτισμού (Α.Πο.Δρα.Σι.)

Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής αποφασίζει την διεξαγωγή της διαδικασίας µε απευθείας ανάθεση, την κάλυψη ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο Δήμο Σιντικής συνολικής δαπάνης 9000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν την προσφορά τους µε υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΡΑΣΙ», µέσω Πρωτοκόλλου, µέσω FAX (2323350250) ή µέσω e-mail (apodrasi@sidiki.gr) έως και την Τετάρτη 18/10/2017. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να προσκομίσουν Ποινικό Μητρώο, Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα ή αν είναι εταιρεία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία. Πρόσκληση υπηρεσιών ηχου και φωτισμού – 6-9-2017